Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Информация относно процедурата за изпращане на искова молба за обезщетение

Ако сте станали жертва на престъпление, докато сте били в чужбина (в държава от ЕС, в която не живеете), можете да изпратите молбата до органа за помощ на държавата, в която живеете. Органът за помощ превежда и предава молбата на органа, вземащ решение, в държавата членка, където е било извършено престъплението. Органът, вземащ решение, отговаря за оценяването на молбата и изплащането на обезщетението.

Тук можете да намерите информация за процедурата, която трябва да следвате, за да бъде изпратена Вашата молба от държавата Ви на пребиваване до държавата от ЕС, в която е извършено престъплението. Съгласно правото на ЕС, държавата от ЕС, в която е извършено престъплението, е тази, която е отговорна за изплащането на обезщетението.

За да намерите процедурата, която трябва да следвате, разгледайте информацията за Вашата държава на пребиваване.

Моля, изберете съответното знаме на държавата, за да получите по-подробна национална информация.

Последна актуализация: 08/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.