Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Администрация за правна помощ (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Телефон: +371 67514208
Безплатна телефонна линия: +371 80001801
Факс: +371 67514209

Ел. поща: jpa@jpa.gov.lv
Уебсайт: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Каква е ролята на органа за помощ?

С помощта на Администрацията за правна помощ жертвата може да подаде искане за обезщетение от държавата пред компетентния орган на съответната държава — членка на Европейския съюз.

Администрацията за правна помощ предоставя на жертвата информация за разпоредбите във връзка с плащането, процедурата и допълнителните изисквания във връзка с получаването на обезщетение от държавата, въведени от компетентните органи на другите държави — членки на Европейския съюз. Тя също така гарантира, че участващите в наказателното производство лица могат да бъдат изслушани, когато това бъде поискано от компетентния орган на държавата — членка на Европейския съюз, разглеждащ искането за обезщетение от държавата.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Искането за обезщетение от държавата следва да бъде подадено на езика, който съответната държава — членка на Европейския съюз е посочила, че приема.

Администрацията за правна помощ ще осигури превода на необходимите документи, които тя изпраща на компетентния орган на другата държава — членка на Европейския съюз, като разходите за превод се покриват от националния бюджет.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Ако искането за обезщетение от държавата е изпратено до компетентния орган на друга държава членка чрез Администрацията за правна помощ, жертвата не трябва да плаща никакви разходи, свързани с изпращането на искането.

Последна актуализация: 18/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.