Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Ersättningsordningar i EU-länderna

Enligt artikel 12 i direktivet om ersättning till brottsoffer ska varje land inrättar en nationell ordning för ersättning till offer för uppsåtliga våldsbrott. Alla offer för uppsåtliga våldsbrott kan därför få ersättning från en nationell ersättningsordning i det land där brottet begicks.

Här hittar man information om de ordningarna för ersättning som finns i EU-länderna.

I vissa länder finns även en möjlighet till ersättning för de egna medborgarna då brottet ägt rum utomlands. Detta omfattas för närvarande inte av EU:s regler.

Enligt direktivet kan man begära ersättning från det EU-land där brottet begicks, om man är bosatt i det landet (nationellt ärende) eller om du bor i ett annat EU-land (gränsöverskridande fall).

Det är därför en god idé att läsa informationen för det land där brottet begicks.

Välj relevant lands flagga för att läsa om vad som gäller i det landet.

Senaste uppdatering: 08/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.