Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Районните служби на Будапеща или областните правителствени служби (местни служби за подкрепа на жертвите) в качеството им на органи за помощ.

Каква е ролята на органа за помощ?

Органът за помощ предоставя формуляри за искови молби и помощ за тяхното попълване и изпраща исковите молби.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Да, разходите се поемат от държавата.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не, изпращането на исковата молба е безплатно.

Последна актуализация: 11/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.