Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor rehabilitácií a odškodňovania (Министерство на правосъдието на Словашката република — Отдел „Възстановяване и обезщетения“)

Телефон: +421288891225
Факс: +4212888 91 579

Ел. поща: victims@justice.sk
Уебсайт: https://www.justice.gov.sk

Каква е ролята на органа за помощ?

Министерството на правосъдието на Словашката република предоставя на жертвите информация относно условията за получаване на обезщетение, които са в сила в държавата членка, в която е извършено престъплението, довело до телесната повреда, и за формулярите, които са необходими, за да се кандидатства за такова обезщетение, и при поискване — помощ за тяхното попълване. Формулярите се предоставят от Министерството на правосъдието на Словашката република.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Министерството на правосъдието на Словашката република не осигурява превод на необходимите документи. Жертвата на престъплението заплаща превода и свързаните с него разходи.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не

Последна актуализация: 27/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.