Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск до друга държава от ЕС?

В Италия органът за помощ е прокуратурата (Procura della Repubblica) към компетентния съд по местопребиваване на ищеца.

Каква е ролята на органа за помощ?

В Италия органът за помощ е прокуратурата към компетентния съд по местопребиваване на ищеца.

В качеството си на орган за помощ прокуратурата има следните задължения:

  • да предоставя на ищеца цялата съществена информация, свързана със системата за обезщетения, въведена от държавата — членка на ЕС, в която е извършено престъплението;
  • да предоставя на ищеца необходимите формуляри за подаване на неговия иск;
  • по искане на ищеца, да му предоставя общи насоки и информация относно начина на попълване на исковата молба и относно документите, които могат да се изискват;
  • да получава искове за обезщетение и да ги изпраща незабавно, заедно с придружаващите документи, на решаващия орган в държавата — членка на ЕС, в която е извършено престъплението;
  • да съдейства на ищеца при изпълнението на всякакви искания за допълнителна информация, отправени от решаващия орган в държавата — членка на ЕС, в която е извършено престъплението;
  • по искане на ищеца, да изпраща допълнителна информация и друга документация на решаващия орган;
  • ако решаващият орган в държавата — членка на ЕС, в която е извършено престъплението, реши да изслуша ищеца или друго лице, прокуратурата към съответния съд, в качеството ѝ на орган за помощ, предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че решаващият орган може да изслуша директно съответното лице в съответствие със законите на тази държава — членка. Ако се провежда видеоконференция, се прилагат правилата от Закон № 11 от 7 януари 1998 г.;
  • ако решаващият орган в другата държава — членка на ЕС, поиска това, самата прокуратура към съответния съд, в качеството ѝ на орган за помощ, изслушва ищеца или всяко друго лице и изпраща на решаващия орган доклад за изслушването.

Ще преведе ли този орган придружаващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Задачите, изпълнявани от прокуратурата към съответния съд в качеството ѝ на орган за помощ, могат да включват превод на документи, за които не се изисква каквото и да било плащане от ищеца.

Цялата информация се изпраща от прокуратурата към съответния съд до решаващия орган в другата държава — членка на ЕС, на официалния език (или на един от официалните езици) на тази държава членка, който обаче трябва да бъде един от езиците на институциите на Общността, или алтернативно на друг език на институциите на Общността, който държавата получател е декларирала, че би приела.

Докладите от изслушванията, проведени от органа за помощ, се изпращат на италиански език.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на иска в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 03/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.