Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

а) Комисията за финансова помощ на жертвите на умишлени актове на насилие (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) може да помага на жертвите, които са белгийски граждани или пребиваващи в Белгия, да получат обезщетение в друга държава на ЕС.

Адрес:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

б) За случаите на жертви на тероризъм трябва да се осъществи контакт със звеното за тероризъм на Комисията.

Пощенски адрес:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Ел. поща: terrorvictims@just.fgov.be

Каква е ролята на органа за помощ?

Съгласно член 40 от закона от 1 август 1998т г. като орган за помощ по трансграничен случай Комисията е отговорна за:

1. предоставяне на важна информация на ищеца относно възможностите да подава иск за обезщетение в държавите членки, в които е извършен актът, както и необходимите искови формуляри, въз основа на ръководство, изготвено от Европейската комисия;

2. предоставяне на ищеца при поискване на общи насоки и информация за начина на попълване на формуляра и на подкрепящата информация, която може да бъде изисквана;

3. предаване на иска и на всяка подкрепяща информация колкото е възможно по-бързо на вземащия решение орган на държавата — членка на ЕС, в която е извършен актът, посредством стандартния формуляр, изготвен от Европейската комисия;

4. предоставяне на ищеца, ако е необходимо, на общи насоки в отговор на всяко искане за допълнителна информация от вземащия решение орган и, по искане на ищеца, предаване на такава информация колкото е възможно по-бързо пряко на вземащия решение орган, като се прилага, ако е целесъобразно, списък на цялата предавана подкрепяща информация;

5. осигуряване на необходимите условия, когато вземащият решение орган реши да разпита ищеца или друго лице, като например свидетел или експерт.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Такъв въпрос все още не е възникнал и все още се обмисля.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 14/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.