Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Комисията за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes — CPVC).

Каква е ролята на органа за помощ?

„Органът за помощ“ в Португалия е Комисията за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes — CPVC), която изпълнява следните функции:

  • съдейства за предоставяне на необходимата информация за попълване на молбата/исковата молба;
  • предава исковите молби на решаващия орган в държавата членка, в която е извършено престъплението;
  • предоставя насоки на ищците, ако са необходими допълнителни документи;
  • организира изслушване, ако решаващият орган в другата държава — членка на ЕС, счита това за необходимо.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи, ако преводите са необходими за подаването на иска? Ако да, кой плаща за преводите?

Документите трябва да бъдат подадени на португалски или английски език. Ако трябва да бъдат преведени, разходите ще бъдат поети от CPVC.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.