Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

I enlighet med spansk rätt begärs skadestånd vanligtvis inom ramen för brottmålsprocessen. I denna prövas då både det civilrättsliga och det straffrättsliga ansvaret. Den lokala brottmålsdomstolen (Juzgado de Instrucción) ger målsägande möjlighet att välja om de vill föra talan om enskilt anspråk i brottmålsprocessen eller väcka en civilrättslig talan för att få ersättning för den lidna skadan.

Om de väljer att föra talan om enskilt anspråk i brottmålsprocessen kan de antingen välja att låta den allmänna åklagaren för talan i deras namn (detta är även fallet om de inte gör något val) eller själva föra talan (genom en advokat och den allmänna åklagaren).

Om målsägande väljer att begära ersättning utanför brottmålsprocessen måste de väcka en civilrättslig talan i enlighet med de civilprocessrättsliga reglerna.

I gränsöverskridande situationer, t.ex. om brottet begicks i en annan medlemsstat än den där brottsoffret bor, kan brottsoffret enligt nationell rätt begära skadestånd av gärningsmannen vid den brottmålsdomstol som prövar målet.

I spansk rätt tillämpas särskilda ersättningsordningar för våldsbrott, sexualbrott och terroristbrott.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

För våldsbrott och sexualbrott som begås i Spanien och som resulterar i dödsfall, allvarliga fysiska skador eller fysiska eller psykiska hälsobesvär har Spanien ett system för att tilldela offer för sådana avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrott ekonomiskt stöd. Stöd tilldelas även offer för sexualbrott, även när dessa har begåtts utan våldsinslag.

I regel har ett brottsoffer rätt till det lagstadgade ekonomiska stödet om brottsoffret vid tidpunkten för brottet

 • är spansk medborgare eller medborgare i en annan EU-medlemsstat,
 • inte är spansk medborgare eller medborgare i en annan EU-medlemsstat men har hemvist i Spanien,
 • är medborgare i en annan stat som beviljar liknande stöd till spanska medborgare som är bosatta i det landet.

Vid dödsfall gäller ovannämnda medborgar- eller bosättningskrav för mottagarna av stödet, inte för den avlidne.

Vid allvarlig kroppsskada eller allvarliga fysiska eller psykiska hälsobesvär är det de direkta brottsoffren, dvs. de som skadats eller fått besvär, som är stödberättigade.

De skador som ger rätt till ekonomiskt stöd är sådana skador som har en negativ inverkan på brottsoffrets fysiska integritet eller psykiska hälsa och som orsakar tillfällig arbetsoförmåga under mer än sex månader eller en permanent funktionsnedsättning på minst 33 procent.

För terroristbrott finns flera olika typer av statligt stöd som offer för terrorism kan få som ersättning för den skada som dessa brott har orsakat. Det måste dock finnas ett direkt orsakssamband mellan terrorhandlingen och skadan.

Följande skador berättigar till stöd:

 • Kroppsskador, både fysiska och psykiska, samt kostnader för läkarvård, proteser och kirurgi.
 • Ersättning för dessa kostnader betalas endast ut till den drabbade om kostnaderna inte helt eller delvis täcks av det offentliga eller privata trygghetssystem som de omfattas av.
 • Materiella skador på fysiska personers hem eller på butiker och industrianläggningar, politiska partiers högkvarter, fackföreningars högkvarter eller samhällsorganisationers högkvarter.
 • Kostnader för tillfälligt boende medan fysiska personers hem repareras.
 • Skador på privata fordon, samt skador på fordon som används för person- och godsbefordran på land, med undantag av offentligt ägda fordon.

Med undantag av ersättning vid kroppsskada betalas ersättning för ovannämnda skador ut först efter den ersättning för samma skador som erhålls från andra offentliga organ eller enligt försäkringsavtal. Ersättningen utgörs i så fall av mellanskillnaden mellan vad ovannämnda offentliga myndigheter eller försäkringsbolag har betalat och vad skadorna officiellt har beräknats till.

Ersättningsbeloppet fastställs på grundval av den skada som uppkommit (hur allvarliga skadorna är och vilken funktionsnedsättning de resulterat i, dödsfall osv.).

Annat stöd:

 • För studier: om en terrorhandling resulterar i personskador av särskild betydelse för en student, deras föräldrar eller vårdnadshavare, eller om skadorna gör att de inte kan utöva sitt vanliga yrke.
 • Omedelbart psykologiskt eller psykopedagogiskt stöd, både för brottsoffer och deras anhöriga.
 • Extraordinärt och exceptionellt stöd för att lindra situationen för brottsoffer eller deras familjer och tillgodose deras omedelbara behov om brottsoffren inte alls, eller på ett otillräckligt sätt, omfattas av vanligt stöd.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Vid våldsbrott och sexualbrott som resulterar i att brottsoffret avlider kan indirekta offer vara stödberättigade om brottsoffret, när brottet begicks, var spansk medborgare eller medborgare i en annan medlemsstat, eller, om så inte är fallet, hade hemvist i Spanien eller var medborgare i en annan stat som beviljar liknande stöd till spanska medborgare bosatta i det landet.

Följande indirekta brottsoffer är stödberättigade:

 • Den avlidnes make/maka, om makarna inte har begärt hemskillnad, eller den person som levt tillsammans med den avlidne under äktenskapsliknande förhållanden i minst två år före dödsfallet. Om de inte hade barn ihop räcker det att de var sammanboende.
 • En person som dömts för mord på sin make/maka eller en person som de hade eller har haft ett liknande fast förhållande med kan inte bli stödberättigad.
 • Ett barn till en avliden person, som var beroende av den personen och som bodde tillsammans med denna, om minderåriga barn eller funktionsnedsatta vuxna antas vara ekonomiskt beroende av någon annan.
 • Föräldern till en avliden person, som var ekonomiskt beroende av den personen, så länge ingen av ovannämnda personer existerar.
 • Föräldrar till minderåriga som avlider som en direkt följd av ett brott betraktas också som indirekta brottsoffer när det gäller det ekonomiska stöd som föreskrivs i spansk rätt.

Om en minderårig eller funktionsnedsatt person avlider som en direkt följd av ett brott har föräldrarna eller vårdnadshavaren till den minderårige eller den funktionsnedsatta personen endast rätt till stöd i form av ersättning för de faktiska begravningskostnaderna, upp till det lagstadgade taket.

Vid sexualbrott som ger brottsoffret psykiska skador ska stödbeloppet täcka kostnaderna för den vård som brottsoffret själv har valt att genomgå, upp till ett lagstadgat tak.

Vid terroristbrott, om dessa har lett till att det direkta brottsoffret har avlidit, kan följande vara stödberättigade:

 • Den avlidnes make/maka.
 • En ogift partner som den avlidne har levt tillsammans med i minst två år.
 • En ogift partner som den avlidne hade barn ihop med.
 • Föräldern till den avlidne personen om de var ekonomiskt beroende av den personen. Om föräldrar saknas, och i följande ordningsföljd, barnbarn, syskon och mor-/farföräldrar till den avlidne, som var ekonomiskt beroende av den personen.
 • Om ingen av ovanstående personer finns, barn, och om inga barn finns, föräldrar som inte var ekonomiskt beroende av den avlidne.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Vid våldsbrott eller sexualbrott som har orsakat brottsoffret allvarliga fysiska skador eller allvarliga fysiska eller psykiska besvär har endast direkta brottsoffer rätt till ersättning, dvs. de personer som har fått skadorna eller besvären. Indirekta offer kan endast vara stödberättigade om det direkta offret har avlidit, i de fall som anges i lag och under förutsättning att de lagstadgade kraven är uppfyllda.

Vid terroristbrott anses följande ha rätt till de lagstadgade rättigheterna och förmånerna:

 • Den avlidna, eller de som har fått fysiska och/eller psykiska besvär till följd av terrorhandlingen.
 • Personer som har fått materiella skador, om de inte betraktas som offer för terrorism eller av något annat skäl har rätt till stöd, förmåner eller ersättning.
 • Personer som – om offret avlider och enligt de villkor och i den preferensordning som anges i lag – har rätt till stöd eller rättigheter på grund av att de är släkt med (familjemedlemmar till), var sammanboende med, eller stod i ett beroendeförhållande till den avlidne.
 • Personer som kan visa att de utsatts för direkta och upprepade hot eller utsatts för tvång från en terroristorganisation.
 • Skadade personer som har fått olika grader av funktionsnedsättning, intill andra släktskapsledet.
 • Personer som har utsatts för terrorattacker men som inte har skadats har rätt till medaljer och hedersbetygelser, men inte till ekonomisk ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Vid våldsbrott och sexualbrott:

Ja, om den stat som brottsoffret är medborgare i beviljar samma stöd till spanska medborgare som bor i den staten. Denna praxis, där tillämplig lagstiftning i den stat som brottsoffret är medborgare i åberopas, måste styrkas och utgör t.ex. en av de handlingar som måste åtfölja ansökan om stöd för tillfällig arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning. De spanska myndigheterna kontrollerar innehållet i och giltigheten av den utländska lag som åberopas och fastställer om den kan tillämpas i det enskilda fallet.

Vid terroristbrott måste terrorhandlingarna, för att den stödordning, de förmåner och den ersättning som föreskrivs i den spanska lagstiftningen ska gälla, ha begåtts i Spanien eller i områden under spansk överhöghet och ägt rum efter den 1 januari 1960.

Om ett brottsoffer har skadats av en terrorhandling som utförts i Spanien eller i ett område under spansk överhöghet efter den 1 januari 1960 har denne rätt till det lagstadgade stödet oavsett medborgarskap.

Den stödordning som anges i den spanska lagstiftningen gäller även för följande personer:

Spanska medborgare som utsätts för brott som begås av grupper som vanligtvis verkar i Spanien, eller för terroristbrott som begås mot den spanska staten eller spanska intressen

Spanska offer för terrorhandlingar som begås utanför spanskt territorium som inte ingår i föregående punkt.

Personer som ingår i spanska freds- och säkerhetsbevarande styrkors operationer i utlandet och som utsätts för en terrorattack.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Vid våldsbrott och sexualbrott ska bestämmelserna i den spanska lagstiftningen tillämpas vid det preliminära och slutliga förfarande för att handlägga och bevilja stöd till direkta och indirekta brottsoffer som föreskrivs i lag, om brottet begås i Spanien och sökanden har hemvist i en annan EU-medlemsstat.

Om ansökan om det statliga stöd som föreskrivs i den spanska lagstiftningen görs via biståndsmyndigheterna i den stat där sökanden har hemvist måste beslutsmyndigheten i Spanien (dvs. generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning (Ministerio de Hacienda y Función Pública)) underrätta sökanden och biståndsmyndigheten om

 • att ansökan om statligt stöd har tagits emot, vilket organ som handlägger ärendet, tidsfristen för att avgöra ärendet och om möjligt vilket datum ett beslut kan förväntas,
 • det slutliga beslutet i ärendet.

Som beslutsmyndighet får generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner även samarbeta med biståndsmyndigheten i den stat där sökanden har hemvist, för att förhöra sökanden eller någon annan person om den anser att det behövs.

