Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Гръцкият орган за помощ (Ellinikí Archí Syndromís)

96 Mesogeion Avenue
11527, Athens

Тел.: +30 213 130 7056

Ел. поща: assistingauthority@justice.gov.gr
https://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Каква е ролята на органа за помощ?

Той може да ви изпрати исков формуляр, който да попълните, и да ви предостави информация по процедурни въпроси, както и за правото на другата държава. Също така той може да посредничи във връзка с всякакви разяснения относно вашия иск.

Органът ще приеме вашия иск и ще го изпрати на съответния орган за помощ в другата държава, без самият той да изготви каквато и да е оценка на иска, и ще ви информира за хода на делото.

Той ще помогне на органа за обезщетение на съответната държава членка по време на изслушването на ищеца или на други участници в производството, като например свидетели или вещи лица.

По искане на органа за обезщетение на съответната държава членка той: а) ще помогне на органа за обезщетение, когато изслушването се провежда директно от последния по телефона или чрез видеоконферентна връзка, в съответствие с гръцкото право, в който случай органът за помощ ще предостави и ще гарантира необходимата логистична инфраструктура; или б) ще проведе изслушването сам, в съответствие с гръцкото право, и ще изпрати доклад от изслушването на органа за обезщетение на съответната държава членка. В последния случай докладът от изслушването, който се изготвя на гръцки език, ще бъде преведен на официалния език или на един от официалните езици на другата държава членка или на всеки друг език на ЕС, който държавата членка е посочила, че може да приеме.

Направените във връзка с това разходи от Гръцкия орган за помощ се поемат от гръцката държава.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Исковият формуляр и всички необходими съпътстващи документи ще бъдат преведени в рамките на отговорността и за сметка на Гръцкия орган за помощ на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, в която се намира органа за обезщетение, на който е изпратена документацията, или на всеки друг език на ЕС, който държавата членка е посочила, че може да приеме.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на иска в чужбина?

Не, освен ако държавата, която получава иска, не налага някакви такси.

Последна актуализация: 25/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.