Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Министерството на правосъдието

13, rue Erasme
L-2934
ЛЮКСЕМБУРГ

телефон: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
факс: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

Адрес на електронна поща: info@mj.public.lu
Уебсайт: http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Каква е ролята на органа за помощ?

Министерството на правосъдието на Люксембург ще помогне на жертвата да получи важна информация относно възможностите за претендиране за обезщетение в друга държава членка и да изпрати иск за обезщетение до отговорната институция в тази друга държава членка, така че да може да бъде взето решение по иска.

Министерството на правосъдието ще съдейства на жертвата и когато решаващият орган в другата държава членка изисква допълнителна информация.

Когато е приложимо, министерството на правосъдието организира изслушването на жертвата от решаващия орган, по-специално чрез телеконферентна връзка. Решаващият орган може да даде указания на министерството да получи устни показания от жертвата, които да бъдат записани в доклад и той да бъде изпратен на решаващия орган.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Изходящият иск може да бъде внесен на немски, френски или английски език, така че по принцип не е необходим превод.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 19/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.