Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Ekonomisk ersättning beviljas brottsoffer som har utsatts för något av följande brott: mordförsök och försök till överlagt mord enligt artiklarna 188 och 189 i strafflagen, misshandel enligt artikel 194 i strafflagen, ett uppsåtligt brott som har resulterat i kroppsskada, våldtäkt, sexuellt umgänge med minderårig och sexuella övergrepp enligt artiklarna 218–220 i strafflagen, människohandel och handel med minderåriga enligt artiklarna 210 och 211 i strafflagen, terrorism samt varje annat uppsåtligt våldsbrott.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Ekonomisk ersättning beviljas

 • brottsoffer: för sjukhuskostnader och andra sjukvårdskostnader som brottsoffret har haft, för materiell skada till följd av att brottsoffrets tillgångar har förstörts, fördärvats eller gjorts oanvändbara, eller för den förlust brottsoffret har lidit till följd av brottet, samt för den vinst som brottsoffret går miste om till följd av brottet,
 • en make till, ett barn till och personer som är ekonomiskt beroende av en person som avlidit till följd av ett brott: för begravningskostnader och det underhåll som brottsoffret går miste om till följd av brottet.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Enligt detta kapitel beviljas ekonomisk ersättning, på begäran, till följande brottsofferkategorier:

 1. Personer som har utsatts för något av följande brott: mordförsök och försök till överlagt mord enligt artiklarna 188 och 189 i strafflagen, misshandel enligt artikel 194 i strafflagen, ett uppsåtligt brott som har resulterat i kroppsskada, våldtäkt, sexuellt umgänge med minderårig och sexuella övergrepp enligt artiklarna 218–220 i strafflagen, människohandel och handel med minderåriga enligt artiklarna 210 och 211 i strafflagen, terrorism samt varje annat uppsåtligt våldsbrott.
 2. En make till, ett barn till och personer som är ekonomiskt beroende av en person som har avlidit till följd av ovannämnda brott.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Ja, den närmaste familjen (arvingar) upp till andra släktledet och ingifta släktingar upp till andra släktledet till ett brottsoffer som inte har avlidit men fått en allvarlig skada som en direkt följd av ett uppsåtligt våldsbrott kan få ekonomisk ersättning.

Ekonomisk ersättning beviljas, på begäran, till följande brottsofferkategorier:

 1. Personer som har utsatts för något av följande brott: mordförsök och försök till överlagt mord enligt artiklarna 188 och 189 i strafflagen, misshandel enligt artikel 194 i strafflagen, ett uppsåtligt brott som har resulterat i kroppsskada, våldtäkt, sexuellt umgänge med minderårig och sexuella övergrepp enligt artiklarna 218–220 i strafflagen, människohandel och handel med minderåriga enligt artiklarna 210 och 211 i strafflagen, terrorism samt varje annat uppsåtligt våldsbrott.
 2. En make till, ett barn till och personer som är ekonomiskt beroende av en person som har avlidit till följd av ovannämnda brott.

Ekonomisk ersättning beviljas ovannämnda brottsoffer om brottet har begåtts i Rumänien och brottsoffret är

 1. en rumänsk medborgare,
 2. en utländsk medborgare eller en statslös person som lagligen bor i Rumänien,
 3. en medborgare i en EU-medlemsstat som lagligen befann sig i Rumänien den dag brottet begicks, eller
 4. en utländsk medborgare eller statslös person som är bosatt i en EU-medlemsstat och som lagligen befann sig i Rumänien den dag brottet begicks.

