If my claim is to be sent from this country to another EU country

Information on the procedure for sending a compensation application

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you can find information about the procedure you need to follow to have your application sent from your country of residence to the EU country where the crime was committed. According to EU law, the EU country in which the crime was committed is the one that is responsible for paying the compensation.

In order to find the procedure to follow you should look at information for your country of residence.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Белгия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

а) Комисията за финансова помощ на жертвите на умишлени актове на насилие (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) може да помага на жертвите, които са белгийски граждани или пребиваващи в Белгия, да получат обезщетение в друга държава на ЕС.

Адрес:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

б) За случаите на жертви на тероризъм трябва да се осъществи контакт със звеното за тероризъм на Комисията.

Пощенски адрес:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецterrorvictims@just.fgov.be

Каква е ролята на органа за помощ?

Съгласно член 40 от закона от 1 август 1998т г. като орган за помощ по трансграничен случай Комисията е отговорна за:

1. предоставяне на важна информация на ищеца относно възможностите да подава иск за обезщетение в държавите членки, в които е извършен актът, както и необходимите искови формуляри, въз основа на ръководство, изготвено от Европейската комисия;

2. предоставяне на ищеца при поискване на общи насоки и информация за начина на попълване на формуляра и на подкрепящата информация, която може да бъде изисквана;

3. предаване на иска и на всяка подкрепяща информация колкото е възможно по-бързо на вземащия решение орган на държавата — членка на ЕС, в която е извършен актът, посредством стандартния формуляр, изготвен от Европейската комисия;

4. предоставяне на ищеца, ако е необходимо, на общи насоки в отговор на всяко искане за допълнителна информация от вземащия решение орган и, по искане на ищеца, предаване на такава информация колкото е възможно по-бързо пряко на вземащия решение орган, като се прилага, ако е целесъобразно, списък на цялата предавана подкрепяща информация;

5. осигуряване на необходимите условия, когато вземащият решение орган реши да разпита ищеца или друго лице, като например свидетел или експерт.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Такъв въпрос все още не е възникнал и все още се обмисля.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 14/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - България

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Адрес: Република България, гр. София 1040, ул. „Славянска“ № 1

Web: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.compensation.bg

Каква е ролята на органа за помощ?

Националният съвет се обръща за съдействие към компетентните органи на други държави в случаите, когато български граждани са пострадали от престъпление в чужбина, и оказва съдействие на граждани на други държави, законно пребиваващи на територията на Република България, за предоставяне на формите на подпомагане.

Националния съвет оказва съдействие на български граждани, пострадали от престъпления на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, при попълване на молбите за финансова компенсация и ги изпраща на компетентния орган на другата държава членка.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Да. Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления ще преведе придружаващите документи, ако е налице такава необходимост. Пострадалите от престъпления не заплащат за този превод.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 25/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Чешка република

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Министерство на правосъдието на Чешката република, Отдел за обезщетения

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Тел.: (420) 221997966
Факс: (420) 221997967

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецodsk@msp.justice.cz

Каква е ролята на органа за помощ?

Осигурява контакт и комуникация с органа, вземащ решение.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Документите ще бъдат преведени от и за сметка на органа за помощ.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не

Последна актуализация: 15/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Дания

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск до друга държава от ЕС?

Датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления (Erstatningsnævnet)

Каква е ролята на органа за помощ?

В качеството си на орган за помощ, датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления подпомага взискателите при превода и подаването на техните искови молби до друга държава от ЕС и в хода на производството предоставя помощ за превода на документите, които се получават от, или трябва да се представят на, друга държава от ЕС.

Този орган ще превежда ли придружаващите документи, ако това е необходимо за изходящия иск? Ако го прави, кой плаща за това?

Да. Датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления се свързва с преводач и плаща разходите за превода на всякакви необходими документи.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за изпращане на исковата молба в чужбина?

Не. Датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления заплаща всички разходи, свързани с представянето на исковата молба в чужбина.