Generaldirektoratet får be biståndsmyndigheten att tillhandahålla allt som det utredande organet behöver för att genomföra förhöret med den person som ska höras, särskilt via telefon eller videokonferens, om denne går med på detta eller

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, vid våldsbrott och sexualbrott, men det straffrättsliga förfarandet kan även ha inletts av de behöriga myndigheterna på eget initiativ. I så fall behövs det inte någon polisanmälan.

Huvudregeln är att ett villkor för att beviljas stöd är att det meddelats ett avgörande i brottmålsprocessen som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Under en pågående brottmålsprocess är det enligt lagen tillåtet att bevilja tillfälligt stöd för att underlätta för brottsoffer eller deras förmånstagare att klara den svåra situation som de befinner sig i. En ansökan om tillfälligt stöd kan göras så snart brottsoffret har anmält händelserna till behöriga myndigheter eller när de behöriga myndigheterna har inlett en brottmålsprocess utan att en polisanmälan behövs.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Vid våldsbrott och sexualbrott måste du till ansökan om ekonomiskt stöd bifoga en kopia på ett domstolsavgörande som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Detta gäller oavsett om avgörandet är en dom, en tredskodom, ett beslut om att ärendet ska läggas ned på grund av att den tilltalade avlidit eller ett beslut om att ärendet ska avvisas.

Vid terroristbrott är ett krav för att beviljas det stöd och de förmåner som föreskrivs i den spanska lagstiftningen att brottsoffret antingen har beviljats rätt till civilrättslig ersättning för gärningarna och deras konsekvenser i en dom som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas eller, trots att en sådan dom inte har meddelats, polisutredningen har slutförts eller åtal väckts mot den tilltalade.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Vid våldsbrott och sexualbrott måste du till ansökan om ekonomiskt stöd bifoga en kopia på ett domstolsavgörande som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Detta gäller oavsett om avgörandet är en dom, en tredskodom, ett beslut om att ärendet ska läggas ned på grund av att den tilltalade avlidit eller ett beslut om att ärendet ska avvisas.

Detta krav innebär att om du tänker ansöka om ekonomiskt stöd måste du inleda en rättsprocess mot den misstänkte gärningsmannen.

Vid terroristbrott är ett krav för att beviljas det stöd och de förmåner som föreskrivs i den spanska lagstiftningen att brottsoffret antingen har beviljats rätt till civilrättslig ersättning för gärningarna och deras konsekvenser i en dom som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas eller, trots att en sådan dom inte har meddelats, polisutredningen har slutförts eller åtal väckts mot den tilltalade.

För att kunna ansöka om det stöd och de förmåner som föreskrivs i lagen måste därför brottmålsprocessen ha inletts, eller polisutredningen åtminstone ha slutförts.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Vid våldsbrott och sexualbrott gäller följande. Om gärningsmannen inte har identifierats är det inte möjligt att ansöka om ersättning. Ett av kraven är nämligen att det ska inges en kopia på ett domstolsavgörande mot den misstänkte gärningsmannen som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Om brottmålsprocessen inte har avslutats – dvs. ett lagakraftvunnet domstolsavgörande som inte kan överklagas ännu inte har meddelats – kan tillfälligt stöd beviljas, förutsatt att det styrks att brottsoffret eller hans eller hennes förmånstagare befinner sig i en svår ekonomisk situation.

Om den misstänkte gärningsmannen uteblir från rättegången måste tredskodomen bifogas stödansökan.

En av de handlingar som måste inges tillsammans med ansökningar om tillfälligt stöd är en rapport från åklagarmyndigheten om att det finns prima facie-bevis för att anta att dödsfallet, skadorna eller besvären orsakades av en våldsam och avsiktlig (uppsåtlig) handling.

Vid terroristbrott får en ansökan om det stöd och de förmåner som föreskrivs i den spanska lagstiftningen inges om brottsutredningen har slutförts eller brottmålsprocessen har inletts.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Vid våldsbrott och sexualbrott är tidsfristen för att ansöka om stöd i regel ett år från dagen för brottet.

Vid terroristbrott är tidsfristen för att ansöka om ersättning för personskada eller materiella skador i regel ett år från det att skadan uppkom.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

a) För brottsoffret

– Materiell skada

Vid våldsbrott och sexualbrott beviljas stöd i händelse av dödsfall, allvarliga fysisk skada eller allvarliga fysiska eller psykiska besvär.

Allvarlig skada är en skada som påverkar den kroppsliga integriteten eller den fysiska eller psykiska hälsan, och som tillfälligt eller permanent inskränker den drabbade personens arbetsförmåga.

Fysiska skador eller fysiska eller psykiska besvär måste vara så allvarliga att de leder till permanent funktionsnedsättning eller tillfälligt nedsatt arbetsförmåga under mer än sex månader, i enlighet med den spanska socialförsäkringslagstiftningen. Den permanenta funktionsnedsättningen måste uppgå till minst 33 procent.

Vid terroristbrott omfattar det ordinarie stödet följande:

 • Dödsfall: Staten betalar de av de stödberättigades kostnader för transport, begravning och/eller kremering av personer som avlidit till följd av en terrorattack som inte täcks av en försäkring, upp till ett lagstadgat tak.

Dessutom har stödberättigade, i förekommande fall, rätt till

 • extraordinär utbetalning av belopp som förordnats i en dom som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas och som meddelats till följd av ett civilrättsligt skadeståndsansvar eller för fysiska eller psykiska skador som händelserna orsakat,
 • betalning för materiell skada,
 • ersättning för kostnader för sjukvård och annan hälsovård och psykosocial vård,
 • studiestöd,
 • stöd i samband med boende,
 • extraordinärt stöd i nödsituationer,
 • utmärkelser som beviljats genom den kungliga förordningen om civilrättsligt erkännande av offer för terrorism (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Personskada:

Personer som fått en fysisk skada har rätt till ersättning för kostnader för läkarvård, proteser och kirurgiska ingrepp kopplade till terrorhandlingen, om behoven kan styrkas och kostnaderna inte täcks av något annat offentligt eller privat trygghetssystem som dessa personer omfattas av.

Man skiljer mellan följande situationer:

 • Allvarlig funktionsnedsättning.
 • Permanent oförmåga att bedriva något yrke.
 • Permanent oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke.
 • Delvis arbetsoförmåga: för dessa situationer har en fast ekonomisk ersättning fastställts.

Dessutom har stödberättigade, i förekommande fall, rätt till

 • extraordinär utbetalning av belopp som förordnats i en dom som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas och som meddelats till följd av ett civilrättsligt skadeståndsansvar eller för fysiska eller psykiska skador som händelserna orsakat,
 • betalning för materiell skada,
 • ersättning för kostnader för sjukvård och annan hälsovård och psykosocial vård, samt studiestöd,
 • stöd i samband med boende,
 • extraordinärt stöd i nödsituationer,
 • utmärkelser som beviljats genom den kungliga förordningen om civilrättsligt erkännande av offer för terrorism (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Icke-invalidiserande skador: I detta fall varierar ersättningen beroende på hur skadan bedöms enligt det system som har fastställts för offer för trafikolyckor. Till stöd för bedömningen används den skala som följer av tillämpningen av socialförsäkringslagstiftningen på ersättningsbeloppen för bestående men, stympning, vanställning och icke-invalidiserande skador till följd av en arbetsplatsolycka eller en arbetssjukdom.

När det gäller bedömningen av ersättning för senare effekter, inklusive fysiska, intellektuella, sensoriska och organiska nedsättningar och kosmetiska skador som uppkommit till följd av en skada och som är kvar när förhören har hållits inbegriper systemet för offer för trafikolyckor utgifter för framtida hälso- och sjukvård, proteser, rehabilitering i hemmet och kostnader som uppkommit till följd av bland annat förlorad självständighet.

Systemet inbegriper även den tillfälliga arbetsoförmåga som ett brottsoffer kan uppleva under tiden denne vårdas och är oförmögen att bedriva sin vanliga yrkesverksamhet.

På samma sätt har offer för terrorism som har fått permanenta icke-invalidiserande skador, i förekommande fall, rätt till

 • extraordinär utbetalning av belopp som förordnats i en dom som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas och som meddelats till följd av ett civilrättsligt skadeståndsansvar eller för fysiska eller psykiska skador som händelserna orsakat,
 • betalning för materiell skada,
 • ersättning för kostnader för sjukvård och annan hälsovård och psykosocial vård,
 • undantag från skyldigheten att betala skolavgifter,
 • stöd i samband med boende,
 • extraordinärt stöd i nödsituationer,
 • utmärkelser som beviljats genom den kungliga förordningen om civilrättsligt erkännande av offer för terrorism (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Tillfällig arbetsoförmåga: Ett brottsoffer anses ha tillfällig arbetsoförmåga under tiden han eller hon vårdas och är oförmögen att bedriva sin vanliga yrkesverksamhet.

I förekommande fall har brottsoffer även rätt till det ytterligare stöd som beviljas personer som har drabbats av bestående invaliditet eller bestående icke-invalidiserande skador, med undantag av studiestöd.

 • Kidnappning: Ersättningen för detta brott inbegriper ekonomisk ersättning och ersättning för den personskada som kidnappningen kan ha åsamkat dig.

På liknande sätt kan andra stödberättigade ersättas för den personskada som kidnappningen kan ha åsamkat dem, tillsammans med andra typer av stöd, som t.ex.

 • extraordinär utbetalning av belopp som förordnats i en dom som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas och som meddelats till följd av ett civilrättsligt skadeståndsansvar eller för fysiska eller psykiska skador som händelserna orsakat,
 • betalning för materiell skada,
 • ersättning för kostnader för sjukvård och annan hälsovård och psykosocial vård,
 • stöd i samband med boende,
 • extraordinärt stöd i nödsituationer,
 • utmärkelser som beviljats genom den kungliga förordningen om civilrättsligt erkännande av offer för terrorism (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Materiell skada: Detta stöd betalas ut först efter det att den ersättning som beviljats av offentliga myndigheter eller som följer av försäkringsavtal har betalats, och minskas med de belopp som erhålls från dessa.

Skador på offentligt ägda tillgångar kan inte ersättas.

Stödberättigade har rätt till följande:

Ersättning för skador på bostaden:

 • För fysiska personers fasta bostad, där man med fast bostad vanligtvis avser den byggnad där en person eller familj bor åtminstone sex månader om året, ska ersättning, med vissa undantag, betalas för skador på bostadens konstruktion, utrustning och möblemang om det är nödvändigt att ersätta dessa inslag för att återställa bostaden till dess tidigare skick.
 • För bostäder som inte används som fast bostad är ersättningen 50 procent av skadan upp till det tak för bostäder som anges i tillämplig lagstiftning.

Tillfälligt boende:

 • Om de drabbade personerna till följd av en terrorattack tillfälligt måste lämna sitt hem medan bostaden repareras kan inrikesministeriet hjälpa till att betala kostnaderna för tillfälligt boende.

Ersättning för skador på kommersiella anläggningar och industrianläggningar:

 • Ersättningen inbegriper värdet på de reparationer som behövs för att återställa verksamheten vid sådana anläggningar, däribland skador på möbler och utrustning, upp till det ersättningstak som fastställs i tillämplig lagstiftning.