För brottsoffer som inte tillhör någon av ovannämnda kategorier beviljas ekonomisk ersättning enligt de internationella konventioner som Rumänien är part i.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja. Brottsoffer beviljas ekonomisk ersättning om brottet har begåtts i Rumänien och brottsoffret är

 1. en rumänsk medborgare,
 2. en utländsk medborgare eller en statslös person som lagligen bor i Rumänien,
 3. en medborgare i en EU-medlemsstat som lagligen befann sig i Rumänien den dag brottet begicks, eller
 4. en utländsk medborgare eller statslös person som är bosatt i en EU-medlemsstat och som lagligen befann sig i Rumänien den dag brottet begicks.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej. Brottsoffer beviljas ekonomisk ersättning om brottet har begåtts i Rumänien.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja. Brottsoffer beviljas endast ekonomisk ersättning om de har anmält brottet till åklagarmyndigheterna eller till domstolen inom 60 dagar från brottstillfället eller, för make, barn och personer som är ekonomiskt beroende av de avlidna personerna, inom 60 dagar från det att brottsoffret blev medveten om brottet.

Om brottsoffret har varit fysiskt eller psykiskt oförmöget att anmäla brottet till åklagarmyndigheterna löper 60-dagarsfristen från den dag oförmögenheten upphörde.

Brottsoffer som inte har fyllt 18 år och personer som är ställda under förmyndare är inte skyldiga att göra en anmälan till åklagarmyndigheterna i anslutning till brottet. Det juridiska ombud som företräder den minderårige eller den person som är ställd under förmyndare kan vända sig till åklagarmyndigheterna i anslutning till brottet.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej. Brottsoffret kan inge en ansökan till kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) om att få en del av brottsofferersättningen utbetald i förskott, inom den gräns på motsvarande tio nationella bruttominimilöner som fastställts för det år brottsoffret begärde förskottsbetalningen.

Förskottsbetalning kan begäras i ansökan om ekonomisk ersättning eller i en separat ansökan som kan lämnas in när som helst efter att brottet har anmälts till åklagarmyndigheterna eller domstolen. Ansökan om förskottsbetalning måste dock göras senast 30 dagar från ingivandet av ansökan om ersättning. Om förskottsbetalningen begärs i en separat ansökan anges även vid vilken etapp i rättsprocessen.

Förskottsbetalning beviljas om brottsoffret befinner sig i en svår ekonomisk situation.

Brottsoffrets begäran om förskottsutbetalning av den ekonomiska ersättningen prövas inom 30 dagar från ingivandet. Prövningen görs av två domare från kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer.

Om ansökan om ekonomisk ersättning avslås är brottsoffret skyldigt att betala tillbaka förskottsutbetalningen. Detta gäller dock inte om ansökan om ekonomisk ersättning endast har avslagits på grund av att gärningsmannen inte är insolvent eller saknas.

Det brottsoffer som har fått en förskottsutbetalning av den ekonomiska ersättningen är skyldigt att betala tillbaka pengarna om han eller hon inte har ingett ansökan om ekonomisk ersättning i tid.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Ja. Om man vet vem gärningsmannen är kan brottsoffret beviljas ekonomisk ersättning om brottsoffret har ansökt om detta, om brottsoffret har väckt enskilt anspråk som civilrättslig part i brottmålsprocessen, om gärningsmannen är insolvent eller saknas, eller om brottsoffret inte har fått full ersättning för den lidna skadan från ett försäkringsbolag.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja. Om man inte vet vem gärningsmannen är kan brottsoffret inge ansökan om ekonomisk ersättning om brottsoffret inte har fått full ersättning för den lidna skadan från ett försäkringsbolag.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Om man vet vem gärningsmannen är kan brottsoffret beviljas ekonomisk ersättning om följande villkor är uppfyllda:

 • Brottsoffret har, i förekommande fall, ingett ansökan om ekonomisk ersättning inom ett år
  1. från datumet för den slutliga domen från den brottmålsdomstol som meddelade dom i målet eller ett beslut om frikännande och beviljande av civilrättslig ersättning eller som meddelade ett beslut om frikännande eller ett beslut om att avsluta brottmålsprocessen,
  2. från det datum åklagaren har beslutat att dra tillbaka åtalet mot vissa personer eller avskriva målet,
  3. från datumet för beslutet att inte väcka åtal.
 • Brottsoffret har väckt enskilt anspråk som civilrättslig part i en brottmålsprocess.
 • Gärningsmannen är insolvent eller saknas.
 • Brottsoffret har inte fått full ersättning för den lidna skadan från ett försäkringsbolag.

