Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Фонд за обезщетяване при тежки престъпления ( Schausage Geweldsmisdrijven )

Адрес:
Kneuterdijk 1
2514 EM The Hague

Телефон: 070 — 4142000
Ел. поща: info@schadefonds.nl

Пощенски адрес:
Postbus 71
2501 CB The Hague

Каква е ролята на органа за помощ?

Фондът за обезщетяване при тежки престъпления ще Ви изпрати формуляр на искова молба за съответния чуждестранен фонд. След като Фондът получи от Вас попълнената искова молба и съответните придружаващи документи, ние ще ги възложим за превод, ако е необходимо, и ще ги прдедаме на съответния орган.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Фондът за обезщетяване при тежки престъпления възлага за своя сметка превода документите, ако е нужно.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 28/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.