Ersättning för skador på fordon:

 • Skador på privata fordon, samt skador på fordon som används för person- och godsbefordran på land, kan ersättas.
 • Det är viktigt att fordonets obligatoriska försäkring är giltig vid skadetillfället, om en sådan försäkring krävs enligt särskild lagstiftning.
 • Ersättningen inbegriper nödvändiga reparationskostnader, och stöd kan även ges om fordonet förstörs.
 • Studiestöd: Studiestöd beviljas om en terrorhandling resulterar i skador för en student, hans eller hennes änka eller änkling, ogift partner eller barn till den avlidne eller för studentens föräldrar, syskon eller vårdnadshavare som gör att de inte kan bedriva sitt vanliga yrke, i enlighet med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning.

Ansvaret för ersättning till offer för terroristattacker bärs av staten. I exceptionella fall kan staten betala den relevanta ersättningen till följd av det civilrättsliga skadeståndsansvaret för dödsfallet eller för det fysiska eller psykiska lidandet. Denna ersättning omfattar bland annat följande: dödsfall, allvarlig funktionsnedsättning, bestående oförmåga att bedriva något yrke, bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke, bestående partiell arbetsoförmåga, bestående icke-invalidiserande skador och kidnappning.

– Psykisk skada

Vid våldsbrott och sexualbrott som har gett brottsoffret psykiska hälsobesvär (psykiska skador) ska stödbeloppet täcka kostnaderna för den vård som brottsoffret själv har valt att genomgå, upp till det lagstadgade tak som fastställts i den spanska lagstiftningen.

Vid terroristbrott ska offer för terrorattacker som fått psykiska skador omedelbart, och kostnadsfritt, få den psykologiska och psykiatriska hjälp som krävs för att tillgodose deras vårdbehov, så länge detta enligt en klinisk bedömning anses nödvändigt för att de ska återhämta sig så snabbt och effektivt som möjligt.

Stödet utsträcks till direkta offer och hotade personer och deras familjer eller de personer som de bor tillsammans med.

b) Rättigheter för personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell skada

Vid våldsbrott och sexualbrott är föräldrar till en minderårig som avlider till följd av ett brott som berättigade till stöd i egenskap av indirekta offer.

I så fall begränsas stödet till ersättning för de faktiska begravningskostnader som den avlidnes föräldrar eller vårdnadshavare har haft, upp till det tak som har fastställts i den spanska lagstiftningen.

Kostnader i samband med likvakan, transporten, begravningen eller kremeringen anses utgöra sådana begravningskostnader som kan bli föremål för ersättning.

Vid terroristbrott betalar staten kostnaderna för transport, begravning och/eller kremering av personer som avlidit till följd av en terrorattack och som inte täcks av en försäkring, upp till det tak som fastställts i tillämplig lagstiftning.

– Psykologisk skada

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit

Vid terroristbrott omfattar stödet för psykologisk och psykiatrisk hjälp även stöd till de familjemedlemmar och personer som de bor ihop med som fått psykologiska besvär till följd av terrorhandlingarna som visat sig först senare. Dessa personer har rätt till ersättning av kostnaderna för psykologiska behandlingar som förskrivits av en läkare, upp till det tak som fastställts för individanpassad vård.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Vid våldsbrott och sexualbrott kan stödbeloppet i regel inte överstiga den ersättning som fastställts i domen.

Stödbeloppet fastställs i enlighet med en uppsättning regler, förutsatt att det inte överskrider det belopp som fastställts i domen.

 • Vid tillfällig arbetsoförmåga erhålls, så snart de första sex månaderna har gått, ett belopp som motsvarar två gånger det offentliga inkomstbasbeloppet (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)) under tiden personen fortsatt är arbetsoförmögen. Betalningen sker i form av månatliga betalningar under den relevanta perioden.

Inkomstbasbeloppet är ett årligt fastställt index som används för att fastställa vissa förmåners belopp eller tröskelvärdet för att få tillgång till vissa förmåner, bidrag eller offentliga tjänster.

 • Vid invaliditet är maxbeloppet kopplat till det nuvarande månatliga inkomstbasbeloppet den dag skadorna eller lidandet påverkar personernas hälsa och beror på graden av invaliditet:
  • För bestående partiell arbetsoförmåga: 40 månatliga delbetalningar.
  • För bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke: 60 månatliga delbetalningar.
  • För bestående oförmåga att bedriva något yrke: 90 månatliga delbetalningar.
  • För svår invaliditet: 130 månatliga delbetalningar.
 • Vid dödsfall är maxbeloppet 120 månatliga delbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde på dagen för dödsfallet.

Storleken på det stöd för begravningskostnader som beviljas föräldrarna eller vårdnadshavarna till en minderårig eller en invalidiserad vuxen som dör som en direkt följd av ett brott ska motsvara den faktiska kostnaden upp till högst fem månatliga delbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde på dagen för dödsfallet.

Betalningen av det stöd om beviljats för vårdkostnader för terapi för sexualbrott som har orsakat brottsoffer psykiskt lidande görs i enlighet med följande kriterier:

 • Om stödansökan görs innan behandlingen inleds kan det avtalas att ett belopp baserat på en månatlig delbetalning av inkomstbasbeloppet ska betalas. Om det beloppet inte räcker för att betala behandlingen kan de överskjutande kostnaderna på den berörda personens begäran betalas i en klumpsumma eller genom successiva betalningar tills behandlingen har avslutats eller, i förekommande fall, tills maxbeloppet nås.
 • Om stödet söks när behandlingen redan har inletts ska den berörda personens kostnader betalas tillsammans med framtida kostnader för samma syfte, tills behandlingen har avslutats eller, i förekommande fall, tills maxbeloppet nås.
 • Om det vid tidpunkten för ansökan styrks att behandlingen har avslutats betalas stödet i en klumpsumma, för de faktiska kostnaderna, upp till det tillåtna maxbeloppet. Om det visar sig att behandlingen måste återupptas och maxbeloppet inte har nåtts är det möjligt att få ersättning för de nya kostnader som tillkommer.

Tillfälligt stöd kan också beviljas innan meddelandet av det lagakraftvunna avgörandet, förutsatt att det har styrkts att du som brottsoffer eller dina förmånstagare befinner er i en svår ekonomisk situation. Detta stöd kan betalas i en klumpsumma eller som regelbundna delbetalningar.

Vid terroristbrott:

 • Vid dödsfall betalas stödet i en klumpsumma i enlighet med de lagstadgade beloppen.

För kostnader för transport, begravning och/eller kremering av personer som avlidit till följd av en terrorattack och som inte täcks av en försäkring betalas en klumpsumma upp till ett lagstadgat tak.

 • Vid personskada: För svår invaliditet, bestående nedsatt förmåga att bedriva något yrke, bestående nedsatt förmåga att bedriva sitt eget yrke och bestående partiell arbetsoförmåga, betalas stödet ut i en klumpsumma i enlighet med de lagstadgade beloppen.

Ersättning för bestående icke-invalidiserande skador betalas ut antingen i en klumpsumma eller i månatliga delbetalningar, beroende på den skala som används.

 • För tillfällig arbetsoförmåga betalas ersättning ut i högst 18 månader.
 • För kidnappning betalas, utöver en klumpsumma för den personskada som kidnappningen åsamkat brottsoffret, stöd ut på grundval av det antal dagar som kidnappningen varat, upp till taket för bestående partiell arbetsoförmåga.
 • Vid materiell skada: Detta stöd betalas ut först efter det att den ersättning som beviljats av offentliga myndigheter eller som följer av försäkringsavtal har betalats ut, och minskas med de belopp som erhålls från dessa organ.

Skador på offentligt ägda tillgångar kan inte ersättas.

Generellt sett betalas ersättningen i en klumpsumma i form av de belopp som anges i tillämplig lagstiftning, med undantag för stöd för tillfälligt boende. Detta betalas i månatliga delbetalningar, där stödet beräknas per dag om inkvarteringen sker på hotell och per månad om ett hus hyrs.

Stödberättigade har rätt till följande:

Ersättning för skador på bostaden:

 • För fysiska personers fasta bostad, där man med fast bostad vanligtvis avser den byggnad där en person eller familj bor åtminstone sex månader om året, ska ersättning, med vissa undantag, betalas för skador på bostadens konstruktion, utrustning och möblemang om det är nödvändigt att ersätta dessa inslag för att återställa bostaden till dess tidigare skick.
 • För bostäder som inte används som fast bostad är ersättningen 50 procent av skadan upp till det tak för bostäder som anges i tillämplig lagstiftning.

Tillfälligt boende:

 • Om de drabbade personerna till följd av en terrorattack tillfälligt måste lämna sitt hem medan bostaden repareras kan inrikesministeriet hjälpa till att betala kostnaderna för tillfälligt boende.

Ersättning för skador på kommersiella anläggningar och industrianläggningar:

 • Ersättningen inbegriper värdet på de reparationer som behövs för att återställa verksamheten vid sådana anläggningar, däribland skador på möbler och utrustning, upp till det ersättningstak som fastställs i tillämplig lagstiftning.

Ersättning för skador på fordon:

 • Skador på privata fordon, samt skador på fordon som används för person- och godsbefordran på land, kan ersättas.
 • Det är viktigt att fordonets obligatoriska försäkring är giltig vid skadetillfället, om en sådan försäkring krävs enligt särskild lagstiftning.
 • Ersättningen inbegriper nödvändiga reparationskostnader, och stöd kan även ges om fordonet förstörs.
 • Studiestöd: Studiestöd beviljas om en terrorhandling resulterar i skador för en student, hans eller hennes änka eller änkling, ogift partner eller barn till den avlidne eller för studentens föräldrar, syskon eller vårdnadshavare som gör att de inte kan bedriva sitt vanliga yrke, i enlighet med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning.

Systemet med delbetalningar tillämpas vid tillfällig arbetsoförmåga och invalidiserande skador som orsakats av terrorattacker, inom de ramar som fastställts i den spanska lagstiftningen.

För ärenden där det, på grund av skadans allvarliga art, är rimligt att anta att skadan senare kommer att leda till bestående total oförmåga att bedriva sitt eget yrke, bestående oförmåga att bedriva något yrke eller svår invaliditet kan delbetalningar göras upp till den lagstadgade gränsen.

I undantagsfall tar staten ansvar för betalningen av relevant ersättning grundat på det civilrättsliga skadeståndsansvaret för dödsfall eller fysiskt eller psykiskt lidande. Betalningen omfattar ersättning för följande: dödsfall, svår invaliditet, bestående oförmåga att bedriva något yrke, bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke, bestående partiell arbetsoförmåga, bestående icke-invalidiserande skador och kidnappning. Detta extraordinära stöd betalas vanligtvis i en klumpsumma, med undantag för bestående icke-invalidiserande skador och kidnappning.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Vid våldsbrott och sexualbrott kan offentligt stöd nekas eller stödbeloppet minskas om ett fullt eller delvist beviljat stöd skulle vara orättvist eller strida mot grunderna för rättsordningen. Stöd kan nekas eller minskas om det i en dom slås fast

 • att den stödberättigades agerande direkt eller indirekt bidrog till att brottet begicks eller att dennes skador förvärrades, eller
 • att den stödberättigade har kopplingar till gärningsmannen eller tillhör en kriminell organisation.

