Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Министерство на правосъдието на Чешката република, Отдел за обезщетения

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Тел.: (420) 221997966
Факс: (420) 221997967

Ел. поща: odsk@msp.justice.cz

Каква е ролята на органа за помощ?

Осигурява контакт и комуникация с органа, вземащ решение.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Документите ще бъдат преведени от и за сметка на органа за помощ.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не

Последна актуализация: 15/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.