Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Няма налична информация.

Каква е ролята на органа за помощ?

Ролята на органа за помощ е да Ви помогне да намерите информацията, необходима за изготвянето на молбата, както и да подадете молбата заедно с всички съответни документи, за да можете да получите обезщетение, като по този начин преодолеете както практическите, така и езиковите затруднения.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Службите за социално осигуряване изпълняват ролята на органа за помощ, но не отговарят за превода на съпътстващите документи.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Няма административни или други такси, които трябва да бъдат платени при изпращане на исковата молба в чужбина.

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.