Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Personer som har drabbats av en personskada till följd av uppsåtliga våldsbrott har enligt lag rätt till ett engångsbelopp i ekonomisk ersättning. Andra brott berättigar inte till ersättning. Ersättning för personskada ges framför allt vid mord och misshandel. I lagen betraktas människohandel, sexuella övergrepp, sexuellt våld och våldtäkt som en särskild brottskategori. För dessa brott beviljas ersättning för ideell skada.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Offer för våldsbrott tilldelas endast en ersättning som motsvarar omfattningen av den skada som de lidit (ersättning för sveda och värk och nedsatt social funktion). Brotten människohandel, våldtäkt, sexuellt övergrepp och sexuellt våld ger enligt lagen rätt till ersättning för ideell skada.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

När en person har avlidit till följd av ett våldsbrott har enligt lag även den personens anhöriga rätt att begära ersättning – framför allt den avlidnes efterlevande make/maka och efterlevande barn, och om det inte finns några efterlevande barn den avlidnes efterlevande föräldrar, och om föräldrarna inte är i livet den person som den avlidne var underhållsskyldig för.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Nej, i sådana fall ger lagen inte brottsoffrets anhöriga rätt till ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Om den händelse som gav upphov till skadan ägde rum i Slovakien kan ersättning begäras av offer för våldsbrott som är slovakiska medborgare eller medborgare i en annan medlemsstat eller statslösa personer som är stadigvarande bosatt i Slovakien eller i en annan medlemsstat, eller utländska medborgare på de villkor och i den omfattning som fastställs i ett internationellt fördrag som ratificerats och utfärdats på det sätt som föreskrivs i lag. Ersättning kan begäras av en person som har utsatts för ett våldsbrott och som har beviljats asyl, alternativt skydd, tillfällig fristad, uppehållstillstånd eller särskilt uppehållstillstånd i Slovakien, om den händelse som gav upphov till skadan ägde rum i Slovakien.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, detta är inte tillåtet enligt den slovakiska lagstiftningen. Ersättning kan endast begäras om den händelse som gav upphov till skadan ägde rum i Slovakien.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ersättning kan endast begäras om det av brottsutredningen framgår att ett brott har begåtts och att detta har orsakat skadan. Ersättning kan därför betalas ut först efter att åtal har väckts. Det spelar dock ingen roll om åtalet föranleddes av brottsoffrets anmälan eller något annat.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Ja, en förutsättning för att ansöka om ersättning är att gärningsmannen i en lagakraftvunnen dom eller ett strafföreläggande i en brottmålsprocess har förklarats skyldig till det brott som orsakade brottsoffrets skada, eller att gärningsmannen i en dom har frikänts på grund av att han eller hon inte ansågs vara straffmyndig på grund av psykisk sjukdom eller var underårig, och att brottsoffret inte på annat sätt har ersatts för skadan. Om åtalet vilandeförklaras eller dras tillbaka (eller skjuts upp) enligt de tillämpliga bestämmelserna i lag 301/2005 (strafflagen) kan brottsoffret begära ersättning grundat på ett beslut av den behöriga myndighet som fastställer de faktiska omständigheterna ovan. I sådana fall måste det dock efter åklagarmyndighetens utredning eller summariska utredning vara ställt bortom rimligt tvivel att det brott som orsakade brottsoffrets skada verkligen har ägt rum.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Den person som har utsatts för ett våldsbrott måste ha ansökt om ersättning för skadan i en brottmålsprocess, för att han eller hon ska ha rätt till ersättning enligt lagen. Detta gäller inte om den brottsliga gärningen har fått dödlig utgång eller vid skada som orsakats till följd av människohandel, våldtäkt, sexuellt utnyttjande eller sexuella övergrepp.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Om den gärningsman som orsakade brottsoffrets skada är okänd, om det är okänt var han eller hon befinner sig eller om det finns ett lagligt hinder som förhindrar brottmålsprocessen mot honom eller henne och om brottsoffret inte på annat sätt har fått fullständig ersättning för skadan, kan brottsoffret begära ersättning endast om det efter åklagarmyndighetens utredning eller summariska utredning är ställt bortom rimligt tvivel att det brott som orsakade brottsoffrets skada verkligen har ägt rum. Ansökan måste styrkas med det slutliga beslutet från den åklagarmyndighet eller domstol som senast behandlade ärendet, för att styrka ovannämnda faktiska omständigheter.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ansökan måste inges inom ett år från den dag den fällande domen mot gärningsmannen vinner laga kraft. Om gärningsmannen är okänd eller om det finns ett lagligt hinder som förhindrar brottmålsprocessen mot honom eller henne måste ansökan inges inom sex månader från den dag beslutet från den åklagarmyndighet eller domstol som senast behandlade ärendet vinner laga kraft.