Om man inte vet vem gärningsmannen är kan brottsoffret inge sin ansökan om ekonomisk ersättning inom tre år från brottstillfället.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Ekonomisk ersättning beviljas

 • brottsoffer: för sjukhuskostnader och andra sjukvårdskostnader som brottsoffret har haft, för materiell skada till följd av att brottsoffrets tillgångar har förstörts, fördärvats eller gjorts oanvändbara, eller för den förlust brottsoffret har lidit till följd av brottet, samt för den vinst som brottsoffret går miste om till följd av brottet,
 • en make till, ett barn till och personer som är ekonomiskt beroende av en person som avlidit till följd av ett brott: för begravningskostnader och det underhåll som brottsoffret går miste om till följd av brottet.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen betalas ut i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ekonomisk ersättning beviljas inte om

 • gärningen inte anses ha utförts eller inte anges i straffrättslagstiftningen, eller gärningen har begåtts i självförsvar,
 • brottsoffret i en lagakraftvunnen dom har dömts för deltagande i en organiserad kriminell sammanslutning,
 • brottsoffret i en lagakraftvunnen dom har dömts för mordförsök, överlagt mord och mord av första graden, grov misshandel, uppsåtligt brott som resulterat i grov misshandel av brottsoffret, våldtäkt, sexuellt umgänge med minderårig och sexuell perversion,
 • domstolen anser att gränsen för berättigat självförsvar mot gärningsmannens attack har överskridits eller att provokationer har förekommit.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Brottsoffrets ekonomiska situation påverkar inte beslutet om ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

De belopp som gärningsmannen betalar i civilrättslig ersättning och de pengar som brottsoffret får från ett försäkringsbolag för den skada som lidits till följd av brottet dras av från den ekonomiska ersättning som staten beviljar brottsoffret.

Hur beräknas ersättningen?

Ekonomisk ersättning beviljas brottsoffret för följande skador som de fått till följd av brottet:

 1. För brottsoffer som har utsatts för följande brott: mordförsök och försök till överlagt mord, misshandel, ett uppsåtligt brott som har resulterat i kroppsskada, våldtäkt, sexuellt umgänge med minderårig och sexuella övergrepp, människohandel och handel med minderåriga, terrorism samt varje annat uppsåtligt våldsbrott:
  1. Sjukhuskostnader och andra kategorier av sjukvårdskostnader som brottsoffret har haft.
  2. Materiell skada till följd av att brottsoffrets tillgångar har förstörts, fördärvats eller gjorts oanvändbara, eller den förlust brottsoffret har lidit till följd av brottet.
  3. Den vinst som brottsoffret går miste om till följd av brottet.
 2. För brottsoffer som är make till, barn till och personer som är ekonomiskt beroende av de personer som har avlidit till följd av ovannämnda brott:
  1. Begravningskostnader.
  2. Det underhåll som brottsoffret går miste om till följd av brottet.

Ekonomisk ersättning för den materiella skada som avses i punkt a.2 beviljas inom den gräns på motsvarande tio nationella bruttominimilöner som fastställts för det år brottsoffret ingav ansökan om ekonomisk ersättning.

De belopp som gärningsmannen betalar i civilrättslig ersättning och de pengar som brottsoffret får från ett försäkringsbolag för den skada som lidits till följd av brottet dras av från den ekonomiska ersättning som staten beviljar brottsoffret.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Ekonomisk ersättning för materiell skada beviljas inom den gräns på motsvarande tio nationella bruttominimilöner som fastställts för det år brottsoffret ingav ansökan om ekonomisk ersättning.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja. Ansökan om ekonomisk ersättning måste innehålla

