Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Министерството на правосъдието на Република Словения
Župančičeva 3
Любляна

Телефон: +386 1 369 38
Факс: +386 1 369 06

Адрес на електронна поща: gp.mp@gov.si
Уебсайт: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Каква е ролята на органа за помощ?

Министерство на правосъдието (като орган за помощ) отговаря за сътрудничеството и обмена на информация между комисията (която взема решения за обезщетения), полицията и компетентните органи на други държави и помага за намирането на адекватни решения при трансгранични случаи (когато чужденец е жертва в Република Словения или когато словенски гражданин е жертва в чужбина).

Министерството на правосъдието предоставя на ищците основна информация за възможностите и условията за подаване на иск за обезщетение в други държави — членки на ЕС, като за тази цел изисква информация и от органите на други държави членки. Министерство на правосъдието е също така компетентно да получава и изпраща искове при трансгранични случаи.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Да, разходите за превод се поемат от Република Словения.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не. Съгласно Закона за обезщетения на жертвите на престъпления (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj — ZOZKD) за искове, действия и решения по дела за обезщетение не се заплащат такси.

Последна актуализация: 12/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.