Последна актуализация: 04/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Германия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Федерално министерство на труда и социалната политика
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Тел.: +49 228 99527 0
Факс: +49 228 99527 4134

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецdub@bmas.bund.de

Допълнителна информация може да се намери тук:

Връзката отваря нов прозорецAnspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Връзката отваря нов прозорецОбезщетение за жертви на тежки престъпления, извършени в друга държава — членка на ЕС

Каква е ролята на звената за контакт?

Германският орган за помощ във Федералното министерство на труда и социалната политика помага на жертвите на тежки престъпления, които пребивават в Германия, да претендират за обезщетение в държавата членка, в която е било извършено престъплението.

Неговата роля включва по-специално:

 • предоставяне на информация на жертвите на тежки престъпления относно възможностите, с които разполагат по отношение на кандидатстването за обезщетения в чужбина (включително информация за процедурата във въпросната държава, срокове за подаване на иск, условия за допустимост и придружаващи документи, които следва да бъдат приложени към иска);
 • предоставяне на исковите формуляри за държавите членки, в които е извършено престъплението;
 • установяване на това кой орган отговаря за вземането на решение по иска за обезщетение в държавата членка, в която е било извършено престъплението;
 • предаване на органа, вземащ решение, на иска за обезщетение и всички придружаващи го документи;
 • безплатен превод на документи и кореспонденция на съответния местен език;
 • проследяване на процедурата за компенсация и информиране на съответните засегнати лица.

Държавите — членки на ЕС, вземат решение относно иск единствено въз основа на националното си право. Германският орган за помощ не може да повлияе на процедурата в другата държава членка или на решението.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Можете да изпратите необходимите документи на вашия национален език. Те ще бъдат преведени безплатно.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Германските органи не начисляват такси. Други държави — членки на ЕС, могат да изискват такса, която трябва да бъде платена, преди да се обработи Вашия иск.

Последна актуализация: 16/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Естония

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Съвет за социално осигуряване

Endla 8
15092
TALLINN

Телефон: +372 612 1360
Факс: +372 640 8155

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Коментари:

Съветът за социално осигуряване, заедно с неговите местни пенсионни отдели, е органът, вземащ решение.

Каква е ролята на органа за помощ?

Да помага при попълването и подаването на молбите за обезщетение и придружаващите документи до компетентния орган на друга държава.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Ако дадено лице се свърже директно с компетентния орган на друга държава, разходите ще бъдат поети от това лице. Ако документите са подадени чрез Съвета за социално осигуряване, ще бъдат попълнени необходимите формуляри и, ако е необходимо, ще бъде приложен неофициален превод. Услугата за превод ще бъде заплатена от Съвета за социално осигуряване.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 28/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Гърция

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Гръцкият орган за помощ (Ellinikí Archí Syndromís)

96 Mesogeion Avenue
11527, Athens

Тел.: +30 213 130 7056

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецassistingauthority@justice.gov.gr
Връзката отваря нов прозорецhttps://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Каква е ролята на органа за помощ?

Той може да ви изпрати исков формуляр, който да попълните, и да ви предостави информация по процедурни въпроси, както и за правото на другата държава. Също така той може да посредничи във връзка с всякакви разяснения относно вашия иск.

Органът ще приеме вашия иск и ще го изпрати на съответния орган за помощ в другата държава, без самият той да изготви каквато и да е оценка на иска, и ще ви информира за хода на делото.

Той ще помогне на органа за обезщетение на съответната държава членка по време на изслушването на ищеца или на други участници в производството, като например свидетели или вещи лица.

По искане на органа за обезщетение на съответната държава членка той: а) ще помогне на органа за обезщетение, когато изслушването се провежда директно от последния по телефона или чрез видеоконферентна връзка, в съответствие с гръцкото право, в който случай органът за помощ ще предостави и ще гарантира необходимата логистична инфраструктура; или б) ще проведе изслушването сам, в съответствие с гръцкото право, и ще изпрати доклад от изслушването на органа за обезщетение на съответната държава членка. В последния случай докладът от изслушването, който се изготвя на гръцки език, ще бъде преведен на официалния език или на един от официалните езици на другата държава членка или на всеки друг език на ЕС, който държавата членка е посочила, че може да приеме.