 1. brottsoffrets för- och efternamn, nationalitet, födelsedatum och födelseort, hemvist eller vistelseort,
 2. uppgifter om när, var och hur det brott som har orsakat skadan begicks,
 3. vilka typer av skador som brottet gett upphov till och som omfattats av artikel 27.1,
 4. i förekommande fall, den åklagarmyndighet eller domstol som brottet har anmälts till och när anmälan gjordes,
 5. i förekommande fall, nummer på och datum för domen eller åklagarmyndighetens åtgärd, i enlighet med artikel 24.1 a,
 6. rättskapaciteten hos den avlidne personens make, barn eller personer som står i beroendeställning till den avlidne, för de brottsoffer som avses i artikel 21.1 b,
 7. ett utdrag ur kriminalregistret,
 8. de ersättningsbelopp som gärningsmannen har betalat eller de pengar som brottsoffret fått från ett försäkringsbolag för den skada som lidits till följd av brottet,
 9. det belopp som begärs i ekonomisk ersättning.

Kopior på styrkande handlingar för de uppgifter som anges i ansökan om ekonomisk ersättning, och andra handlingar som brottsoffret förfogar över och som kan vara användbara vid prövningen av ansökan, ska bifogas ansökan.

Anvisningar ges inte av domstolen, men däremot av brottsofferstödtjänster (som inrättats inom generaldirektoraten för socialt stöd och barnomsorg enligt lag nr 211/2004 om vissa åtgärder för att tillhandahålla brottsoffer information, stöd och skydd), enligt lag, efter en bedömning för att avgöra brottsoffrets behov av hjälp.

En avdelning för brottsofferstöd ska inrättas inom varje generaldirektorat för att ge brottsoffer stöd och skydd. Minst tre specialister ska arbeta på avdelningen, nämligen en socialarbetare, en psykolog och en juridisk rådgivare.

Information till, stöd till och skydd av brottsoffer består av följande etapper:

 1. Identifiering: fastställande av brottsoffrets rättskapacitet enligt denna lag.
 2. Hänskjutande: anvisningar om hur brottsoffret ska göra för att vända sig till brottsofferstödet och till de socialtjänstavdelningar och tillhandahållare som förtecknas i artikel 3^1.
 3. Inledande information: tillhandahållande av allmän information till brottsoffer om vilka rättigheter de har och vilka tjänster de kan använda.
 4. Bedömning av brottsoffrets situation, av brottsofferstödtjänsten och av de socialtjänstavdelningar och tillhandahållare som anges i artikel 3^1 för att fastställa vilka stöd- och skyddsåtgärder de kan använda.
 5. Tillhandahållande av stöd- och skyddstjänster.
 6. Övervakning och bedömning av stöd- och skyddstjänster.

Generaldirektoraten tillhandahåller kostnadsfria stöd- och skyddstjänster till brottsoffer eller deras anhöriga, på deras eller deras familjemedlemmars begäran. Stöd- och skyddstjänsterna kan även tillhandahållas av socialtjänstens avdelningar i städer och kommuner, samt av privata socialtjänstleverantörer.

Ansökan om stöd och skydd ska göras till generaldirektoratet, men kan även göras till en privat eller offentlig socialtjänstleverantör. I så fall måste leverantören skriftligen underrätta generaldirektoratet för det område där stödmottagaren eller respektive tjänsteleverantör har sin hemvist eller sitt säte.

Beroende på behov kan brottsoffer även hänvisas till socialtjänster, utbildningstjänster, hälso- och sjukvårdstjänster eller andra allmänna tjänster i närheten, som tillhandahålls i enlighet med lagen.

