Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Personer som har drabbats av en kroppsskada till följd av uppsåtliga våldsbrott har enligt lag rätt till ett engångsbelopp i ekonomisk ersättning. Andra brott berättigar inte till ersättning. Ersättning för kroppsskada ges framför allt vid mord och misshandel. I lagen betraktas människohandel, våldtäkt, sexuella övergrepp, sexuellt våld, våld i hemmet och påtvingat försvinnande som en särskild brottskategori. För dessa brott beviljas också ersättning för ideell skada.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Offer för våldsbrott tilldelas endast en ersättning som motsvarar omfattningen av den skada som de lidit (ersättning för sveda och värk och nedsatt social funktion). Brotten människohandel, våldtäkt, sexuella övergrepp, sexuellt våld, våld i hemmet och påtvingat försvinnande ger enligt lagen rätt till ersättning för ideell skada.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

När en person har avlidit till följd av ett våldsbrott har enligt lag även den personens anhöriga rätt att begära ersättning, dvs. den avlidnes efterlevande make/maka och efterlevande barn, och om det inte finns några efterlevande barn den avlidnes efterlevande föräldrar, varje person som bodde tillsammans med den avlidne i samma hushåll i minst ett år före personens död och som skötte det gemensamma hushållet tillsammans med den avlidne samt varje person som den avlidne var underhållsskyldig för.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Nej, i sådana fall ger lagen inte brottsoffrets anhöriga rätt till ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Om den händelse som gav upphov till skadan ägde rum i Slovakien kan ersättning begäras av offer för våldsbrott som är slovakiska medborgare eller medborgare i en annan medlemsstat eller statslösa personer som är stadigvarande bosatta i Slovakien eller i en annan medlemsstat, eller utländska medborgare på de villkor och i den omfattning som fastställs i ett internationellt fördrag som ratificerats och utfärdats på det sätt som föreskrivs i lag. Ersättning kan begäras av en person som har utsatts för ett våldsbrott och som har beviljats asyl, alternativt skydd, tillfällig fristad, uppehållstillstånd eller särskilt uppehållstillstånd i Slovakien, om den händelse som gav upphov till skadan ägde rum i Slovakien.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, detta är inte tillåtet enligt den slovakiska lagstiftningen. Ersättning kan endast begäras om den händelse som gav upphov till skadan ägde rum i Slovakien.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ersättning kan begäras om lagföringen redan har inletts och resultaten av de brottsbekämpande myndigheternas utredning eller summariska utredning hittills inte ger rimlig anledning att tvivla på att offret för våldsbrottet har lidit kroppsskada till följd av ett brott. Det innebär att ersättning kan beviljas redan efter det att lagföringen har inletts, men det är irrelevant om lagföringen inleddes genom en brottsanmälan från brottsoffret eller på annat sätt.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, ansökan kan lämnas in till ministeriet direkt efter att lagföringen har inletts, förutsatt att det efter de brottsbekämpande myndigheternas hittillsvarande utredning eller summariska utredning är ställt bortom rimligt tvivel att offret för ett våldsbrott har lidit kroppsskada till följd av en brottslig handling.

Ansökan om ersättning ska dock lämnas in till ministeriet senast ett år efter att gärningspersonen i en lagakraftvunnen dom eller ett strafföreläggande har förklarats skyldig till det brott som orsakade brottsoffrets kroppsskada, eller efter att den tilltalade i en dom har frikänts på grund av att han eller hon inte ansågs vara straffmyndig på grund av psykisk sjukdom eller ålder, och brottsoffret inte på annat sätt har ersatts för skadan. Om åtalet vilandeförklaras eller läggs ner (eller skjuts upp) enligt de tillämpliga bestämmelserna i lag nr 301/2005 (strafflagen) kan brottsoffret begära ersättning grundat på ett beslut av den behöriga myndighet som fastställer ovanstående sakförhållanden. I sådana fall måste det dock efter de brottsbekämpande myndigheternas utredning eller summariska utredning vara ställt bortom rimligt tvivel att det brott som orsakade brottsoffrets kroppsskada verkligen har ägt rum.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Om den person som har utsatts för ett våldsbrott kräver ersättning först efter att brottmålsprocessen har avslutats, är rätten till ersättning beroende av att ett skadeståndskrav mot gärningspersonen ingavs i brottmålsprocessen innan utredningen eller den summariska utredningen slutfördes. Detta gäller inte om brottet har fått dödlig utgång eller vid kroppsskada som orsakats till följd av människohandel, våldtäkt, sexuellt våld, sexuella övergrepp, skadlig behandling av en närstående eller person i beroendeställning eller påtvingat försvinnande.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Om den gärningsperson som orsakade brottsoffrets skada är okänd, om det är okänt var han eller hon befinner sig eller om det finns ett lagligt hinder som förhindrar brottmålsprocessen mot honom eller henne och om brottsoffret inte på annat sätt har fått fullständig ersättning för skadan, kan brottsoffret begära ersättning endast om det efter de brottsbekämpande myndigheternas utredning eller summariska utredning är ställt bortom rimligt tvivel att det brott som orsakade brottsoffrets kroppsskada verkligen har ägt rum. Ansökan ska styrkas med det slutliga beslutet från den brottsbekämpande myndighet eller domstol som senast behandlade ärendet, för att styrka ovannämnda faktiska omständigheter.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ansökan kan inges till ministeriet när lagföringen har inletts. Ansökan ska inges inom ett år från den dag den fällande domen mot gärningspersonen vinner laga kraft. Om gärningspersonen är okänd eller om det finns ett lagligt hinder som förhindrar brottmålsprocessen mot honom eller henne ska ansökan inges inom ett år från den dag beslutet av den brottsbekämpande myndighet som senast behandlade ärendet vinner laga kraft. Rätten till ersättning upphör vid utgången av denna period.

