В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) — Орган за обезщетяване на вредите, причинени от престъпление

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Телефон: 0044 0300 003 3601

Уебсайт: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Каква е ролята на органа за помощ?

Нашият орган оказва помощ на лица, пребиваващи в Обединеното кралство, но пострадали в друга държава на ЕС, да претендират обезщетение от въпросната друга държава.

Този орган ще преведе ли съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Ние можем да получим придружаващите документи и да платим за превода им.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

За услугите ни не се дължи такса, но ние няма да платим разноските за подаване на молба за обезщетение, ако друга държава от ЕС събира такса за това.

Последна актуализация: 14/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.