Направените във връзка с това разходи от Гръцкия орган за помощ се поемат от гръцката държава.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Исковият формуляр и всички необходими съпътстващи документи ще бъдат преведени в рамките на отговорността и за сметка на Гръцкия орган за помощ на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, в която се намира органа за обезщетение, на който е изпратена документацията, или на всеки друг език на ЕС, който държавата членка е посочила, че може да приеме.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на иска в чужбина?

Не, освен ако държавата, която получава иска, не налага някакви такси.

Последна актуализация: 18/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Испания

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

По отношение на тежки и на сексуални престъпления органът за помощ са Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito (Службите за подкрепа на жертвите на престъпления).

Можете да намерите местоположенията на Службите за подкрепа на жертвите на престъпления на следната Връзката отваря нов прозорецвръзка.

По отношение на терористични престъпления, органът за помощ е Министерството на вътрешните работи.

Можете да проверите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Министерството на вътрешните работи за информация относно органа за помощ.

Каква е ролята на органа за помощ?

По отношение на тежки и на сексуални престъпления Службите за подкрепа на жертвите на престъпления са органът за помощ за жертвите на престъпления в трансгранични ситуации в случаи, когато престъплението е извършено в държава — членка на ЕС, различна от Испания, и жертвата има обичайно местопребиваване в Испания.

Обезщетение може да бъде поискано в съответствие с испанското законодателство — с изключение на случая, когато престъплението е извършено в Испания и заявителят на помощта има обичайно местопребиваване в друга държава — членка на ЕС , когато престъплението е извършено в друга държава — членка на ЕС, различна от Испания, и заявителят на помощта има обичайно местопребиваване в Испания. В последния случай органът за помощ, а именно Службата за подкрепа на жертвите на престъпления на провинцията, в която пребивава жертвата, ще сътрудничи при започването и изпълнението на процедурите за предоставяне на помощта от държавата — членка на ЕС, в която е извършено престъплението, и ще предостави на заявителя на помощ следното:

 • Информация за възможностите за претендиране на финансова помощ или обезщетение, процедурите и необходимите формуляри, включително начина, по който трябва да бъдат попълнени, и съпътстващата документация, която може да бъде необходима.
 • Общи насоки за това как да отговаряте на искания за допълнителна информация.

Освен това в качеството си на орган за помощ Службите за подкрепа на жертвите на престъпления трябва:

 • Да предадат иска и съпътстващите документи, както и всички документи, които могат да бъдат поискани впоследствие, на органа, вземащ решение, определен от държавата, на чиято територия е извършено престъплението.
 • Да си сътрудничат с определения вземащ решение орган на държавата, на чиято територия е извършено престъплението, ако в съответствие с нейното национално законодателство тази държава се съгласи да изслуша ищеца или всяко друго лице.

По искане на органа, вземащ решение, това сътрудничество със Службите за подкрепа на жертвите на престъпления може да включва предоставянето на всичко необходимо на органа, вземащ решение, с цел директното провеждане на изслушването, по-специално чрез телефонна или видеоконферентна връзка, или провеждането на изслушването на заявителя на финансова помощ или на всяко друго лице и изпращане на доклад от изслушването на органа, вземащ решение. Ако лицето, което трябва да бъде изслушано, е съгласно, органът, вземащ решение, може да проведе изслушването директно.

В случай на терористични престъпления, ако терористичният акт е извършен извън Испания, испанските граждани в чужбина, които са станали жертви на групи, които обичайно действат в Испания, или на терористични актове срещу испанската държава или испанските интереси, обикновено ще имат право на помощ. По същия начин участниците в умиротворителни операции и операции за сигурност, които са част от испанските контингенти в чужбина и които са обект на терористично нападение, също ще имат право на предоставяната по закон помощ.

В случай на терористични престъпления в трансгранични ситуации, ако престъплението е извършено в държава — членка на ЕС, различна от Испания, и жертвата има обичайно пребиваване в Испания, органът за помощ за горепосочените цели е Министерството на правосъдието, и по-специално Генералната дирекция „Подкрепа на жертвите на тероризъм“ (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), която ще изпълнява същите функции на орган за помощ като тези, посочени по-горе за Службите за подкрепа на жертвите на престъпления.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Не

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не

Последна актуализация: 29/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Франция

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск до друга държава от ЕС?