Om en brottmålsdomstol har hänvisat en person som har utsatts för ett våldsbrott och hänskjutit hans eller hennes ansökan om ersättning för skadan till civilrättsliga förfaranden eller förfaranden vid ett annat organ måste en ansökan inges inom ett år från den dag då beslutet om brottsoffrets rätt till civilrättsliga eller andra förfaranden vinner laga kraft. Rätten till ersättning upphör vid utgången av denna period.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Ersättningen täcker exempelvis följande:

Ersättning betalas endast ut för kroppsskada (ersättning för sveda och värk och nedsatt social funktion) och, i lagstadgade fall, för ideell skada. Ersättningen täcker inte andra förluster eller utgifter.

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader (läkarvård: öppenvård och sjukhusvård samt konvalescens).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av skada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, förlängd studietid, sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel osv.).
 • Bestående men av skadan (t.ex. invaliditet eller andra bestående funktionsnedsättningar):
  • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsbehandling (inklusive förlorade inkomster och förlorad inkomstförmåga eller minskad försörjningsförmåga osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter i samband med rättsliga förfaranden kopplade till den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga kostnader och domstolskostnader.
  • Ersättning för stulen eller skadad personlig egendom.
  • Annat.

– Ej tillämpligt.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk för brottsoffret – ersättning för ideell skada till följd av människohandel, våldtäkt, sexuella övergrepp, sexuellt våld, våld i hemmet och påtvingat försvinnande.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. behandling för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård samt konvalescens).
 • Förlorad försörjningsförmåga eller förlorade möjligheter.

– Ej tillämpligt.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som anhöriga och personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande, om brottsoffret har avlidit. Efterlevande till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett våldsbrott får ersättning upp till det lagstadgade maxbeloppet på 25 gånger minimilönen vid tidpunkten för brottet. Om brottet orsakade dödsfall och det endast finns ett efterlevande offer för ett våldsbrott som den avlidne var underhållsskyldig för, har brottsoffret rätt till ersättning på 50 gånger den månatliga minimilönen det kalenderår då brottet begicks. Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen betalas ut i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Att du tidigare har dömts för brott påverkar inte rätten till ersättning från slovakiska staten. Beslutsmyndigheten kan minska ersättningen eller besluta att inte bevilja den om brottsoffret delvis själv bär ansvar för skadan eller inte utövar sin rätt att få ersättning direkt från gärningspersonen.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Brottsoffrets ekonomiska situation påverkar inte beslutet om ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Ersättningsbeloppet kan påverkas av omfattningen av brottsoffrets eget ansvar för kroppsskadan eller om brottsoffret inte har utövat sin rätt att få ersättning direkt från gärningspersonen.

Hur beräknas ersättningen?

Om kroppsskadan har erkänts i ett domstolsbeslut grundas ersättningen på omfattningen av den skada som anges i beslutet. I andra fall av kroppsskada tillämpas särskild lagstiftning om beviljande av ersättning för sveda och värk och nedsatt social funktion. Ersättningen för ideell skada vid människohandel, våldtäkt, sexuella övergrepp, sexuellt våld, våld i hemmet och påtvingat försvinnande är tio gånger minimilönen (vid den tidpunkt då skadan uppstod), och ersättningen för ideell skada till efterlevande om brottsoffret har avlidit till följd av brottet är 25 gånger minimilönen (vid tidpunkten för skadan).

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

I lagstiftningen anges inget minsta ersättningsbelopp. Det högsta ersättningsbeloppet är 50 gånger minimilönen vid tidpunkten för brottet (obs: detta är för närvarande 31 150 euro).