Om en person som avlidit till följd av brottet omfattas av ett av ovannämnda skäl till att neka eller minska ersättningen kan stödberättigade ha rätt till ersättning som indirekta offer, om de befinner sig i ekonomiska svårigheter.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Vid våldsbrott och sexualbrott tas hänsyn till din ekonomiska situation vid fastställandet av storleken på ersättningsbeloppet. Följande viktningar tillämpas:

 • Varje form av inkomst på årsbasis som den stödberättigade eller samtliga stödberättigade tillsammans erhåller (vid stöd efter dödsfall), i enlighet med relevant skala.
 • Varje form av inkomst på årsbasis som brottsoffret erhåller vid tidpunkten för skadan eller hälsobesvären (invaliditetsstöd), i enlighet med relevant skala.

Det tas även hänsyn till din ekonomiska situation för att fastställa om du som stödberättigad befinner dig i en ekonomisk beroendeställning som gör att du kan beviljas stöd. Om du befinner dig i en svår ekonomisk situation kan du, i enlighet med relevant lagstiftning, beviljas tillfälligt stöd innan ett avgörande som inte kan överklagas meddelas i brottmålet.

För att fastställa rätten till ersättning vid dödsfall tas vid terroristbrott hänsyn till hur ekonomiskt beroende den stödberättigade var av den avlidne vid tidpunkten för det dödsfallet terrorhandlingen ledde till. Bedömningen grundas på varje form av årsinkomst som erhållits.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Nej.

Hur beräknas ersättningen?

Vid våldsbrott och sexualbrott får stödbeloppet aldrig överstiga den ersättning som fastställts i domen. Det exakta beloppet fastställs i enlighet med en uppsättning regler:

 • Vid tillfällig arbetsoförmåga erhålls, så snart de första sex månaderna har gått, ett belopp som motsvarar två gånger det offentliga inkomstbasbeloppet (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)) under tiden personen fortsatt är arbetsoförmögen. Stödet betalas ut i form av månatliga betalningar under den relevanta perioden.
 • Vid invaliditet är maxbeloppet kopplat till det nuvarande månatliga inkomstbasbeloppet den dag skadorna eller lidandet påverkar personernas hälsa och beror på graden av invaliditet:
  • För bestående partiell arbetsoförmåga: 40 månatliga delbetalningar.
  • För bestående oförmåga att bedriva sitt eget yrke: 60 månatliga delbetalningar.
  • För bestående oförmåga bedriva något yrke: 90 månatliga delbetalningar.
  • För svår invaliditet: 130 månatliga delbetalningar.

För att fastställa storleken på ersättningsbeloppet i dessa fall tillämpas successivt följande korrigeringsfaktorer på maxbeloppet för varje relevant stöd.

 • Varje form av inkomst på årsbasis som brottsoffret erhåller vid tidpunkten för skadan eller hälsobesvären, i enlighet med följande skala:
  • Inkomster under det inkomstbasbelopp som gällde den dagen: korrigeringsfaktor = 1.
  • 101–200 procent av nämnda inkomstbasbelopp: korrigeringsfaktor = 0,90.
  • 201–350 procent av nämnda inkomstbasbelopp: korrigeringsfaktor = 0,80.
  • Över 350 procent av nämnda inkomstbasbelopp: korrigeringsfaktor = 0,70.
 • Antalet personer som är ekonomiskt beroende av brottsoffret vid tidpunkten för skadan, i enlighet med de kriterier som anges i tillämplig lagstiftning. Detta gäller om de bor tillsammans med brottsoffret och på brottsoffrets bekostnad, och förutsatt att de inte uppbär någon form av årsinkomst som överstiger 150 procent av det årliga inkomstbasbelopp som gällde vid tidpunkten för skadan, i enlighet med följande skala:
  • För fyra eller fler ekonomiskt beroende personer tillämpas en korrigeringsfaktor på 1.
  • För tre ekonomiskt beroende personer tillämpas en korrigeringsfaktor på 0,95.
  • För två ekonomiskt beroende personer tillämpas en korrigeringsfaktor på 0,90.
  • För en ekonomiskt beroende person tillämpas en korrigeringsfaktor på 0,85.
  • Om det inte finns några ekonomiskt beroende personer tillämpas en korrigeringsfaktor på 0,80.
  • Vid dödsfall är maxbeloppet 120 månatliga delbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde på dagen för dödsfallet.

För att fastställa storleken på ersättningsbeloppet tillämpas i detta fall successivt följande korrigeringsfaktorer på maxbeloppet för varje relevant stöd:

 • Varje form av årsinkomst som den stödberättigade eller samtliga stödberättigade tillsammans (om det finns fler än en stödberättigad) uppbär vid tidpunkten för offrets dödsfall, i enlighet med följande skala:
  • Inkomster under det inkomstbasbelopp som gällde den dagen: korrigeringsfaktor = 1.
  • 101–200 procent av nämnda inkomstbasbelopp: korrigeringsfaktor = 0,90.
  • 201–350 procent av nämnda inkomstbasbelopp: korrigeringsfaktor = 0,80.
  • Över 350 procent av nämnda inkomstbasbelopp: korrigeringsfaktor = 0,70.
 • Antalet personer som vid tidpunkten för offrets död var ekonomiskt beroende av denne eller av eventuella stödberättigade. De personer som anges i tillämplig lagstiftning räknas som stödberättigade, förutsatt att var och en uppfyller följande villkor:
  • De levde vid tidpunkten för brottsoffrets död tillsammans med brottsoffret eller med eventuella stödberättigade, på brottsoffrets eller de stödberättigades bekostnad.
  • De uppbär inte någon form av årlig inkomst som överstiger 150 procent av det årliga inkomstbasbelopp som gällde vid tidpunkten för brottsoffrets död, i enlighet med följande skala:
   • För fyra eller fler ekonomiskt beroende personer tillämpas en korrigeringsfaktor på 1.
   • För tre ekonomiskt beroende personer tillämpas en korrigeringsfaktor på 0,95.
   • För två ekonomiskt beroende personer tillämpas en korrigeringsfaktor på 0,90.
   • För en ekonomiskt beroende person tillämpas en korrigeringsfaktor på 0,85.

Storleken på det stöd för begravningskostnader som beviljas föräldrarna eller vårdnadshavarna till en minderårig eller en invalidiserad vuxen som dör som en direkt följd av ett brott motsvarar den faktiska kostnaden upp till högst fem månatliga delbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde på dagen för dödsfallet.

Vid sexualbrott som leder till att brottsoffret får psykiska besvär motsvarar ersättningen kostnaderna för den behandling som brottsoffret själv har valt att genomgå, upp till ett tak på fem månatliga delbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde vid tidpunkten för utfärdandet av det kriminaltekniska läkarutlåtande som styrker brottsoffrets behandlingsbara psykiska besvär.

Tillfälligt stöd kan beviljas innan meddelandet av det lagakraftvunna avgörandet, förutsatt att det har styrkts att du som brottsoffer och dina stödberättigade befinner er i en svår ekonomisk situation.

Vid terroristbrott:

 • Vid dödsfall betalas stödet i en klumpsumma i enlighet med de lagstadgade beloppen.

Personer som är berättigade till denna ersättning har rätt till en ökning av stödet med ett fast belopp av tjugo månatliga utbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde vid tidpunkten för terrorhandlingen för varje barn eller minderårig som var ekonomiskt beroende av brottsoffret vid tidpunkten för dödsfallet.

En person anses ha varit ekonomiskt beroende av den avlidne om personen vid tidpunkten för dödsfallet levde helt eller delvis på den avlidnes bekostnad och inte uppbar någon form av årlig inkomst som översteg 150 procent av det årliga inkomstbasbelopp som gällde vid den tidpunkten.

Stöd beviljas även för kostnaderna för transport, begravning, gravsättning och/eller kremering av personer som avlidit till följd av en terroristattack och som inte omfattas av en försäkring, upp till det lagstadgade taket. Kostnaderna ersätts mot uppvisande av relevanta fakturor. De ska åtföljas av den försäkring som täcker kostnaderna, eller av en edsvuren utsaga om att en sådan försäkring saknas.

 • Vid personskada: För svår invaliditet, bestående oförmåga att bedriva något yrke, bestående oförmåga att bedriva sitt eget yrke och bestående partiell arbetsoförmåga betalas stödet ut i en klumpsumma i enlighet med de lagstadgade beloppen.

Ersättning för bestående icke-invalidiserande skador betalas ut antingen i en klumpsumma eller i månatliga delbetalningar, beroende på den skala som används.

Stödberättigade har rätt till det föreskrivna stödet och till en ökning av stödet med ett fast belopp på 20 månatliga utbetalningar av det relevanta inkomstbasbeloppet för varje barn eller minderårig som var ekonomiskt beroende av brottsoffret vid tidpunkten för den terrorhandling som orsakade skadan.

 • För tillfällig arbetsoförmåga betalas en ersättning som motsvarar två gånger det relevanta inkomstbasbeloppet för perioden av tillfällig arbetsoförmåga, upp till ett tak på 18 månatliga delbetalningar.
 • För kidnappning ersätts offren med det lagstadgade beloppet för kidnappning. Dessutom betalas en ersättning för eventuella personskador som kidnappningen har åsamkat offret på tre gånger det dagliga inkomstbasbeloppet för varje dag kidnappningen pågick, upp till det ersättningstak som fastställts för bestående partiell arbetsoförmåga.
 • Materiell skada: Detta stöd betalas ut först efter det att den ersättning som beviljats av offentliga myndigheter eller som följer av försäkringsavtal har betalats, och minskas med de belopp som erhålls från dessa organ.

De samlade ersättningarna får aldrig överstiga värdet av den lidna skadan.

Skador på offentligt ägda tillgångar kan inte ersättas.

Stödberättigade har rätt till följande:

Ersättning för skador på bostaden:

 • För fysiska personers fasta bostäder kan ersättning betalas för sådana skador på bostadens konstruktion, utrustning och möbler som det är nödvändigt att byta ut för att återställa bostaden till dess tidigare skick, med undantag av vissa lyxinslag.
 • För bostäder som inte används som fast bostad är ersättningen 50 procent av skadan upp till det tak för bostäder som anges i tillämplig lagstiftning.

Tillfälligt boende:

 • Om berörda personer till följd av en terrorattack tillfälligt har varit tvungna att lämna sitt hem under tiden reparationer utförs kan inrikesministeriet ersätta kostnaderna för tillfällig inkvartering, genom att betala ett dagligt stöd om inkvarteringen sker på hotell, och ett månatligt stöd om ett hus hyrs.

Ersättning för skador på kommersiella anläggningar och industrianläggningar:

 • Ersättningen inbegriper värdet på de reparationer som behövs för att återställa verksamheten vid sådana anläggningar, däribland skador på möbler och utrustning, upp till det ersättningstak som fastställs i tillämplig lagstiftning.

Ersättning för skador på fordon:

 • Skador på privata fordon, samt skador på fordon som används för person- och godsbefordran på land, kan ersättas.
 • Det är viktigt att fordonets obligatoriska försäkring är giltig vid skadetillfället, om en sådan försäkring krävs enligt särskild lagstiftning.
 • Ersättningen innefattar det belopp eller utgifter som reparationen kräver.
 • Studiestöd: Studiestöd beviljas om en terrorhandling resulterar i skador för en student, hans eller hennes änka eller änkling, ogift partner eller barn till den avlidne eller för studentens föräldrar, syskon eller vårdnadshavare som gör att de inte kan bedriva sitt vanliga yrke, i enlighet med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning.