Органът за помощ, който може да Ви съдейства да препратите Вашия иск към друга държава — членка на Европейския съюз, е Връзката отваря нов прозорецБюрото за подкрепа на жертвите и политика на сдружаване (Bureau de l'aide aux victimes et de la politique Associative — BAVPA) към Министерството на правосъдието.

Каква е ролята на органа за помощ?

Органът за помощ може да предостави на ищеца информация относно възможностите за предявяване на иск за обезщетение и необходимите формуляри. След това той препраща иска и подкрепящите документи до органа за помощ на държавата членка, в която е извършено престъплението, или директно на решаващия орган там.

Този орган ще преведе ли съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако го прави, кой плаща за това?

Органът за помощ не превежда документите. Вие трябва да осигурите превод на необходимите документи.

Има ли административни или други такси, които трябва да се заплатят за изпращане на иска в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 05/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Хърватия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Министерство на правосъдието (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Телефон: +385 1 371 40 00
Факс: +385 1 371 45 07

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Каква е ролята на органа за помощ?

 • Органът за помощ е Министерството на правосъдието на Република Хърватия (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) и в тези случаи ищецът може да предяви иск пред него
 • Съгласно хърватското законодателство тези случаи се наричат трансгранични случаи (prekogranični slučajevi)
 • Този орган за помощ предава в най-кратки срокове иска и приложенията към него на компетентния орган на държавата, в която ищецът иска обезщетение, на официалния език на държавата или на друг език, който се приема от въпросната държава.
 • Горепосоченият иск се предявява, като се използва определеният от Европейската комисия формуляр.
 • Ако органът, компетентен да се произнесе по иска във въпросната държава, изиска ищецът, свидетелите, назначените от съда вещи лица или други лица да бъдат изслушани в Република Хърватия, това се извършва от Комитета за обезщетяване на жертвите на престъпления (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), който след това представя доклад от изслушването на органа на другата държава, който е компетентен да се произнесе по иска.
 • Ако органът на другата държава, който е компетентен да се произнесе по иска, изиска изслушването да се проведе с използването на технически помощни средства, изслушването се провежда в сътрудничество с Министерството на правосъдието на Република Хърватия, при условие че лицето, което трябва да бъде изслушано, е съгласно с тази процедура.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Министерството на правосъдието на Република Хърватия, в качеството си на органа за помощ, превежда иска на езика на държавата, от която се претендира обезщетение, или на друг език, определен като език за комуникация от въпросната държава.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

 • При изпращане на исковата молба в чужбина не се заплащат административни или други такси.
Последна актуализация: 09/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Италия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

В Италия органът за помощ е службата на прокуратурата (procura generale della Repubblica) към апелативния съд (corte d’appello), която има юрисдикция на територията по местопребиваване на ищеца.

Каква е ролята на органа за помощ?

В Италия органът за помощ е службата на прокуратурата към апелативния съд, който има юрисдикция на територията по местопребиваване на ищеца.

В качеството си на орган за помощ службата има следните задължения:

 • да предостави на ищеца цялата съществена информация, свързана със системата за обезщетения, въведена от държавата — членка на ЕС, в която е извършено престъплението;
 • да предостави на ищеца необходимите формуляри за подаване на неговия иск;
 • по искане на ищеца, да му предостави общи насоки и информация относно начина на попълване на исковата молба и относно документите, които могат да се изискват;
 • да получава искове за обезщетение и да ги изпраща незабавно, заедно със съпътстващите документи, на решаващия орган в държавата — членка на ЕС, в която е извършено престъплението;
 • да съдейства на ищеца за изпълнението на всякакви искания за допълнителна информация, отправени от решаващия орган в държавата — членка на ЕС, в която е извършено престъплението;
 • по искане на ищеца, да изпрати допълнителна информация и друга документация на решаващия орган.
 • Ако решаващият орган в държавата — членка на ЕС, в която е извършено престъплението, реши да изслуша ищеца или друго лице, службата на прокуратурата предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че решаващият орган може да изслуша съответното лице в съответствие със законите на тази държава — членка. Ако се провежда видеоконференция, се прилагат правилата от Закон № 11 от 7 януари 1998 г.
 • Ако решаващият орган в другата държава — членка на ЕС, поиска това, службата на прокуратурата изслушва ищеца или всяко друго лице и изпраща на решаващия орган доклад за изслушването.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Задачите, изпълнявани от службата прокуратурата в апелативния съд в качеството ѝ на орган за помощ, могат да включват превод на документи, за които не се изисква каквото и да било плащане от ищеца.