Om en brottmålsdomstol har hänvisat en person som har utsatts för ett våldsbrott och hänskjutit hans eller hennes ansökan om ersättning för skadan till civilrättsliga förfaranden eller förfaranden vid ett annat organ måste en ansökan inges inom ett år från den dag då beslutet om brottsoffrets rätt till civilrättsliga eller andra förfaranden vinner laga kraft. Rätten till ersättning upphör vid utgången av denna period.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Ersättningen täcker exempelvis följande:

Ersättning betalas endast ut i förhållande till kroppsskadan (ersättning för sveda och värk och nedsatt social funktion) och, i lagstadgade fall, i förhållande till den ideella skadan. Ersättningen täcker inte andra förluster eller utgifter.

a) För brottsoffret:

– Kroppslig (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader (läkarvård: öppenvård och sjukhusvård samt återhämtning).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av skada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, förlängd studietid, sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel osv.).
 • Bestående men av skadan (t.ex. invaliditet eller andra bestående funktionsnedsättningar):
  • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsbehandling (inklusive förlorade inkomster och förlorad förmåga att tjäna pengar eller minskad försörjningsförmåga osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter i samband med rättsliga förfaranden kopplade till den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga kostnader och domstolskostnader.
  • Ersättning för stulen eller skadad personlig egendom.
  • Annat.

– Ej tillämpligt.

– Psykisk (icke-kroppslig) skada:

 • Sveda och värk för brottsoffret – ersättning för ideell skada till följd av människohandel, våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuellt våld.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Kroppslig (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. behandling för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård samt återhämtning).
 • Förlorad försörjningsförmåga eller förlorade möjligheter.

– Ej tillämpligt.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga och personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande, om brottsoffret har avlidit. Efterlevande till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett våldsbrott får ersättning upp till det lagstadgade maxbeloppet på 50 gånger minimilönen vid tidpunkten för brottet. Ersättningen fördelas proportionellt mellan samtliga efterlevande som har rätt till ersättning.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen betalas ut i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Att du tidigare har dömts för brott påverkar inte rätten till ersättning från slovakiska staten. Beslutsmyndigheten kan minska ersättningen om brottsoffret delvis själv bär ansvar för skadan eller inte utövar sin rätt att få ersättning direkt från gärningsmannen till det brott som orsakade skadan.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Brottsoffrets ekonomiska situation påverkar inte beslutet om ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Ersättningsbeloppet kan påverkas av omfattningen av brottsoffrets eget ansvar för skadan eller om brottsoffret inte har utövat sin rätt att få ersättning direkt från gärningsmannen till brottet.

Hur beräknas ersättningen?

Om skadan har erkänts i ett domstolsbeslut grundas ersättningen på omfattningen av den skada som anges i beslutet. I andra fall av skada tillämpas särskild lagstiftning om beviljande av ersättning för sveda och värk och nedsatt social funktion. Ersättningen för ideell skada vid människohandel, våldtäkt, sexuellt våld eller sexuella övergrepp är tio gånger minimilönen (vid den tidpunkt då skadan uppstod), och ersättningen för ideell skada till efterlevande om brottsoffret har avlidit till följd av brottet är 50 gånger minimilönen (vid tidpunkten för skadan).

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

I lagstiftningen anges inget minsta ersättningsbelopp. Det högsta ersättningsbeloppet är 50 gånger minimilönen vid tidpunkten för brottet (obs: detta är för närvarande 29 000 euro).

