Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Шведският орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления

Storgatan 49
Umeå, Швеция

телефон: +(46)90708200
факс: +(46)90178353

Адрес на електронна поща: registrator@brottsoffermyndigheten.se
уебсайт: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Пощенски адрес:
пощенска кутия P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Каква е ролята на органа за помощ?

Като орган за помощ Шведският орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления може да гарантира, че искът, предявен пред решаващия орган в друга държава от ЕС, е подаден правилно и че искът е изпратен до решаващия орган. Шведският орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите също така предава информация и съобщения между ищеца и решаващия орган, например когато се изискват допълнителна информация или доказателства от ищеца, за да може да се вземе решение.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Да, при необходимост ще бъде направен превод. Шведският орган за за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления ще покрие разходите за превод.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 26/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.