Цялата информация се изпраща от службата на решаващия орган в другата държава — членка на ЕС, на официалния език (или на един от официалните езици) на тази държава членка, който обаче трябва да е един от езиците на институциите на Общността или алтернативно на друг език на институциите на Общността, който държавата получател е декларирала, че би приела.

Докладите от изслушванията, проведени от органа за помощ, се изпращат на италиански език.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 24/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Кипър

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Няма налична информация.

Каква е ролята на органа за помощ?

Ролята на органа за помощ е да Ви помогне да намерите информацията, необходима за изготвянето на молбата, както и да подадете молбата заедно с всички съответни документи, за да можете да получите обезщетение, като по този начин преодолеете както практическите, така и езиковите затруднения.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Службите за социално осигуряване изпълняват ролята на органа за помощ, но не отговарят за превода на съпътстващите документи.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Няма административни или други такси, които трябва да бъдат платени при изпращане на исковата молба в чужбина.

Последна актуализация: 11/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Латвия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Администрация за правна помощ (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Телефон: +371 67514208
Безплатна телефонна линия: +371 80001801
Факс: +371 67514209

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецjpa@jpa.gov.lv
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Каква е ролята на органа за помощ?

С помощта на Връзката отваря нов прозорецАдминистрацията за правна помощ жертвата може да подаде искане за обезщетение от държавата пред компетентния орган на съответната държава — членка на Европейския съюз.

Администрацията за правна помощ предоставя на жертвата информация за разпоредбите във връзка с плащането, процедурата и допълнителните изисквания във връзка с получаването на обезщетение от държавата, въведени от компетентните органи на другите държави — членки на Европейския съюз. Тя също така гарантира, че участващите в наказателното производство лица могат да бъдат изслушани, когато това бъде поискано от компетентния орган на държавата — членка на Европейския съюз, разглеждащ искането за обезщетение от държавата.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Искането за обезщетение от държавата следва да бъде подадено на езика, който съответната държава — членка на Европейския съюз е посочила, че приема.

Администрацията за правна помощ ще осигури превода на необходимите документи, които тя изпраща на компетентния орган на другата държава — членка на Европейския съюз, като разходите за превод се покриват от националния бюджет.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Ако искането за обезщетение от държавата е изпратено до компетентния орган на друга държава членка чрез Администрацията за правна помощ, жертвата не трябва да плаща никакви разходи, свързани с изпращането на искането.

Последна актуализация: 28/09/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Литва

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Министерството на правосъдието на Република Литва (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Каква е ролята на органа за помощ?

Министерството на правосъдието на Република Литва има право да предава на компетентните органи на други държави — членки на Европейския съюз, молби от граждани на Република Литва и други лица, които законно и обичайно пребивават в Република Литва, за обезщетение за причинени вреди в резултат на престъпление, свързано с насилие, извършено на територията на друга държава — членка на Европейския съюз. Освен това Министерството на правосъдието предоставя на лицата информация за определените от компетентните органи на други държави — членки на Европейския съюз, условия и процедури за обезщетяване на вредите, причинени в резултат на престъпления, свързани с насилие.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Да, ако е необходимо, Министерството на правосъдието на Република Литва ще окаже съдействие при превода на документите, които трябва да бъдат подадени. Жертвата на престъплението не е задължена да заплаща разходите за превода.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не, не трябва да се плащат такси.

Последна актуализация: 22/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Люксембург

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Министерството на правосъдието

13, rue Erasme
L-2934
ЛЮКСЕМБУРГ

телефон: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
факс: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@mj.public.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Каква е ролята на органа за помощ?

Министерството на правосъдието на Люксембург ще помогне на жертвата да получи важна информация относно възможностите за претендиране за обезщетение в друга държава членка и да изпрати иск за обезщетение до отговорната институция в тази друга държава членка, така че да може да бъде взето решение по иска.