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Om ersättning för personskada har erkänts i en slutlig dom eller ett strafföreläggande i en brottmålsprocess beräknas och beviljas ersättning vid skada utifrån skadans omfattning enligt domen eller strafföreläggandet. Om brottsoffret och hans eller hennes ansökan i brottmålsförfarandet hänvisas till civilrättsliga förfaranden ska ersättningen vid skada beräknas och beviljas utifrån skadans omfattning enligt tvistemålsdomstolens beslut. Annars krävs ett läkarutlåtande med den information som behövs för fastställande av det specifika ersättningsbeloppet, för att beloppet ska kunna beräknas. Reglerna för att fastställa ersättningsbeloppet anges i den lagstiftning som innehåller bestämmelser om beräkning av personskador överlag, inte bara för att ge ersättning till personer som har utsatts för våldsbrott.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, ersättning betalas endast ut om du inte på annat sätt har fått ersättning för skadan (t.ex. via en privat försäkring eller direkt från gärningsmannen till våldsbrottet).

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Det går inte att få ett förskott på ersättningen.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

En sådan möjlighet finns. Brottsoffret kan ansöka om ersättning mer än en gång (t.ex. vid förändrade omständigheter eller försämrad hälsa), men ansökan måste fortfarande inges inom grundperioden (dvs. inom ett år från den dag då en fällande dom mot gärningsmannen vinner laga kraft eller – om gärningsmannen är okänd eller om det finns lagliga hinder mot brottmålsprocessen – inom ett år från det att beslutet från den åklagarmyndighet eller den domstol som senast behandlade ärendet vinner laga kraft). Det totala ersättningsbeloppet i ett och samma ärende får dock inte överstiga 50 gånger minimilönen.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • Den lagakraftvunna domen eller beslutet från den åklagarmyndighet som senast behandlade ärendet. Om brottsoffret inte kan uppvisa beslutet bör han eller hon ange vilken åklagarmyndighet eller domstol som senast prövade brottet och som lämnade uppgift om den person som misstänks för att ha begått det brott som orsakade brottsoffrets skada, om brottsoffret vet vem den personen är.
 • Uppgifter om de åtgärder som brottsoffret har vidtagit för att få ersättning från gärningsmannen till det brott som orsakade personskadan (om inte brottet lett till dödsfall eller personskadan uppstod till följd av människohandel, våldtäkt, sexuellt utnyttjande eller sexuella övergrepp).
 • Om brottsoffret har avlidit till följd av brottet, en handling som styrker den avlidnes släktförhållanden och vilka personer som är berättigade till ersättning.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Inga avgifter tas ut i samband med ersättningsförfarandet.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Det slovakiska justitieministeriet fattar beslut om ersättningsansökningar.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökan ska skickas till följande adress: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [Slovakiens justitieministerium], Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Brottsoffret behöver inte vara närvarande.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Det slovakiska justitieministeriet måste besluta om ersättningsansökan inom sex månader.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Om det slovakiska justitieministeriet inte beviljar ansökan eller endast beviljar den delvis har brottsoffret rätt att begära skydd av sina subjektiva rättigheter genom ett administrativt klagomål enligt tillämpliga bestämmelser i lag nr 162/2015 (lagen om rättegång i förvaltningsdomstol). Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

På det slovakiska justitieministeriets webbplats.

Under brottmålsprocessen håller utredningsmyndigheterna brottsoffren informerade om möjligheterna till och villkoren för att få ersättning från slovakiska staten.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Information om ersättning till brottsoffer publiceras på justitieministeriets webbplats. Klicka här för att komma till länken. Ett brottsoffer som förhörs i brottmålsprocessen får dessutom information om organisationer som ger hjälp och stöd till brottsoffer, inbegripet deras kontaktuppgifter.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Du kan inte få rättshjälp specifikt för att ansöka om ersättning. Du kan använda dig av den allmänna rättshjälp som ges av staten via rättshjälpscentret. Dessutom ger justitieministeriet självt allmän vägledning om hur man ansöker om ersättning.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Ja, det finns brottsofferorganisationer som erbjuder hjälp och stöd till offer för våldsbrott. Deras verksamhet bedrivs dock för närvarande fristående från staten.

Senaste uppdatering: 31/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.