Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск до друга държава от ЕС?

Schadefonds Geweldsmisdrijven (Фонд за обезщетения за престъпления, свързани с насилие)

Адрес :
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Телефон: 070-4142000
Ел. поща: info@schadefonds.nl

Пощенски адрес:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Каква е ролята на органа за помощ?

При поискване Фондът за обезщетение за престъпления, свързани с насилие ще ви изпрати формуляр за заявление за съответния чуждестранен фонд. След като получи от вас попълнения формуляр и всички евентуални приложения към него, Фондът ще ги преведе, ако е необходимо, и ще ги препрати на чуждестранния фонд.

Този орган ще преведе ли съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако се прави превод, кой плаща за това?

Фондът ще се погрижи за превода за своя сметка, ако това е необходимо.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 26/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.