Министерството на правосъдието ще съдейства на жертвата и когато решаващият орган в другата държава членка изисква допълнителна информация.

Когато е приложимо, министерството на правосъдието организира изслушването на жертвата от решаващия орган, по-специално чрез телеконферентна връзка. Решаващият орган може да даде указания на министерството да получи устни показания от жертвата, които да бъдат записани в доклад и той да бъде изпратен на решаващия орган.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Изходящият иск може да бъде внесен на немски, френски или английски език, така че по принцип не е необходим превод.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 19/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница унгарски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Унгария

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Районните служби на Будапеща или областните правителствени служби (местни служби за подкрепа на жертвите) в качеството им на органи за помощ.

Каква е ролята на органа за помощ?

Органът за помощ предоставя формуляри за искови молби и помощ за тяхното попълване и изпраща исковите молби.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Да, разходите се поемат от държавата.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не, изпращането на исковата молба е безплатно.

Последна актуализация: 11/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Малта

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Министерството на правосъдието, културата и местното управление.

Old Treasury Street № 30
Валета

Каква е ролята на органа за помощ?

Неговата роля е да извърши предварителната обработка и оценка на исковата молба.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Да, органът превежда съпътстващите документи. Малтийската агенция за правна помощ покрива таксите, както и свързаните разходи.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Няма други дължими такси.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Нидерландия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Фонд за обезщетяване при тежки престъпления ( Schausage Geweldsmisdrijven )

Адрес:
Kneuterdijk 1
2514 EM The Hague

Телефон: 070 — 4142000
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@schadefonds.nl

Пощенски адрес:
Postbus 71
2501 CB The Hague

Каква е ролята на органа за помощ?

Връзката отваря нов прозорецФондът за обезщетяване при тежки престъпления ще Ви изпрати формуляр на искова молба за съответния чуждестранен фонд. След като Фондът получи от Вас попълнената искова молба и съответните придружаващи документи, ние ще ги възложим за превод, ако е необходимо, и ще ги прдедаме на съответния орган.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Фондът за обезщетяване при тежки престъпления възлага за своя сметка превода документите, ако е нужно.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 28/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Австрия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Федералната служба за социални въпроси и хора с увреждания, Министерство на социалните въпроси (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice) — клон Виена
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

телефон: 0043 158831
факс: 0043(0)10599882516

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецpost.wien@sozialministeriumservice.at

Каква е ролята на органа за помощ?

Задачите на органа за помощ са определени в Директива 2004/80/ЕО на Съвета. Те са описани и в раздел 9а от Закона за жертвите на престъпления (Verbrechensopfergsetz).

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

В съответствие с член 11 от Директива 2004/80/ЕО на Съвета жертвата не трябва да плаща за това.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Жертвата не заплаща никакви разходи.

Последна актуализация: 19/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Полша

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Понастоящем няма предоставена информация.

Каква е ролята на органа за помощ?

Органът за помощ ще Ви даде необходимата информация за това как да получите обезщетение, ще Ви предостави съответния образец на искова молба и ще Ви помогне при попълването му, след това ще го изпрати незабавно на компетентния решаващ орган в друга държава — членка на ЕС.

Органът за помощ си сътрудничи с решаващите органи в други държави — членки на ЕС, които разглеждат искове за обезщетения от лица с постоянно местопребиваване в Полша. Като част от сътрудничеството органът за помощ предоставя, след консултации с лицата, търсещи обезщетение, допълнителна информация и документи, изслушвания на лицата, посочени от органите за помощ, и помага да се организира изслушването на посочените лица при използване на технически средства, които правят възможно изслушването от разстояние.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Ако документите, изпращани на решаващите органи в други държави — членки на ЕС, трябва да бъдат преведени, органът за помощ решава дали да бъдат преведени за сметка на държавната хазна.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Няма такса за изпращане на иск за обезщетение в чужбина.

Последна актуализация: 11/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Португалия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Връзката отваря нов прозорецКомисията за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes — CPVC).

Каква е ролята на органа за помощ?