Följande stöd- och skyddstjänster kan beviljas brottsoffer och deras anhöriga:

 1. Information om brottsoffrets rättigheter.
 2. Psykologrådgivning, rådgivning om risken för sekundär och upprepad viktimisering eller risken för hot och vedergällning.
 3. Rådgivning om ekonomiska och praktiska frågor till följd av brottet.
 4. Tjänster för social integrering/återintegrering.
 5. Emotionellt och socialt stöd för social återintegrering.
 6. Information och rådgivning om brottsoffrets roll i brottmålsprocessen, inklusive förberedelser inför och deltagande i processen. Dessa informations- och rådgivningstjänster inbegriper inte kostnadsfri rättshjälp för brottsoffer som utsatts för vissa brott enligt artiklarna 14–20 i lag nr 211/2004 om vissa åtgärder för att tillhandahålla brottsoffer information, stöd och skydd, eller rättshjälp för den skadelidande enligt lag nr 135/2010 om straffprocesslagen, i dess ändrade och kompletterade lydelse.
 7. I förekommande fall, anvisningar om hur brottsoffret ska göra för att vända sig till andra specialiserade tjänster som socialtjänster, hälso- och sjukvårdstjänster, sysselsättningstjänster, utbildningstjänster eller andra allmänna tjänster som tillhandahålls enligt lag.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja. De belopp som gärningsmannen betalar i civilrättslig ersättning och de pengar som brottsoffret får från ett försäkringsbolag för den skada som lidits till följd av brottet dras av från den ekonomiska ersättning som staten beviljar brottsoffret.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Brottsoffret kan inge en ansökan till kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) om att få en del av brottsofferersättningen utbetald i förskott, inom den gräns på motsvarande tio nationella bruttominimilöner som fastställts för det år brottsoffret begärde förskottsbetalningen.

Förskottsbetalning kan begäras i ansökan om ekonomisk ersättning eller i en separat ansökan som kan lämnas in när som helst efter att brottet har anmälts till åklagarmyndigheterna eller domstolen. Ansökan om förskottsbetalning måste dock göras senast 30 dagar från ingivandet av ansökan om ersättning.

Förskottsbetalning beviljas om brottsoffret befinner sig i en svår ekonomisk situation.

Om ansökan om ekonomisk ersättning avslås är brottsoffret skyldigt att betala tillbaka förskottsutbetalningen. Detta gäller dock inte om ansökan om ekonomisk ersättning endast har avslagits på grund av att gärningsmannen inte är insolvent eller saknas.

Det brottsoffer som har fått en förskottsutbetalning av den ekonomiska ersättningen är skyldigt att betala tillbaka pengarna om han eller hon inte har ingett ansökan om ekonomisk ersättning i tid.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

I lag nr 211/2004 om vissa åtgärder för att tillhandahålla brottsoffer information, stöd och skydd finns ingen annan begränsning än den som anges i artikel 27.2, nämligen tio nationella bruttominimilöner som fastställts för det år brottsoffret ingav ansökan om ekonomisk ersättning.

Om värdet på skadan har ökat kan en ny ansökan om ekonomisk ersättning inges.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Kopior på styrkande handlingar för de uppgifter som anges i ansökan om ekonomisk ersättning, och andra handlingar som brottsoffret förfogar över och som kan vara till hjälp vid prövningen av ansökan, ska bifogas ansökan (t.ex. domar, kvitton, fakturor eller dokument som kan fungera som bevis på betalning, medicinska dokument, sakkunnigutlåtanden).

Ansökan om ekonomisk ersättning måste innehålla följande information eller, i förekommande fall, åtföljas av styrkande handlingar som styrker följande uppgifter:

 1. Brottsoffrets för- och efternamn, nationalitet, födelsedatum och födelseort, hemvist eller vistelseort.
 2. När, var och hur det brott som har orsakat skadan begicks.
 3. De skador som har lidits till följd av följande brott: mordförsök och försök till överlagt mord, misshandel, ett uppsåtligt brott som har resulterat i kroppsskada, våldtäkt, sexuellt umgänge med minderårig och sexuella övergrepp, människohandel och handel med minderåriga, terrorism och varje annat uppsåtligt våldsbrott.
 4. I förekommande fall, den åklagarmyndighet som brottet har anmälts till och när anmälan gjordes.
 5. I förekommande fall, nummer på och datum för domen eller åklagarmyndighetens åtgärd, om man vet vem gärningsmannen är, brottsoffret har ingett ansökan om ekonomisk ersättning inom ett år från datumet för den slutliga domen från den brottmålsdomstol som meddelade dom i målet eller ett beslut om frikännande och beviljade civilrättslig ersättning eller som fattade ett beslut om frikännande eller ett beslut om att avsluta målet.
 6. Rättskapaciteten hos en make till, ett barn till eller en person i beroendeställning till en avliden person, för de brottsoffer som är make, barn och personer i beroendeställning till personer som har avlidit till följd av följande brott: mordförsök och försök till överlagt mord, misshandel, ett uppsåtligt brott som har resulterat i kroppsskada, våldtäkt, sexuellt umgänge med minderårig och sexuella övergrepp, människohandel och handel med minderåriga, terrorism samt varje annat uppsåtligt våldsbrott.
 7. Ett utdrag ur kriminalregistret.
 8. De ersättningsbelopp som gärningsmannen har betalat eller de pengar som brottsoffret fått från ett försäkringsbolag för den skada som lidits till följd av brottet.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej. Ansökan om ekonomisk ersättning och ansökan om förskottsutbetalning av den ekonomiska ersättningen är befriade från stämpelavgift.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

I nationella ärenden ska ansökan om ekonomisk ersättning inges till distriktsdomstolen inom vars domkrets brottsoffret har sin hemvist. Ansökan prövas av två domare vid den kommission för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer som har inrättats vid varje distriktsdomstol.

I gränsöverskridande ärenden är den rumänska beslutsmyndighet som har utsetts i enlighet med artikel 3.2 distriktsdomstolen i Bukarest – kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bukarest, code 030823
Tfn. +40 214083600, +40 214083700
Fax +40 213187731
E-post:  tribunalul.bucuresti@just.ro

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

I nationella ärenden ska ansökan om ekonomisk ersättning inges till distriktsdomstolen inom vars domkrets brottsoffret har sin hemvist. Ansökan prövas av två domare vid den kommission för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer som har inrättats vid varje distriktsdomstol.

I gränsöverskridande ärenden (om brottet begicks i Rumänien och brottsoffret är medborgare i en EU-medlemsstat, men lagligen befann sig i Rumänien den dag brottet begicks, eller en utländsk medborgare eller statslös person som bor i en EU-medlemsstat, men som lagligen befann sig i Rumänien en dag brottet begicks) är den rumänska beslutsmyndighet som har utsetts i enlighet med artikel 3.2 distriktsdomstolen i Bukarest – kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bukarest, code 030823
Tfn. +40 214083600, +40 214083700
Fax +40 213187731
E-post:  tribunalul.bucuresti@just.ro

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej. Ansökan om ekonomisk ersättning och ansökan om förskottsutbetalning av den ekonomiska ersättningen avgörs vid enskild överläggning, som brottsoffret kallas att närvara vid. Det är obligatoriskt för åklagaren att delta.

Kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer, som består av en panel av två domare, kan höra personer, begära in handlingar och ta upp annan bevisning som de anser behövs för att fatta beslut om ansökan.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Ett till två år.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Kommissionen kan besluta att

 1. bevilja ansökan och fastställa värdet på den ekonomiska ersättningen eller, i förekommande fall, förskottsutbetalningen av en del av ersättningen,
 2. avslå ansökan om de lagstadgade villkoren för att beviljas ekonomisk ersättning eller, i förekommande fall, förskottsutbetalning av en del av ersättningen, inte är uppfyllda.

Avgörandet angående ansökan om ekonomisk ersättning eller ansökan om förskottsutbetalning av en del av den ekonomiska ersättningen delges brottsoffret. Avgörandet kan överklagas till appellationsdomstolen inom 15 dagar från delgivningen.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Formuläret för att ansöka om ekonomisk ersättning i gränsöverskridande ärenden har bifogats Word (15 Kb) ro justitieministeriets beslut nr 1319/C av den 13 maj 2008.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

TBC

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Brottsoffret kan på begäran få kostnadsfri rättshjälp.

