Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

По отношение на тежки и на сексуални престъпления органът за помощ са Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito (Службите за подкрепа на жертвите на престъпления).

Можете да намерите местоположенията на Службите за подкрепа на жертвите на престъпления на следната връзка.

По отношение на терористични престъпления, органът за помощ е Министерството на вътрешните работи.

Можете да проверите на уебсайта на Министерството на вътрешните работи за информация относно органа за помощ.

Каква е ролята на органа за помощ?

По отношение на тежки и на сексуални престъпления Службите за подкрепа на жертвите на престъпления са органът за помощ за жертвите на престъпления в трансгранични ситуации в случаи, когато престъплението е извършено в държава — членка на ЕС, различна от Испания, и жертвата има обичайно местопребиваване в Испания.

Обезщетение може да бъде поискано в съответствие с испанското законодателство — с изключение на случая, когато престъплението е извършено в Испания и заявителят на помощта има обичайно местопребиваване в друга държава — членка на ЕС , когато престъплението е извършено в друга държава — членка на ЕС, различна от Испания, и заявителят на помощта има обичайно местопребиваване в Испания. В последния случай органът за помощ, а именно Службата за подкрепа на жертвите на престъпления на провинцията, в която пребивава жертвата, ще сътрудничи при започването и изпълнението на процедурите за предоставяне на помощта от държавата — членка на ЕС, в която е извършено престъплението, и ще предостави на заявителя на помощ следното:

  • Информация за възможностите за претендиране на финансова помощ или обезщетение, процедурите и необходимите формуляри, включително начина, по който трябва да бъдат попълнени, и съпътстващата документация, която може да бъде необходима.
  • Общи насоки за това как да отговаряте на искания за допълнителна информация.

Освен това в качеството си на орган за помощ Службите за подкрепа на жертвите на престъпления трябва:

  • Да предадат иска и съпътстващите документи, както и всички документи, които могат да бъдат поискани впоследствие, на органа, вземащ решение, определен от държавата, на чиято територия е извършено престъплението.
  • Да си сътрудничат с определения вземащ решение орган на държавата, на чиято територия е извършено престъплението, ако в съответствие с нейното национално законодателство тази държава се съгласи да изслуша ищеца или всяко друго лице.

По искане на органа, вземащ решение, това сътрудничество със Службите за подкрепа на жертвите на престъпления може да включва предоставянето на всичко необходимо на органа, вземащ решение, с цел директното провеждане на изслушването, по-специално чрез телефонна или видеоконферентна връзка, или провеждането на изслушването на заявителя на финансова помощ или на всяко друго лице и изпращане на доклад от изслушването на органа, вземащ решение. Ако лицето, което трябва да бъде изслушано, е съгласно, органът, вземащ решение, може да проведе изслушването директно.

В случай на терористични престъпления, ако терористичният акт е извършен извън Испания, испанските граждани в чужбина, които са станали жертви на групи, които обичайно действат в Испания, или на терористични актове срещу испанската държава или испанските интереси, обикновено ще имат право на помощ. По същия начин участниците в умиротворителни операции и операции за сигурност, които са част от испанските контингенти в чужбина и които са обект на терористично нападение, също ще имат право на предоставяната по закон помощ.

В случай на терористични престъпления в трансгранични ситуации, ако престъплението е извършено в държава — членка на ЕС, различна от Испания, и жертвата има обичайно пребиваване в Испания, органът за помощ за горепосочените цели е Министерството на правосъдието, и по-специално Генералната дирекция „Подкрепа на жертвите на тероризъм“ (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), която ще изпълнява същите функции на орган за помощ като тези, посочени по-горе за Службите за подкрепа на жертвите на престъпления.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Не

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не

Последна актуализация: 29/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.