„Органът за помощ“ в Португалия е Комисията за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes — CPVC), която изпълнява следните функции:

 • съдейства за предоставяне на необходимата информация за попълване на молбата/исковата молба;
 • предава исковите молби на решаващия орган в държавата членка, в която е извършено престъплението;
 • предоставя насоки на ищците, ако са необходими допълнителни документи;
 • организира изслушване, ако решаващият орган в другата държава — членка на ЕС, счита това за необходимо.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи, ако преводите са необходими за подаването на иска? Ако да, кой плаща за преводите?

Документите трябва да бъдат подадени на португалски или английски език. Ако трябва да бъдат преведени, разходите ще бъдат поети от CPVC.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 04/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Румъния

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Румънският орган за помощ, определен в съответствие с член 3, параграф 1 от Директива 2004/80/ЕО на Съвета, е:

Ministerul Justiției (Министерство на правосъдието)
Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară (Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“)
Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială (Служба за международно съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucharest, code 050741
Тел.: +40 372041077
Факс: +40 372041079
Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецdreptinternational@just.roВръзката отваря нов прозорецddit@just.ro

Каква е ролята на органа за помощ?

Румънски граждани, лица без гражданство и чужди граждани, законно пребиваващи в Румъния, които са станали жертва на умишлено престъпление, извършено с насилие на територията на друга държава — членка на Европейския съюз, могат да поискат, с подкрепата на органа за помощ на Румъния, финансово обезщетение от държавата, на чиято територия е било извършено престъплението, при условията, предвидени от правото на тази държава.

Румънски граждани, лица без гражданство и чужди граждани, законно пребиваващи в Румъния, които са станали жертва на умишлено престъпление, извършено с насилие на територията на друга държава — членка на Европейския съюз, могат да подадат до Министерството на правосъдието искане за финансово обезщетение от държавата, на чиято територия е било извършено престъплението, заедно с необходимите удостоверителни документи.

Министерството на правосъдието предоставя на заявителя необходимата информация относно възможностите за отправяне на искане за финансово обезщетение от държавата, на чиято територия е било извършено престъплението, необходимите формуляри на искането, както и информация и указания за попълване на формуляра на искането и необходимите удостоверителни документи.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Разноските, свързани с превода на документи, могат да се поемат от Министерството на правосъдието само ако са от такова естество, че да застрашат издръжката на жертвата или на семейството на жертвата.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 15/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Словения

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Министерството на правосъдието на Република Словения
Župančičeva 3
Любляна

Телефон: +386 1 369 38
Факс: +386 1 369 06

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецgp.mp@gov.si
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mp.gov.si

Каква е ролята на органа за помощ?

Министерство на правосъдието (като орган за помощ) отговаря за сътрудничеството и обмена на информация между комисията (която взема решения за обезщетения), полицията и компетентните органи на други държави и помага за намирането на адекватни решения при трансгранични случаи (когато чужденец е жертва в Република Словения или когато словенски гражданин е жертва в чужбина).

Министерството на правосъдието предоставя на ищците основна информация за възможностите и условията за подаване на иск за обезщетение в други държави — членки на ЕС, като за тази цел изисква информация и от органите на други държави членки. Министерство на правосъдието е също така компетентно да получава и изпраща искове при трансгранични случаи.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Да, разходите за превод се поемат от Република Словения.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не. Съгласно Закона за обезщетения на жертвите на престъпления (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj — ZOZKD) за искове, действия и решения по дела за обезщетение не се заплащат такси.

Последна актуализация: 12/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Словакия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor rehabilitácií a odškodňovania (Министерство на правосъдието на Словашката република — Отдел „Възстановяване и обезщетения“)

Телефон: +421288891225
Факс: +4212888 91 579

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецvictims@justice.sk
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.justice.gov.sk

Каква е ролята на органа за помощ?

