Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Държавната хазна (Valtiokonttori)
P.O. Box 50
00054 State Treasury, Финландия

Адрес на електронна поща: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Каква е ролята на органа за помощ?

Ако сте били жертва на умишлено престъпление в друга държава — членка на Европейския съюз, можете да получите информация от Държавната хазна относно правото си да претендирате обезщетение пред органа за щети от престъпления в държавата, където е било извършено престъплението. От Държавната хазна можете да получите и необходимите формуляри на искова молба, както и общи указания и информация за това как трябва да бъде попълнена молбата и какви документи трябва да се приложат към нея.

Можете да подадете искова молба до Държавната хазна, която ще бъде изпратена заедно с приложенията към нея до компетентния орган за обезщетение за мястото, където е било извършено престъплението.

Ако компетентният орган за обезщетение на друга държава членка поиска от Вас да предоставите допълнителна информация, Държавната хазна ще Ви даде общи насоки, ако е необходимо, за това как да отговорите на искането и да предадете допълнителната информация на органа, който е отправил това искане.

Държавната хазна ще съдейства по официален път на органа за обезщетение на другата държава членка, като му предостави възможност да се консултира с ищеца, свидетелите, експертите или други лица, които се намират във Финландия. Алтернативно, Държавната хазна също може да проведе консултации с тези лица и да изпрати в тази връзка изготвения от нея доклад до органа за обезщетение.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Държавната хазна отговаря за превода на исковата молба, както и за това приложените документи да бъдат на език, одобрен от държавата, в която е било извършено престъплението. Не се начисляват никакви такси за превод на документите.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

За изпращането на иска не се начисляват никакви такси.

Последна актуализация: 19/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.