För att komma i fråga för stödet får du inte redan ha, eller uppfylla de lagstadgade kraven för att få, en examen på samma eller högre nivå än de studier för vilka stödet begärs.

För språkstudier och studentexamen eller motsvarande eller studier på högre nivå gäller de akademiska krav för inskrivning och studieresultat som fastställs i den spanska lagstiftningen om stipendier och studiestöd.

För beräkningen av det lägsta studieresultat som krävs för att de stödberättigade ska få studiestöd tillämpar inrikesministeriet emellertid en korrigeringsfaktor på 0,60 för studenter med särskilda behov. Det rör sig om personer som på grund av en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning behöver en anpassad läroplan eller mer tid för att klara sina studier.

I undantagsfall betalar staten den relevanta ersättningen på grundval av det civilrättsliga skadeståndsansvaret för dödsfallet eller för det fysiska eller psykiska lidandet, vilket bland annat omfattar följande: dödsfall, svår invaliditet, bestående oförmåga att bedriva något yrke, bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke, bestående partiell arbetsoförmåga, bestående icke-invalidiserande skador och kidnappning.

Ersättningsbeloppet fastställs enligt följande:

 • Om det i ett lagakraftvunnet avgörande som inte längre kan överklagas har beviljats ersättning på grund av ett civilrättsligt skadeståndsansvar, antingen för ett dödsfall eller för det fysiska eller psykiska lidande som någon av ovannämnda grupper har drabbats av, betalas det lagstadgade beloppet ut i en klumpsumma.
 • Om det i det lagakraftvunna avgörande som inte längre kan överklagas inte beviljas eller tillåter beviljande av något belopp på grund av ett civilrättsligt skadeståndsansvar för fysiskt eller psykiskt lidande, betalas stödet ut i en klumpsumma för alla grupper utom följande:
  • Icke-invalidiserande skador: I detta fall varierar ersättningen beroende på hur skadan bedöms enligt det system som har fastställts för offer för trafikolyckor. Till stöd för bedömningen används den skala som följer av tillämpningen av socialförsäkringslagstiftningen på ersättningsbeloppen för bestående men, stympning, vanställning och icke-invalidiserande skador till följd av en arbetsplatsolycka eller en arbetssjukdom.
  • Kidnappning: Stöd motsvarande tre gånger det dagliga offentliga inkomstbasbeloppet (IPREM) betalas för varje dag kidnappningen pågår, upp till det ersättningstak som fastställts för bestående partiell arbetsoförmåga.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Vid våldsbrott och sexualbrott får stödbeloppet i regel inte överstiga den ersättning som fastställts i domen.

Stödbeloppet fastställs i enlighet med en uppsättning regler, förutsatt att det inte överskrider det belopp som fastställts i domen.

 • Vid tillfällig arbetsoförmåga erhålls, så snart de första sex månaderna har gått, ett belopp som motsvarar två gånger det offentliga inkomstbasbeloppet (IPREM), under tiden personen fortsatt är arbetsoförmögen. Betalningen sker i form av månatliga betalningar under den relevanta perioden.
 • Vid invaliditet är maxbeloppet kopplat till det nuvarande månatliga inkomstbasbeloppet den dag skadorna eller lidandet påverkar personernas hälsa och beror på graden av invaliditet:
  • För bestående partiell arbetsoförmåga: 40 månatliga delbetalningar.
  • För bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke: 60 månatliga delbetalningar.
  • För bestående oförmåga att bedriva något yrke: 90 månatliga delbetalningar.
  • För svår invaliditet: 130 månatliga delbetalningar.
 • Vid dödsfall är maxbeloppet 120 månatliga delbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde på dagen för dödsfallet.

Storleken på det stöd för begravningskostnader som beviljas föräldrarna eller vårdnadshavarna till en minderårig eller en invalidiserad vuxen som dör som en direkt följd av ett brott motsvarar den faktiska kostnaden upp till högst fem månatliga delbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde på dagen för dödsfallet.

Betalningen av det stöd som beviljats för vårdkostnader för terapi för sexualbrott som har orsakat brottsoffer psykiskt lidande görs i enlighet med följande kriterier:

 • Om stödansökan görs innan behandlingen inleds kan det avtalas att ett belopp baserat på en månatlig delbetalning av inkomstbasbeloppet ska betalas. Om det beloppet inte räcker för att betala behandlingen kan de överskjutande kostnaderna på den berörda personens begäran betalas i en klumpsumma eller genom successiva betalningar tills behandlingen har avslutats eller, i förekommande fall, tills maxbeloppet nås.
 • Om stödet söks när behandlingen redan har inletts ska den berörda personens kostnader betalas tillsammans med framtida kostnader för samma syfte, tills behandlingen har avslutats eller, i förekommande fall, tills maxbeloppet nås.
 • Om det vid tidpunkten för ansökan styrks att behandlingen har avslutats betalas stödet i en klumpsumma, för de faktiska kostnaderna, upp till det tillåtna maxbeloppet. Om behandlingen måste återupptas och maxbeloppet inte har nåtts är det möjligt att få ersättning för de nya kostnader som tillkommer.

Tillfälligt stöd kan också beviljas innan meddelandet av det lagakraftvunna avgörandet, förutsatt att det har styrkts att du som brottsoffer eller dina förmånstagare befinner er i en svår ekonomisk situation. Detta stöd kan betalas i en klumpsumma eller som regelbundna delbetalningar.

Vid terroristbrott:

 • Vid dödsfall är ersättningen 250 000 euro, som ökas med ett fast belopp av 20 månatliga utbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde vid tidpunkten för terrorhandlingen för varje barn eller minderårig som var ekonomiskt beroende av brottsoffret vid tidpunkten för dödsfallet.

För de kostnader för transport, begravning och/eller kremering av personer som avlidit till följd av en terroristattack som inte täcks av en försäkring betalas en klumpsumma upp till ett tak på 6 000 euro.

 • Vid personskada: För svår invaliditet, bestående oförmåga att bedriva något yrke, bestående oförmåga att bedriva sitt eget yrke och bestående partiell arbetsoförmåga betalas stödet ut i en klumpsumma i enlighet med de lagstadgade beloppen.
  • Svår invaliditet: 500 000 euro.
  • Bestående oförmåga att bedriva något yrke: 180 000 euro.
  • Bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke: 100 000 euro.
  • Bestående partiell arbetsoförmåga: 75 000 euro.
 • Ersättning för icke-invalidiserande skador betalas antingen i en klumpsumma eller i månatliga delbetalningar, beroende på den skala som anges och med samma tak som för bestående partiell arbetsoförmåga (75 000 euro).
 • För tillfällig arbetsoförmåga betalas en ersättning som motsvarar två gånger det relevanta inkomstbasbeloppet för perioden av tillfällig arbetsoförmåga, upp till ett tak på 18 månatliga delbetalningar.
 • För kidnappning betalas en klumpsumma på 12 000 euro för kidnappningen plus tre gånger det dagliga inkomstbasbeloppet för varje dag kidnappningen pågick, upp till taket för bestående partiell arbetsoförmåga (75 000 euro).
 • Vid materiell skada: Detta stöd betalas ut först efter det att den ersättning som beviljats av offentliga myndigheter eller som följer av försäkringsavtal har betalats ut, och minskas med de belopp som erhålls från dessa organ.

Skador på offentligt ägda tillgångar kan inte ersättas.

Generellt sett betalas ersättningen i en klumpsumma i form av de belopp som anges i tillämplig lagstiftning, med undantag för stöd för tillfälligt boende. Detta betalas i månatliga delbetalningar, där stödet beräknas per dag om inkvarteringen sker på hotell och per månad om ett hus hyrs.

Stödberättigade har rätt till följande:

Ersättning för skador på bostaden:

 • För fysiska personers fasta bostad, där man med fast bostad vanligtvis avser den byggnad där en person eller familj bor åtminstone sex månader om året, ska ersättning, med vissa undantag, betalas för skador på bostadens konstruktion, utrustning och möblemang om det är nödvändigt att ersätta dessa inslag för att återställa bostaden till dess tidigare skick.
 • För bostäder som inte används som fast bostad är ersättningen 50 procent av skadan upp till det tak för bostäder som anges i tillämplig lagstiftning.

Tillfälligt boende:

 • Om de drabbade personerna till följd av en terrorattack tillfälligt måste lämna sitt hem medan bostaden repareras kan inrikesministeriet hjälpa till att betala kostnaderna för tillfälligt boende.

Ersättning för skador på kommersiella anläggningar och industrianläggningar:

 • Ersättningen inbegriper värdet på de reparationer som behövs för att återställa verksamheten vid sådana anläggningar, däribland skador på möbler och utrustning, upp till det ersättningstak som fastställs i tillämplig lagstiftning.

Ersättning för skador på fordon:

 • Skador på privata fordon, samt skador på fordon som används för person- och godsbefordran på land, kan ersättas.
 • Det är viktigt att fordonets obligatoriska försäkring är giltig vid skadetillfället, om en sådan försäkring krävs enligt särskild lagstiftning.
 • Ersättningen inbegriper nödvändiga reparationskostnader, och stöd kan även ges om fordonet förstörs.
 • Studiestöd: Studiestöd beviljas om en terrorhandling resulterar i skador för en student, hans eller hennes änka eller änkling, ogift partner eller barn till den avlidne eller för studentens föräldrar, syskon eller vårdnadshavare som gör att de inte kan bedriva sitt vanliga yrke, i enlighet med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning.

Systemet med delbetalningar tillämpas vid tillfällig arbetsoförmåga och invalidiserande skador som orsakats av terrorattacker, inom de ramar som fastställts i den spanska lagstiftningen.

För ärenden där det, på grund av skadans allvarliga art, är rimligt att anta att skadan längre fram kommer att leda till en bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke, bestående oförmåga att bedriva något yrke eller svår invaliditet kan delbetalningar göras upp till 18 030,36 euro.

I undantagsfall tar staten ansvar för betalningen av relevant ersättning grundat på det civilrättsliga skadeståndsansvaret för dödsfall eller fysiskt eller psykiskt lidande. Betalningen omfattar ersättning för följande: dödsfall, svår invaliditet, bestående oförmåga att bedriva något yrke, bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke, bestående partiell arbetsoförmåga, bestående icke-invalidiserande skador och kidnappning.