Ansökan om kostnadsfri rättshjälp ska inges till distriktsdomstolen inom vars domkrets brottsoffret har sin hemvist. Ansökan prövas av två domare vid kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer. Deras beslut meddelas inom 15 dagar.

Kopior på styrkande handlingar för de uppgifter som anges i ansökan, och andra handlingar som brottsoffret förfogar över och som kan vara till hjälp vid prövningen av ansökan, bifogas ansökan om kostnadsfri rättshjälp.

Ansökan om kostnadsfri rättshjälp avgörs genom ett beslut efter enskild överläggning, som brottsoffret kallas att närvara vid.

Om brottsoffret inte har valt en försvarsadvokat måste beslutet om godkännande av ansökan om kostnadsfri rättshjälp även innehålla utnämningen av en försvarsadvokat på eget initiativ (ex officio) enligt lag nr 51/1995 om organisation och utövande av advokatyrket, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och kompletterade lydelse, och förordningarna om advokatyrket.

Beslutet om beviljande av kostnadsfri rättshjälp delges brottsoffret.

Brottsoffret kan inge en begäran om omprövning av beslutet att avslå ansökan om kostnadsfri rättshjälp till den distriktsdomstol som kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer är knuten till. Begäran ska inges inom 15 dagar från delgivningen. Omprövningen avgörs av en domarpanel bestående av två domare.

Kostnadsfri rättshjälp beviljas alla brottsoffer under hela rättsprocessen upp till ett belopp motsvarande två nationella bruttominimilöner för det år brottsoffret ingav ansökan om kostnadsfri rättshjälp. De medel som behövs för att kunna bevilja kostnadsfri rättshjälp kommer från statskassan, via justitieministeriets budget.

Ovannämnda bestämmelser tillämpas även på beviljandet av de belopp som behövs för att verkställa domen om civilrättslig ersättning till ett brottsoffer.

Dessutom tillhandahåller justitieministeriet – som är Rumäniens biståndsmyndighet, och som har utsetts i enlighet med artikel 3.1 i direktiv 2004/80/EG – käranden nödvändig information om möjligheterna att begära ekonomisk ersättning från den stat där brottet begicks, de ansökningsformulär som krävs samt information och instruktioner om hur man fyller i formulären och om de styrkande handlingar som behövs.

Se justitieministeriets beslut nr 1319/C av den 13 maj 2008. I enlighet med artikel 2 i detta beslut fullgör justitieministeriet sina åligganden som biståndsmyndighet via direktoratet för internationell rätt och fördrag, som kan samarbeta med andra avdelningar inom justitieministeriet på relevanta områden. Justitieministeriets åligganden som biståndsmyndighet, när sökanden inger en ansökan om ekonomisk ersättning i en annan medlemsstat, är i huvudsak följande: ta emot och bekräfta mottagandet av kärandens ansökan, pröva ansökan och underrätta käranden, i förekommande fall, om skälen till att ansökan avslagits, och om den finner att kraven är uppfyllda, skicka ansökningsformuläret till käranden och ge dem anvisningar om hur man fyller i formuläret, begära att käranden tillhandahåller nödvändig information och/eller de handlingar som krävs för att fylla i ansökan, underlätta en auktoriserad översättares översättning av den dom som meddelats av beslutsmyndigheten i den stat från vilken den ekonomiska ersättningen begärs och låta översända den till käranden så snart som möjligt osv.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Ansökan om kostnadsfri rättshjälp och begäran om ersättning av det belopp som krävs för att verkställa domen om beviljande av ersättning till brottsoffret kan också inges av en icke-statlig organisation vars verksamhet inbegriper skydd av brottsoffer om de har undertecknats av brottsoffret, innehåller de lagstadgade uppgifterna och åtföljs av de nödvändiga styrkande handlingarna.

Senaste uppdatering: 11/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.