Министерството на правосъдието на Словашката република предоставя на жертвите информация относно условията за получаване на обезщетение, които са в сила в държавата членка, в която е извършено престъплението, довело до телесната повреда, и за формулярите, които са необходими, за да се кандидатства за такова обезщетение, и при поискване — помощ за тяхното попълване. Формулярите се предоставят от Министерството на правосъдието на Словашката република.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Министерството на правосъдието на Словашката република не осигурява превод на необходимите документи. Жертвата на престъплението заплаща превода и свързаните с него разходи.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не

Последна актуализация: 09/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Финландия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Държавната хазна (Valtiokonttori)
P.O. Box 50
00054 State Treasury, Финландия

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецrikosvahingot@valtiokonttori.fi

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Каква е ролята на органа за помощ?

Ако сте били жертва на умишлено престъпление в друга държава — членка на Европейския съюз, можете да получите информация от Държавната хазна относно правото си да претендирате обезщетение пред органа за щети от престъпления в държавата, където е било извършено престъплението. От Държавната хазна можете да получите и необходимите формуляри на искова молба, както и общи указания и информация за това как трябва да бъде попълнена молбата и какви документи трябва да се приложат към нея.

Можете да подадете искова молба до Държавната хазна, която ще бъде изпратена заедно с приложенията към нея до компетентния орган за обезщетение за мястото, където е било извършено престъплението.

Ако компетентният орган за обезщетение на друга държава членка поиска от Вас да предоставите допълнителна информация, Държавната хазна ще Ви даде общи насоки, ако е необходимо, за това как да отговорите на искането и да предадете допълнителната информация на органа, който е отправил това искане.

Държавната хазна ще съдейства по официален път на органа за обезщетение на другата държава членка, като му предостави възможност да се консултира с ищеца, свидетелите, експертите или други лица, които се намират във Финландия. Алтернативно, Държавната хазна също може да проведе консултации с тези лица и да изпрати в тази връзка изготвения от нея доклад до органа за обезщетение.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Държавната хазна отговаря за превода на исковата молба, както и за това приложените документи да бъдат на език, одобрен от държавата, в която е било извършено престъплението. Не се начисляват никакви такси за превод на документите.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

За изпращането на иска не се начисляват никакви такси.

Последна актуализация: 12/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Швеция

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Шведският орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления

Storgatan 49
Umeå, Швеция

телефон: +(46)90708200
факс: +(46)90178353

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецregistrator@brottsoffermyndigheten.se
уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Пощенски адрес:
пощенска кутия P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Каква е ролята на органа за помощ?

Като орган за помощ Шведският орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления може да гарантира, че искът, предявен пред решаващия орган в друга държава от ЕС, е подаден правилно и че искът е изпратен до решаващия орган. Шведският орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите също така предава информация и съобщения между ищеца и решаващия орган, например когато се изискват допълнителна информация или доказателства от ищеца, за да може да се вземе решение.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Да, при необходимост ще бъде направен превод. Шведският орган за за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления ще покрие разходите за превод.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 26/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Англия и Уелс

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) — Орган за обезщетяване на вредите, причинени от престъпление

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Телефон: 0300 003 3601

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Каква е ролята на органа за помощ?

Нашият орган оказва помощ на лица, пребиваващи в Обединеното кралство, но пострадали в друга държава от ЕС, да претендират обезщетение от въпросната друга държава.

Този орган ще преведе ли съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Ние можем да получим придружаващите документи и да платим за превода им.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

За услугите ни не се дължи такса, но ние няма да платим разноските за подаване на молба за обезщетение, ако друга държава от ЕС събира такса за това.

Последна актуализация: 01/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Северна Ирландия

Поставените въпроси не са приложими към системата, прилагана в Северна Ирландия.


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

-

Каква е ролята на органа за помощ?

-

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

-

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

-

Последна актуализация: 02/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Шотландия

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) — Орган за обезщетяване на вредите, причинени от престъпление

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Телефон: 0044 0300 003 3601

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Каква е ролята на органа за помощ?

Нашият орган оказва помощ на лица, пребиваващи в Обединеното кралство, но пострадали в друга държава на ЕС, да претендират обезщетение от въпросната друга държава.

Този орган ще преведе ли съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Ние можем да получим придружаващите документи и да платим за превода им.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

За услугите ни не се дължи такса, но ние няма да платим разноските за подаване на молба за обезщетение, ако друга държава от ЕС събира такса за това.

Последна актуализация: 14/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.