Ersättningsbeloppet fastställs enligt följande:

 • Om det i ett lagakraftvunnet avgörande som inte längre kan överklagas har beviljats ersättning på grund av ett civilrättsligt skadeståndsansvar, antingen för ett dödsfall eller för det fysiska eller psykiska lidande som någon av ovannämnda grupper har drabbats av, betalas det belopp som fastställts i domen upp till följande tak:
  • Dödsfall: 500 000 euro.
  • Svår invaliditet: 750 000 euro.
  • Bestående oförmåga att bedriva något yrke: 300 000 euro.
  • Bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke: 200 000 euro.
  • Bestående partiell arbetsoförmåga: 125 000 euro.
  • Icke-invalidiserande bestående skador: 100 000 euro.
  • Kidnappning: 125 000 euro.
 • Om det i det lagakraftvunna avgörandet inte beviljas eller inte är tillåtet att det beviljas något belopp på grund av ett civilrättsligt skadeståndsansvar för fysiskt eller psykiskt lidande, betalas följande belopp ut:
  • Dödsfall: 250 000 euro.
  • Svår invaliditet: 500 000 euro.
  • Bestående oförmåga att bedriva något yrke: 180 000 euro.
  • Bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke: 100 000 euro.
  • Bestående partiell arbetsoförmåga: 75 000 euro.
 • Icke-invalidiserande skador: I detta fall varierar ersättningen beroende på hur skadan bedöms enligt det system som har fastställts för offer för trafikolyckor. Till stöd för bedömningen används den skala som följer av tillämpningen av socialförsäkringslagstiftningen på ersättningsbeloppen för bestående men, stympning, vanställning och icke-invalidiserande skador till följd av en arbetsplatsolycka eller en arbetssjukdom.
 • Kidnappning: Stöd motsvarande tre gånger det dagliga offentliga inkomstbasbeloppet (IPREM) betalas för varje dag kidnappningen pågår, upp till det ersättningstak som fastställts för delvis permanent arbetsoförmåga.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Nej.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Vid våldsbrott och sexualbrott är erhållandet av lagstadgat stöd generellt sett inte förenligt med uppbärandet av den ersättning för lidande och skador som fastställts i en dom.

Hela eller delar av det lagstadgade stödet kan dock betalas ut om gärningsmannen har förklarats delvis insolvent. Det belopp som erhålls från båda dessa källor får dock aldrig överstiga det belopp som fastställts i domstolsavgörandet.

Det stöd som föreskrivs i den spanska lagstiftningen är således oförenligt med följande ersättningar:

 • Ekonomisk ersättning som den stödberättigade har rätt till från ett försäkringssystem, om inte ersättningen från en privat försäkring är lägre än den ersättning som fastställts i domen.
 • Om brottsoffret har drabbats av tillfällig arbetsoförmåga är stödet oförenligt med eventuell ersättning från socialförsäkringssystemet för en sådan tillfällig arbetsförmåga. En sådan oförenlighet anses föreligga om det spanska lagstadgade stödet och ersättningen eller det ekonomiska stöd som den stödberättigade har rätt till via ett privat försäkringssystem täcker samma risker och behov.

Trots detta kan det vara lämpligt att betala ut det lagstadgade stödet till en person som omfattas av en privat försäkring om den ersättning som erhålls från försäkringen är lägre än den ersättning som fastställts i domen, förutsatt att skillnaden inte överskrider den fastställda skalan.

Vid lidande eller skada som lett till bestående arbetsoförmåga eller till att offret har avlidit är erhållande av stödet förenligt med uppbärandet av varje annan statlig pension som den stödberättigade har rätt till.

Stöd för bestående arbetsoförmåga är oförenligt med stöd för tillfällig arbetsoförmåga.

Vid terroristbrott betalas ersättningen för den materiella skada som offret lidit till följd av denna typ av brott ut efter den ersättning som beviljats av de offentliga myndigheterna eller på grund av försäkringsavtal, och beloppet minskas med det belopp som erhålls från dessa källor.

När det gäller fordonsskador kan skador på privata fordon ersättas, liksom skador på fordon som används för person- och godsbefordran på land, med undantag av offentligt ägda fordon, förutsatt att den obligatoriska fordonsförsäkringen gäller vid tidpunkten för olyckan om en sådan försäkring krävs enligt särskild lagstiftning. Denna ersättning betalas först ut efter det att den ersättning som beviljats av offentliga myndigheter eller som följer av försäkringsavtal har betalats, och minskas med dessa ersättningsbelopp.

Kostnaderna för transport, begravning, gravsättning och/eller kremering av personer som avlidit till följd av en terrorattack ersätts av den spanska centralregeringen, förutsatt att mottagarna inte omfattas av en försäkring, upp till det lagstadgade taket. De relevanta fakturorna ska åtföljas av bevis på den försäkring som täcker kostnaderna, eller av en edsvuren utsaga om att en sådan försäkring saknas.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Ja.

Vid våldsbrott och sexualbrott kan tillfälligt stöd beviljas innan ett lagakraftvunnet domstolsavgörande meddelas, så länge det är styrkt att brottsoffret och dess förmånstagare befinner sig i en svår ekonomisk situation. Brottsoffrets eller de stödberättigades ekonomiska situation anses svår om varken brottsoffren eller de stödberättigade den dag stödansökan ingavs uppbar någon form av årlig inkomst som översteg det årliga inkomstbasbelopp (IPREM) som gällde vid tidpunkten för ansökan.

För att kunna beviljas sådant stöd måste sökanden i alla händelser uppfylla de krav som fastställts i den tillämpliga lagstiftningen för att vara berättigad till det relevanta stödet.

Vid terroristbrott får inrikesministeriet betala ut ett förskott, upp till det lagstadgade taket, i avvaktan på det slutliga stödet. Detta görs i de fall där det på grund av de svåra skador som terrorhandlingen har lett till är rimligt att anta att skadorna längre fram kommer att leda till att personen förklaras vara permanent oförmögen att bedriva sitt vanliga yrke, permanent oförmögen att bedriva något yrke eller svårt invalidiserad.

Vid invalidiserande skador eller tillfällig arbetsoförmåga kan ersättning för de perioder personen inte kan arbeta betalas ut kvartalsvis. Dessa delbetalningar motsvarar två gånger det inkomstbasbelopp som gällde vid tidpunkten för skadan för de dagar arbetsoförmågan består.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ja.

Vid våldsbrott och sexualbrott gäller följande: Om brottsoffrets situation, efter att brottsoffret har beviljats stöd för en viss grad av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning, förvärras på ett sätt som ger rätt till en högre ersättning eller om brottsoffret avlider som en direkt följd av sina skador, kan ett engångsbelopp beviljas för den förvärrade situationen.

Fristen för att ansöka om nytt stöd är ett år från dagen för den dom i vilken det ursprunglig stödet beviljades vid en begäran om omprövning av graden av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning.

Vid terroristbrott gäller följande: Även om ansökningar vanligtvis måste inges senast ett år från dagen för skadan börjar ska, om situationen förvärras som en direkt följd av skadorna till följd av terrorhandlingen eller om den berörda personen avlider, en ny frist med samma varaktighet börja löpa för en ansökan om utbetalning av den relevanta mellanskillnaden.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Vid våldsbrott och sexualbrott måste brottsoffret eller dennes ombud använda det officiella formuläret för att ansöka om stöd för tillfällig arbetsoförmåga och invalidiserande skador. Ansökan ska innehålla följande uppgifter och handlingar:

 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till myndigheterna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som den berörda personen har erhållit eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En kopia på det domstolsavgörande som avslutar brottmålsprocessen och som inte kan överklagas (en dom, en tredskodom, ett beslut att lägga ned ärendet på grund av att gärningsmannen har avlidit eller ett beslut att avvisa ärendet).

Dessutom måste följande handlingar alltid bifogas:

 • Om brottsoffret är spansk medborgare, en kopia på det nationella id-kortet.
 • För medborgare i en EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.
 • Ett intyg från behörig förvaltningsmyndighet eller behörigt förvaltningsorgan som visar att den berörda personen omfattades av ett offentligt socialförsäkringssystem vid tidpunkten för brottet. Om ett sådant inte finns att tillgå räcker en förklaring från den berörda personen. Det utredande organet kontrollerar senare att uppgifterna stämmer.

Om ansökan avser ersättning för tillfällig arbetsoförmåga och den berörda personen inte omfattas av ett offentligt socialförsäkringssystem måste intyget även visa att inga förmåner har beviljats för denna arbetsoförmåga.

 • Om ansökan om stöd för invalidiserande skador görs av direkta offer som omfattas av något av de program som ingår i socialförsäkringssystemet, med undantag av det särskilda programmet för offentliga tjänstemän och militär personal (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), bör det beslut om klassificeringen av skadorna som utfärdats av den regionala direktören för det nationella socialförsäkringssystemet (Instituto Nacional de la Seguridad Social) bifogas. Om ett sådant beslut ännu inte har utfärdats bör sökanden bifoga en förklaring om att det lämpliga förfarandet för ersättning vid arbetsoförmåga har inletts.

För att beviljas permanent stöd om brottsoffret avled till följd av brottet måste ansökan från det indirekta offret eller dennes ombud följa den officiella mallen och innehålla följande uppgifter och handlingar:

 • Skriftliga bevis på dödsfallet och förmånstagarens eller det indirekta offrets ställning.
 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till myndigheterna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som den berörda personen har erhållit eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En kopia på det domstolsavgörande som avslutar brottmålsprocessen och som inte kan överklagas (en dom, en tredskodom, ett beslut att lägga ned ärendet på grund av att gärningsmannen har avlidit eller ett beslut att avvisa ärendet).

Dessutom måste följande handlingar alltid bifogas:

 • Om brottsoffret (eller förmånstagaren i egenskap av indirekt brottsoffer) är spansk medborgare, en kopia på det nationella id-kortet.
 • För medborgare i en EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.
 • Det direkta brottsoffrets dödsattest och följande dokumentation, beroende på förmånstagarens koppling till den avlidne:
  • Om den avlidne och dennes make/maka inte hade separerat eller begärt hemskillnad: ett fullständigt vigselbevis från folkbokföringsmyndigheten som utfärdats efter dagen för dödsfallet.
  • Om sökanden är den person som var sammanboende med den avlidne enligt de villkor som anges i tillämplig lag, måste denne inge ett intyg om att de var sammanboende på samma adress (certificado de convivencia en domicilio común).

För att styrka permanent sammanboende under äktenskapslika former är rekommendationen att inge ett intyg som utfärdats av registerenheten för partner i ett registrerat partnerskap (Registro de parejas de hecho).

 • Om sökanden är den person som var sammanboende med den avlidne enligt de villkor som anges i tillämplig lag måste denne inge ett intyg om att de levde tillsammans på samma adress (certificado de convivencia en domicilio común).
 • Barn till den avlidne: de relevanta intyg som utfärdats av folkbokföringsmyndigheten måste inges.

För att styrka föräldraskap måste barn till en make/maka som inte var lagligt separerad, eller till en person som bodde tillsammans med den avlidne enligt de villkor som anges i tillämplig lagstiftning, inge de relevanta födelseattester som utfärdats av folkbokföringsmyndigheten.

På samma sätt måste de styrka att deras förälder var gift med eller sammanboende med den avlidne, om detta inte redan har styrkts genom deras föräldrars ansökan om stöd.

Både barnen till den avlidne och barnen till dennes make/maka som inte var lagligt separerad eller barnen till den person som var sammanboende med den avlidne måste styrka att de var ekonomiskt beroende av den avlidne. För att göra det ska följande handlingar överlämnas:

 • Ett intyg om sammanboende som utfärdats av den lokala kommunstyrelsen.
 • En deklaration av varje form av inkomst som erhållits under de senaste tolv månaderna före den dag offret avled.
 • En kopia på inkomstdeklarationen för det räkenskapsår under vilket offret avled, eller om detta inte är möjligt deklarationen för det föregående räkenskapsåret. Om sådana deklarationer inte har gjorts måste ett intyg om befrielse från detta krav inges. Intyget ska ha utfärdats av den nationella skatteförvaltningen (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).
 • Föräldrar till den avlidne måste styrka sitt föräldraskap genom att inge ett intyg på registreringen av deras avlidna sons eller dotters födelse. För att kunna vara säker på att det inte finns några andra tänkbara stödberättigade som eventuellt ska ges företräde till stödet måste de dessutom inge en förklaring om sin sons eller dotters civilstånd på dagen för dödsfallet samt huruvida de känner till någon annan person som skulle kunna klassificeras som stödberättigad enligt tillämplig lag.

