Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск до друга държава от ЕС?

Органът за помощ, който може да Ви съдейства да препратите Вашия иск към друга държава — членка на Европейския съюз, е Бюрото за подкрепа на жертвите и политика на сдружаване (Bureau de l'aide aux victimes et de la politique Associative — BAVPA) към Министерството на правосъдието.

Каква е ролята на органа за помощ?

Органът за помощ може да предостави на ищеца информация относно възможностите за предявяване на иск за обезщетение и необходимите формуляри. След това той препраща иска и подкрепящите документи до органа за помощ на държавата членка, в която е извършено престъплението, или директно на решаващия орган там.

Този орган ще преведе ли съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако го прави, кой плаща за това?

Органът за помощ не превежда документите. Вие трябва да осигурите превод на необходимите документи.

Има ли административни или други такси, които трябва да се заплатят за изпращане на иска в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 05/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.