В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Поставените въпроси не са приложими към системата, прилагана в Северна Ирландия.


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

-

Каква е ролята на органа за помощ?

-

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

-

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

-

Последна актуализация: 02/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.