För att beviljas permanent stöd för begravningskostnader måste ansökan från föräldrarna till en minderårig eller arbetsoförmögen vuxen eller deras ombud, som ska göras på det officiella formuläret, innehålla följande uppgifter och handlingar:

 • Skriftliga bevis på dödsfallet och förmånstagarens eller det indirekta offrets ställning.
 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till myndigheterna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som den berörda personen har erhållit eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En kopia på det domstolsavgörande som avslutar brottmålsprocessen och som inte kan överklagas (en dom, en tredskodom, ett beslut att lägga ned ärendet på grund av att gärningsmannen har avlidit eller ett beslut att avvisa ärendet).

Dessutom måste följande handlingar alltid bifogas:

 • Dödsattesten för den minderårige eller vuxne som är arbetsoförmögen.
 • För att styrka sin ställning som stödberättigade, födelsebevis för den minderårige eller den myndige som är arbetsoförmögen om ansökan görs av föräldrarna, eller ett officiellt registerutdrag som styrker vårdnadshavarskapet, om begäran görs av vårdnadshavaren.
 • Om den avlidne var en arbetsoförmögen myndig person, den rättshandling där arbetsoförmågan fastställs eller, i förekommande fall, det intyg som styrker graden av arbetsoförmåga.
 • En kopia av föräldrarnas eller vårdnadshavarnas nationella id-kort eller, om det rör sig om medborgare i en annan EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.
 • Skriftliga bevis på kostnader i samband med likvakan, transporten, begravningen eller kremeringen.

För att beviljas permanent stöd för utgifter för terapeutisk behandling efter sexualbrott måste ansökan från offret eller dess ombud göras på det officiella formuläret och innehålla följande uppgifter och handlingar:

 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till myndigheterna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som den berörda personen har erhållit eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En kopia på det domstolsavgörande som avslutar brottmålsprocessen och som inte kan överklagas (en dom, en tredskodom, ett beslut att lägga ned ärendet på grund av att gärningsmannen har avlidit eller ett beslut att avvisa ärendet).

Dessutom måste följande handlingar alltid bifogas:

 • Om brottsoffret är spansk medborgare, en kopia på det nationella id-kortet.
 • För medborgare i en EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.
 • En förklaring från offret om huruvida deras terapeutiska behandling har påbörjats och, i förekommande fall, ingivandet av handlingar som styrker betalningen av sådana kostnader. Om behandlingen inte har slutförts måste detta anmälas.

För att beviljas tillfälligt stöd för tillfällig arbetsoförmåga och invalidiserande skador måste ansökan från brottsoffret eller dennes ombud göras på det officiella formuläret. Ansökan måste innehålla följande uppgifter och handlingar:

 • Klassificeringen av skadorna eller hälsobesvären, som görs av behörigt organ och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i relevant lagstiftning.
 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet eller sexualbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till den behöriga myndigheten eller att den behöriga myndigheten på eget initiativ har inlett det straffrättsliga förfarandet avseende händelserna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som sökanden har erhållit, om ansökningar där handläggningen pågår eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En ansökan om rapporten från åklagarmyndigheten om att det finns prima facie-bevis för att anta att skadorna orsakades av en våldsam och avsiktlig (uppsåtlig) handling.
 • Om brottsoffret är spansk medborgare, en kopia på det nationella id-kortet.
 • För medborgare i en EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.
 • En deklaration av varje form av inkomst som sökanden erhöll under det år som föregick ansökningsdatumet, samt en kopia av inkomstskattedeklarationen för det senaste räkenskapsåret, eller om en sådan deklaration inte gjordes, ett intyg om befrielse från detta krav som utfärdats av den nationella skatteförvaltningen (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).

För att beviljas tillfälligt stöd om brottsoffret avled till följd av brottet måste ansökan från det indirekta offret eller dennes ombud följa den officiella mallen och innehålla följande detaljer och handlingar:

 • Skriftliga bevis på dödsfallet och den stödberättigades ställning som indirekt offer. Det direkta brottsoffrets dödsattest och följande dokumentation måste inges, beroende på den stödberättigades koppling till den avlidne:
  • Om den avlidne och dennes make/maka inte hade separerat eller begärt hemskillnad: ett fullständigt vigselbevis som utfärdats av folkbokföringsmyndigheten efter dagen för dödsfallet.

Specifikt för denna form av stöd är att en deklaration av varje form av inkomst som sökanden erhöll under det år som föregick ansökningsdatumet ska inges, liksom en kopia av inkomstskattedeklarationen för det senaste räkenskapsåret, eller om en sådan deklaration inte gjordes, ett intyg om befrielse från detta krav som utfärdats av den nationella skatteförvaltningen (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).

 • Om sökanden är den person som var sammanboende med den avlidne enligt de villkor som anges i tillämplig lag, måste denne inge ett intyg om att de levde tillsammans på samma adress.

För att styrka permanent sammanboende under äktenskapslika former är rekommendationen att inge ett intyg som utfärdats av registerenheten för partner i ett registrerat partnerskap (Registro de parejas de hecho).

Specifikt för denna form av stöd är att en deklaration av varje form av inkomst som sökanden erhöll under det år som föregick ansökningsdatumet ska inges, liksom en kopia av inkomstskattedeklarationen för det senaste räkenskapsåret, eller om en sådan deklaration inte gjordes, ett intyg om befrielse från detta krav som utfärdats av den nationella skatteförvaltningen (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).

 • Om sökanden är den person som var sammanboende med den avlidne enligt de villkor som anges i tillämplig lag, måste denne inge ett intyg om att de levde tillsammans på samma adress.
 • Barn till den avlidne: de relevanta intyg som utfärdats av folkbokföringsmyndigheten måste inges.

För att styrka föräldraskap måste barn till en make/maka som inte var lagligt separerad, eller till en person som bodde tillsammans med den avlidne enligt de villkor som anges i tillämplig lagstiftning, inge de relevanta födelseattester som utfärdats av folkbokföringsmyndigheten. På samma sätt måste de styrka att deras förälder var gift med eller sammanboende med den avlidne, om detta inte redan har styrkts genom deras föräldrars ansökan om stöd.

Både barnen till den avlidne och barnen till dennes make/maka som inte var lagligt separerad eller barnen till den person som var sammanboende med den avlidne måste styrka att de var ekonomiskt beroende av den avlidne. För att göra det ska följande handlingar överlämnas:

 • Ett intyg om sammanboende som utfärdats av den lokala kommunstyrelsen.
 • En deklaration av varje form av inkomst som erhållits under de senaste tolv månaderna före den dag offret avled.
 • En kopia på inkomstdeklarationen för det räkenskapsår under vilket offret avled, eller om detta inte är möjligt deklarationen för det föregående räkenskapsåret. Om sådana deklarationer inte har gjorts måste ett intyg om befrielse från detta krav inges. Intyget ska ha utfärdats av den nationella skatteförvaltningen (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).
 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet eller sexualbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till den behöriga myndigheten eller att den behöriga myndigheten på eget initiativ har inlett det straffrättsliga förfarandet avseende händelserna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som sökanden har erhållit, om ansökningar där handläggningen pågår eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En ansökan om rapporten från åklagarmyndigheten om att det finns prima facie-bevis för att anta att skadorna orsakades av en våldsam och avsiktlig (uppsåtlig) handling.
 • Om brottsoffret är spansk medborgare, en kopia på det nationella id-kortet.
 • För medborgare i en EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.

För att beviljas tillfälligt stöd om brottsoffret avled till följd av brottet måste ansökan från det indirekta offret eller dennes ombud följa den officiella mallen och innehålla följande detaljer och handlingar:

 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet eller sexualbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till den behöriga myndigheten eller att den behöriga myndigheten på eget initiativ har inlett det straffrättsliga förfarandet avseende händelserna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som sökanden har erhållit, om ansökningar där handläggningen pågår eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En ansökan om rapporten från åklagarmyndigheten om att det finns prima facie-bevis för att anta att skadorna orsakades av en våldsam och avsiktlig (uppsåtlig) handling.
 • Om brottsoffret är spansk medborgare, en kopia på det nationella id-kortet.
 • För medborgare i en EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.
 • Dödsattesten för den minderårige eller vuxne som är arbetsoförmögen.
 • För att styrka sin ställning som stödberättigade, födelsebevis för den minderårige eller den myndige som är arbetsoförmögen om ansökan görs av föräldrarna, eller ett officiellt registerutdrag som styrker vårdnadshavarskapet, om begäran görs av vårdnadshavaren.
 • Om den avlidne var en arbetsoförmögen myndig person, den rättshandling där arbetsoförmågan fastställs eller, i förekommande fall, det intyg som styrker graden av arbetsoförmåga.
 • En deklaration av varje form av inkomst som föräldrarna eller vårdnadshavarna erhöll under det år som föregick ansökningsdatumet, liksom en kopia av inkomstskattedeklarationen för det senaste räkenskapsåret, eller om en sådan deklaration inte gjordes, ett intyg om befrielse från detta krav som utfärdats av den nationella skatteförvaltningen (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).
 • Skriftliga bevis på kostnader i samband med likvakan, transporten, begravningen eller kremeringen.

För att beviljas tillfälligt stöd för utgifter för terapeutisk behandling för sexualbrott måste ansökan från offret eller dess ombud göras på det officiella formuläret och innehålla följande uppgifter och handlingar:

 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet eller sexualbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till den behöriga myndigheten eller att den behöriga myndigheten på eget initiativ har inlett det straffrättsliga förfarandet avseende händelserna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som sökanden har erhållit, om ansökningar där handläggningen pågår eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En ansökan om rapporten från åklagarmyndigheten om att det finns prima facie-bevis för att anta att skadorna orsakades av en våldsam och avsiktlig (uppsåtlig) handling.
 • Om brottsoffret är spansk medborgare, en kopia på det nationella id-kortet.
 • För medborgare i en EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.
 • En förklaring från offret om huruvida deras terapeutiska behandling har påbörjats och, i förekommande fall, ingivandet av handlingar som styrker betalningen av sådana kostnader. Om behandlingen inte har slutförts måste detta anmälas.
 • En deklaration av varje form av inkomst som den berörda personen erhöll under det år som föregick ansökningsdatumet, liksom en kopia av inkomstskattedeklarationen för det senaste räkenskapsåret, eller om en sådan deklaration inte gjordes, ett intyg om befrielse från detta krav som utfärdats av den nationella skatteförvaltningen (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).

