Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Министерство на правосъдието (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Телефон: +385 1 371 40 00
Факс: +385 1 371 45 07

Уебсайт: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Каква е ролята на органа за помощ?

  • Органът за помощ е Министерството на правосъдието на Република Хърватия (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) и в тези случаи ищецът може да предяви иск пред него
  • Съгласно хърватското законодателство тези случаи се наричат трансгранични случаи (prekogranični slučajevi)
  • Този орган за помощ предава в най-кратки срокове иска и приложенията към него на компетентния орган на държавата, в която ищецът иска обезщетение, на официалния език на държавата или на друг език, който се приема от въпросната държава.
  • Горепосоченият иск се предявява, като се използва определеният от Европейската комисия формуляр.
  • Ако органът, компетентен да се произнесе по иска във въпросната държава, изиска ищецът, свидетелите, назначените от съда вещи лица или други лица да бъдат изслушани в Република Хърватия, това се извършва от Комитета за обезщетяване на жертвите на престъпления (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), който след това представя доклад от изслушването на органа на другата държава, който е компетентен да се произнесе по иска.
  • Ако органът на другата държава, който е компетентен да се произнесе по иска, изиска изслушването да се проведе с използването на технически помощни средства, изслушването се провежда в сътрудничество с Министерството на правосъдието на Република Хърватия, при условие че лицето, което трябва да бъде изслушано, е съгласно с тази процедура.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Министерството на правосъдието на Република Хърватия, в качеството си на органа за помощ, превежда иска на езика на държавата, от която се претендира обезщетение, или на друг език, определен като език за комуникация от въпросната държава.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

  • При изпращане на исковата молба в чужбина не се заплащат административни или други такси.
Последна актуализация: 09/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.