Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Министерството на правосъдието на Република Литва (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Каква е ролята на органа за помощ?

Министерството на правосъдието на Република Литва има право да предава на компетентните органи на други държави — членки на Европейския съюз, молби от граждани на Република Литва и други лица, които законно и обичайно пребивават в Република Литва, за обезщетение за причинени вреди в резултат на престъпление, свързано с насилие, извършено на територията на друга държава — членка на Европейския съюз. Освен това Министерството на правосъдието предоставя на лицата информация за определените от компетентните органи на други държави — членки на Европейския съюз, условия и процедури за обезщетяване на вредите, причинени в резултат на престъпления, свързани с насилие.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Да, ако е необходимо, Министерството на правосъдието на Република Литва ще окаже съдействие при превода на документите, които трябва да бъдат подадени. Жертвата на престъплението не е задължена да заплаща разходите за превода.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не, не трябва да се плащат такси.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.