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Om ersättning för kroppsskada har erkänts i en slutlig dom eller ett strafföreläggande i en brottmålsprocess beräknas och beviljas ersättning vid skada utifrån skadans omfattning enligt domen eller strafföreläggandet. Om brottsoffret och hans eller hennes ansökan i brottmålsförfarandet hänvisas till civilrättsliga förfaranden ska ersättningen vid kroppsskada beräknas och beviljas utifrån skadans omfattning enligt tvistemålsdomstolens beslut. . Annars krävs ett sakkunnig- eller läkarutlåtande med den information som behövs för fastställande av det specifika ersättningsbeloppet, för att beloppet ska kunna beräknas. Reglerna för att fastställa ersättningsbeloppet anges i den lagstiftning som innehåller bestämmelser om beräkning av kroppsskador överlag, inte bara för att ge ersättning till personer som har utsatts för våldsbrott.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, ersättning betalas endast ut om du inte på annat sätt har fått ersättning för skadan (t.ex. via en privat försäkring eller direkt från gärningspersonen).

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Det går inte att få ett förskott på ersättningen.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

En sådan möjlighet finns. Brottsoffret kan ansöka om ersättning mer än en gång (t.ex. vid förändrade omständigheter eller försämrad hälsa), men ansökan måste fortfarande inges inom grundperioden (dvs. inom ett år från den dag då en fällande dom mot gärningspersonen vinner laga kraft eller – om gärningspersonen är okänd eller om det finns lagliga hinder mot brottmålsprocessen – inom ett år från det att beslutet från den åklagarmyndighet som senast behandlade ärendet vinner laga kraft). Det totala ersättningsbeloppet i ett och samma ärende får dock inte överstiga 50 gånger minimilönen.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • Den lagakraftvunna domen eller beslutet från den brottsbekämpande myndighet som senast behandlade ärendet. Om brottsoffret inte kan bifoga beslutet ska han eller hon ange vilken brottsbekämpande myndighet eller domstol som senast prövade brottet.
 • Bevis på den kroppsskada som brottsoffret vållats på grund av våldsbrottet. Om en sådan handling ingår i en utredningsakt eller i en domstolsakt kan brottsoffret, i stället för att inge själva handlingen, bara ange handlingen och den akt handlingen ingår i. Uppgifter om de åtgärder som brottsoffret har vidtagit för att få ersättning från gärningspersonen till det brott som orsakade kroppsskadan eller gärningspersonen till människohandel, våldtäkt, sexuellt våld eller sexuella övergrepp).
 • En handling som styrker att ansökan inges av en person som är offer för ett våldsbrott och som bodde tillsammans med den avlidne i samma hushåll vid tidpunkten för dödsfallet, om det orsakades av brottet.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Inga avgifter tas ut i samband med ersättningsförfarandet.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Det slovakiska justitieministeriet fattar beslut om ersättningsansökningar.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökan ska skickas till följande adress: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovakiens justitieministerium), Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Brottsoffret behöver inte vara närvarande.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Det slovakiska justitieministeriet måste besluta om ersättningsansökan inom fyra månader. Denna period förlängs med den tid som de behöriga brottsbekämpande myndigheterna, domstolarna, andra statliga myndigheter, högre territoriella enheter, kommuner eller andra personer har använt för att tillhandahålla det samarbete eller de handlingar som har begärts för beslutet.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Om det slovakiska justitieministeriet inte beviljar ansökan eller endast beviljar den delvis har brottsoffret rätt att begära skydd av sina subjektiva rättigheter genom ett administrativt klagomål enligt tillämpliga bestämmelser i lag nr 162/2015 (lagen om rättegång i förvaltningsdomstol).

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

På det slovakiska justitieministeriets webbplats. Under brottmålsprocessen håller utredningsmyndigheterna brottsoffren informerade om möjligheterna till och villkoren för att få ersättning från slovakiska staten.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Information om ersättning till brottsoffer offentliggörs på justitieministeriets webbplats. Ett brottsoffer som förhörs i brottmålsprocessen får dessutom information om organisationer som ger hjälp och stöd till brottsoffer, inbegripet deras kontaktuppgifter.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Du kan inte få rättshjälp specifikt för att ansöka om ersättning. Du kan använda dig av den allmänna rättshjälp som ges av staten via rättshjälpscentret. Dessutom ger justitieministeriet självt allmän vägledning om hur man ansöker om ersättning.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Ja, det finns brottsofferorganisationer som erbjuder hjälp och stöd till offer för våldsbrott. Deras verksamhet bedrivs dock för närvarande fristående från staten.

Senaste uppdatering: 03/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.