Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

В Италия органът за помощ е службата на прокуратурата (procura generale della Repubblica) към апелативния съд (corte d’appello), която има юрисдикция на територията по местопребиваване на ищеца.

Каква е ролята на органа за помощ?

В Италия органът за помощ е службата на прокуратурата към апелативния съд, който има юрисдикция на територията по местопребиваване на ищеца.

В качеството си на орган за помощ службата има следните задължения:

  • да предостави на ищеца цялата съществена информация, свързана със системата за обезщетения, въведена от държавата — членка на ЕС, в която е извършено престъплението;
  • да предостави на ищеца необходимите формуляри за подаване на неговия иск;
  • по искане на ищеца, да му предостави общи насоки и информация относно начина на попълване на исковата молба и относно документите, които могат да се изискват;
  • да получава искове за обезщетение и да ги изпраща незабавно, заедно със съпътстващите документи, на решаващия орган в държавата — членка на ЕС, в която е извършено престъплението;
  • да съдейства на ищеца за изпълнението на всякакви искания за допълнителна информация, отправени от решаващия орган в държавата — членка на ЕС, в която е извършено престъплението;
  • по искане на ищеца, да изпрати допълнителна информация и друга документация на решаващия орган.
  • Ако решаващият орган в държавата — членка на ЕС, в която е извършено престъплението, реши да изслуша ищеца или друго лице, службата на прокуратурата предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че решаващият орган може да изслуша съответното лице в съответствие със законите на тази държава — членка. Ако се провежда видеоконференция, се прилагат правилата от Закон № 11 от 7 януари 1998 г.
  • Ако решаващият орган в другата държава — членка на ЕС, поиска това, службата на прокуратурата изслушва ищеца или всяко друго лице и изпраща на решаващия орган доклад за изслушването.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Задачите, изпълнявани от службата прокуратурата в апелативния съд в качеството ѝ на орган за помощ, могат да включват превод на документи, за които не се изисква каквото и да било плащане от ищеца.

Цялата информация се изпраща от службата на решаващия орган в другата държава — членка на ЕС, на официалния език (или на един от официалните езици) на тази държава членка, който обаче трябва да е един от езиците на институциите на Общността или алтернативно на друг език на институциите на Общността, който държавата получател е декларирала, че би приела.

Докладите от изслушванията, проведени от органа за помощ, се изпращат на италиански език.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 24/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.