Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Федералната служба за социални въпроси и хора с увреждания, Министерство на социалните въпроси (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice) — клон Виена
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

телефон: 0043 158831
факс: 0043(0)10599882516

Адрес на електронна поща: post.wien@sozialministeriumservice.at

Каква е ролята на органа за помощ?

Задачите на органа за помощ са определени в Директива 2004/80/ЕО на Съвета. Те са описани и в раздел 9а от Закона за жертвите на престъпления (Verbrechensopfergsetz).

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

В съответствие с член 11 от Директива 2004/80/ЕО на Съвета жертвата не трябва да плаща за това.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Жертвата не заплаща никакви разходи.

Последна актуализация: 19/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.