Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Федерално министерство на труда и социалната политика
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Тел.: +49 228 99527 0
Факс: +49 228 99527 4134

Електронна поща: dub@bmas.bund.de

Допълнителна информация може да се намери тук:

Anspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Обезщетение за жертви на тежки престъпления, извършени в друга държава — членка на ЕС

Каква е ролята на звената за контакт?

Германският орган за помощ във Федералното министерство на труда и социалната политика помага на жертвите на тежки престъпления, които пребивават в Германия, да претендират за обезщетение в държавата членка, в която е било извършено престъплението.

Неговата роля включва по-специално:

  • предоставяне на информация на жертвите на тежки престъпления относно възможностите, с които разполагат по отношение на кандидатстването за обезщетения в чужбина (включително информация за процедурата във въпросната държава, срокове за подаване на иск, условия за допустимост и придружаващи документи, които следва да бъдат приложени към иска);
  • предоставяне на исковите формуляри за държавите членки, в които е извършено престъплението;
  • установяване на това кой орган отговаря за вземането на решение по иска за обезщетение в държавата членка, в която е било извършено престъплението;
  • предаване на органа, вземащ решение, на иска за обезщетение и всички придружаващи го документи;
  • безплатен превод на документи и кореспонденция на съответния местен език;
  • проследяване на процедурата за компенсация и информиране на съответните засегнати лица.

Държавите — членки на ЕС, вземат решение относно иск единствено въз основа на националното си право. Германският орган за помощ не може да повлияе на процедурата в другата държава членка или на решението.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Можете да изпратите необходимите документи на вашия национален език. Те ще бъдат преведени безплатно.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Германските органи не начисляват такси. Други държави — членки на ЕС, могат да изискват такса, която трябва да бъде платена, преди да се обработи Вашия иск.

Последна актуализация: 16/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.