Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск до друга държава от ЕС?

В качеството си на органи за помощ службите в Будапеща и областните правителствени служби (местни служби за подкрепа на жертвите) ще предоставят помощ.

Каква е ролята на органа за помощ?

Органът за помощ предоставя формуляри за искови молби и помощ при тяхното попълване и предава исковите молби.

Ще преведе ли този орган придружаващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Да, като разходите се поемат от държавата.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на иска в чужбина?

Не, предаването на исковата молба е безплатно.

Последна актуализация: 07/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.