Vid terroristbrott inleds förfarandet för att bevilja de olika typerna av lagstadgat stöd genom en ansökan som görs på det officiella formuläret. Ansökan inges av den berörda personen eller dennes ombud. Ansökan ska åtföljas av följande handlingar:

 • Handlingar som styrker den berörda personens ställning, eller i förekommande fall hur denna är släkt med brottsoffret.
  • Den lagakraftvunna dom som inte längre kan överklagas och där rätten till ersättning för de aktuella händelserna och skadorna i enlighet med spansk lagstiftning erkänns.
  • Om en dom ännu inte har meddelats, men lämpliga rättsliga åtgärder har vidtagits eller brottmålsprocessen har inletts, varje rättsligt tillåten bevishandling som visar brottsoffrets eller den stödberättigades ställning, den skada som lidits och den typ av händelser som orsakade skadan.
  • Tidigare förvaltningsbeslut.
  • En dödsattest, om offret avled.
  • En fotokopia av familjeregistret (Libro de familia).
  • Polisanmälningar och utsagor.
  • Kliniska och psykologiska rapporter.
 • Om tillfällig logi begärs:
  • En polisanmälan eller intyg från polisen eller Guardia Civil där det konstateras att den påstådda skadan skedde under eller som en direkt följd av en terrorattack (om förvaltningsmyndigheten saknar bevis på orsaken till skadan).
  • Om sökanden är fastighetsägare: ett lagfartsbevis, köpekontrakt eller intyg från fastighetsregistret, eller det senaste kvittot på inbetald fastighetsskatt (Impuesto de Bienes Inmuebles), eller en förklaring från ordföranden för den bostadsförening som sökanden är med i.
  • Om sökanden är hyresgäst: hyreskontraktet eller ett kvitto på den senaste hyresinbetalningen eller ett kvitto på betalning av vatten-, el- eller telefonräkning i hyresgästens namn.
  • Om sökanden varken är fastighetsägare eller hyresgäst: en handling som styrker deras rättsliga ställning att göra eller tillhandahålla reparationer.
  • Om det är deras egen bostad som berörs och den aktuella adressen inte anges i sökandens nationella id-handling (DNI): ett registreringsintyg eller en inkomstskattedeklaration med uppgift om skatterättslig hemvist, eller en förklaring från ordföranden för bostadsföreningen om att sökanden är den som brukar bo i bostaden.
 • Om ersättning för fordonsskada begärs:
  • En polisanmälan eller intyg från polisen eller Guardia Civil där det konstateras att den påstådda skadan skedde under eller som en direkt följd av en terrorattack (om förvaltningsmyndigheten saknar bevis på orsaken till skadan).
  • Fordonets registreringsbevis, i sökandens namn.
  • Bevis på att sökanden vid tidpunkten för attacken hade en giltig försäkring, med uppgift om vilka risker som täcks.
  • Om reparationer har utförts, ett kvitto med redovisning av kostnaderna för att reparera den skada som terrorattacken orsakat.
 • Om studiestöd begärs måste styrkande handlingar bifogas som visar vilka kurser studenten är inskriven på och hans eller hennes studieresultat.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Vid våldsbrott och sexualbrott ansvarar generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning för handläggning av och beslut om ansökningar om lagstadgat stöd.

Vid terroristbrott är det inrikesministeriet som beslutar om en ansökan om lagstadgat stöd ska beviljas eller avslås.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Vid våldsbrott och sexualbrott skickas ansökningar om ersättning på det officiella formuläret till generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning. Följande adress ska användas:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) – 28020 Madrid.

För att få hjälp med att fylla i och skicka in ansökningar om stöd kan sökandena vända sig till relevant kontor för stöd till brottsoffer. Här kan de få information om vilket ekonomiskt stöd som de kan ha rätt till och hur de olika ansökningsförfarandena fungerar.

Dessa kontor finns i alla autonoma regioner, i nästan alla provinshuvudstäder samt i andra städer.

Du hittar var kontoren för stöd till brottsoffer finns på följande länk.

Vid terroristbrott görs ansökningarna på de officiella formulären och skickas till inrikesministeriets generaldirektorat för stöd till offer för terrorism. Följande adress ska användas:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Spaniens högsta domstols kontor för information och stöd till offer för terrorism tillhandahåller allmän information om det ekonomiska stöd som offer för terrorism eventuellt kan söka. Kontoret är beläget på följande adress:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonnummer: +34 91 400 74 02

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Vid våldsbrott och sexualbrott hålls ett förhör med sökanden i enlighet med tillämplig lagstiftning. Förhöret hålls så snart alla utredningar har slutförts och innan förslaget till beslutet om att bevilja eller avslå ansökan har utarbetats. På så sätt ges sökanden möjlighet att framföra sina synpunkter.

Om brottet begicks i Spanien och sökanden har hemvist i en annan EU-medlemsstat, och ansökan om stöd görs vid biståndsmyndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist, får generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning, i egenskap av beslutsmyndighet, samarbeta med relevant biståndsmyndighet för att genomföra förhöret med sökanden eller någon annan person om den anser att detta behövs.

För att genomföra förhöret får generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning be biståndsmyndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist att göra allt den kan för att se till att det organ som prövar huruvida ansökan ska beviljas eller avslås kan genomföra förhöret direkt, via telefon eller videokonferens, om sökanden går med på detta. Den biståndsmyndighet som genomför förhöret måste dessutom skicka en rapport om det genomförda förhöret till generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning.

Vid terroristbrott gäller samma regler som vid våldsbrott eller sexualbrott, om brottet begicks i Spanien och sökanden har hemvist i en annan EU-medlemsstat. Om ansökan om stöd görs via biståndsmyndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist är det generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning som i egenskap av beslutsmyndighet vidtar ovannämnda åtgärder i samband med förhöret.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Vid våldsbrott och sexualbrott är tidsfristen för att ansöka om stöd i regel ett år räknat från dagen för brottet.

Följande tidsfrister gäller för att utfärda ett definitivt eller preliminärt beslut om att bevilja eller neka stöd:

 • För invalidiserande skador, skador som förvärrats eller dödsfall: 6 månader.
 • För tillfällig arbetsoförmåga: 4 månader.
 • För kostnader för terapeutisk behandling efter ett sexualbrott och för begravningskostnader: 2 månader.

En ansökan anses ha avslagits om inget beslut uttryckligen har utfärdats när tidsfristen för att utförda ett uttryckligt beslut har löpt ut.

Vid terroristbrott måste ansökningar vanligtvis inges inom ett år från det att skadan inträffade eller från det att det en diagnos visade att det finns ett orsakssamband mellan terrorhandlingen och konsekvensen av brottet. När det gäller studiestöd är tidsfristen tre månader från inskrivningen på kursen.

Tidsfristen för att fatta och meddela det relevanta beslutet är 12 månader, förutom för studiestöd där fristen är 6 månader. Ansökan anses ha beviljats om tidsfristerna har löpt ut utan att det har utfärdats ett uttryckligt beslut.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Vid våldsbrott och sexualbrott kan sökande överklaga ett beslut om lagstadgat stöd från ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning inom en månad från delgivningen av beslutet. Om beslutet inte överklagas inom den perioden är det enda alternativet att begära särskild omprövning hos lämpligt ministerium.

Ett sådant överklagande kan göras till ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning eller till den nationella kommissionen för stöd och bistånd till offer för våldsbrott (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Den nationella kommissionen är behörigt organ för att pröva överklaganden av beslut från ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning om stöd som beviljats i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om det har gått tre månader sedan överklagandet ingavs utan att den nationella kommissionen har fattat något beslut anses överklagandet ha ogillats. I så fall kan ett administrativt överklagande inges.

Vid terroristbrott kan man begära omprövning av inrikesministeriets beslut om det administrativa förfarandet för att ansöka om de olika typerna av stöd eller väcka en förvaltningsrättslig talan vid en tvistemålsdomstol.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

För att få hjälp med att fylla i och skicka in ansökningar om stöd kan sökande vid våldsbrott och sexualbrott vända sig till relevant kontor för stöd till brottsoffer. Där kan de få information om vilket ekonomiskt stöd som de kan ha rätt till och hur de olika ansökningsförfarandena går till.

Dessa kontor finns i alla autonoma regioner, i nästan alla provinshuvudstäder samt i andra städer.

Du hittar var kontoren för stöd till brottsoffer finns på följande länk.

De särskilda formulären för att ansöka om stöd finns på följande länk.

Vid terroristbrott skickas ansökningarna med hjälp av de officiella formulären till inrikesministeriets generaldirektorat för stöd till offer för terrorism. Detta har följande adress:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

De särskilda formulären för att ansöka om stöd finns på följande länk.

Spaniens högsta domstols kontor för information och stöd till offer för terrorism tillhandahåller allmän information om det ekonomiska stöd som offer för terrorism eventuellt kan söka. Kontoret är beläget på följande adress:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonnummer: +34 91 400 74 02

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

När det gäller våldsbrott och sexualbrott hittar du formulär eller mallar för de olika formerna av stöd på följande länk.

För att ta reda på var kontoren för stöd till brottsoffer finns, där du kan få information om vilket ekonomiskt stöd som du eventuellt har rätt till och hur de olika ansökningsförfarandena går till, kan du klicka på följandelänk.

När det gäller terroristbrott hittar du mer information om tillgängligt stöd på inrikesministeriets webbplats.

Spaniens högsta domstols kontor för information och stöd till offer för terrorism tillhandahåller allmän information om det ekonomiska stöd som offer för terrorism eventuellt har rätt till.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Vid våldsbrott och sexualbrott kan brottsoffer begära kostnadsfri rättshjälp i enlighet med de krav och det förfarande som anges i tillämplig lagstiftning.

Enligt den spanska lagstiftningen har framför allt offer för könsbaserat våld rätt till kostnadsfri juridisk rådgivning precis innan de fyller i ansökan, och till kostnadsfritt försvar och rätt att kostnadsfritt företrädas av en advokat i alla processer och administrativa förfaranden som är ett direkt eller indirekt resultat av det våld som de har utsatts för.

I sådana situationer bör en enda grupp jurister försvara brottsoffret, förutsatt att brottsoffrets rätt till försvar garanteras. Om brottsoffret avlider gäller denna rättighet även för efterlevande, förutsatt att de inte själva var delaktiga i de brottsliga gärningarna.

Vid terroristbrott har de offer för sådana terroristbrott som erkänns i den spanska lagstiftningen rätt till rättshjälp i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden till följd av den terrorhandling som de har utsatts för, oavsett deras ekonomiska resurser, enligt gällande lagstiftning om kostnadsfri rättshjälp i Spanien.

I alla händelser är alla offer för terrorism som ansöker om kostnadsfri rättshjälp garanterade att få sådan hjälp. Rätten till kostnadsfri rättshjälp går förlorad om den berörda personen senare inte beviljas ställning som offer för terrorism, eller om gärningsmannen frias genom en dom som inte kan överklagas, eller om inga ytterligare åtgärder vidtas i ärendet. Brottsoffret är inte skyldigt att återbetala kostnaderna för eventuella förmåner som fram till dess har varit kostnadsfria.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

För att få hjälp med att fylla i och skicka in ansökningar om stöd kan sökande vid våldsbrott och sexualbrott vända sig till relevant kontor för stöd till brottsoffer. Där kan de få information om vilket ekonomiskt stöd som de kan ha rätt till och hur de olika ansökningsförfarandena går till.

Dessa kontor finns i alla autonoma regioner, i nästan alla provinshuvudstäder samt i andra städer.

Du hittar var kontoren för stöd till brottsoffer finns på följande länk.

Spaniens högsta domstols kontor för information och stöd till offer för terrorism tillhandahåller allmän information om det ekonomiska stöd som offer för terrorism eventuellt kan söka. Kontoret är beläget på följande adress:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonnummer: +34 91 400 74 02

Senaste uppdatering: 17/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.