Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Румънският орган за помощ, определен в съответствие с член 3, параграф 1 от Директива 2004/80/ЕО на Съвета, е:

Ministerul Justiției (Министерство на правосъдието)
Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară (Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“)
Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială (Служба за международно съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucharest, code 050741
Тел.: +40 372041077
Факс: +40 372041079
Електронна поща: dreptinternational@just.roddit@just.ro

Каква е ролята на органа за помощ?

Румънски граждани, лица без гражданство и чужди граждани, законно пребиваващи в Румъния, които са станали жертва на умишлено престъпление, извършено с насилие на територията на друга държава — членка на Европейския съюз, могат да поискат, с подкрепата на органа за помощ на Румъния, финансово обезщетение от държавата, на чиято територия е било извършено престъплението, при условията, предвидени от правото на тази държава.

Румънски граждани, лица без гражданство и чужди граждани, законно пребиваващи в Румъния, които са станали жертва на умишлено престъпление, извършено с насилие на територията на друга държава — членка на Европейския съюз, могат да подадат до Министерството на правосъдието искане за финансово обезщетение от държавата, на чиято територия е било извършено престъплението, заедно с необходимите удостоверителни документи.

Министерството на правосъдието предоставя на заявителя необходимата информация относно възможностите за отправяне на искане за финансово обезщетение от държавата, на чиято територия е било извършено престъплението, необходимите формуляри на искането, както и информация и указания за попълване на формуляра на искането и необходимите удостоверителни документи.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Разноските, свързани с превода на документи, могат да се поемат от Министерството на правосъдието само ако са от такова естество, че да застрашат издръжката на жертвата или на семейството на жертвата.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 15/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.