Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

a) Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů (La Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence) může asistovat belgickým obětem nebo obyvatelům Belgie v jejich úsilí o získání odškodnění v jiné země EU

Adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) U žádostí obětí terorismu je třeba v rámci komise kontaktovat oddělení „Division Terrorisme“.

Poštovní adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-mail: terrorvictims@just.fgov.be

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Dle článku 40 zákona ze dne 1. srpna 1985 je komise coby orgán pomoci v přeshraniční věci pověřena následujícím:

1. podat žadateli nejdůležitější informace týkající se možnosti žádat o odškodnění v členském státě, kde k činu došlo, jakož i nezbytné formuláře žádosti, a to na základě manuálu vytvořeného Evropskou komisí;

2. podat žadateli na jeho žádost obecný návod a informace, jak formulář vyplnit a které podpůrné dokumenty po něm mohou být vyžadovány;

3. předat co nejdříve žádost a podpůrné dokumenty rozhodujícímu orgánu členského státu Unie, kde k činu došlo, a to prostřednictvím formuláře, který vytvořila Evropská komise;

4. je-li to nutné, podat žadateli obecné pokyny, které mu umožní vyhovět všem požadavkům rozhodujícímu orgánu týkajícím se doplňujících informací, a na žádost žadatele tyto informace následně co nejdříve předat přímo rozhodujícímu orgánu případně i s přiloženým seznamem předaných podpůrných dokumentů;

5. přijmout nezbytná opatření, rozhodne-li se rozhodujjící orgán vyslechnout žadatele nebo jinou osobu, například svědka nebo znalce.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Tato otázka dosud nebyla vznesena a je stále zkoumána.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 14/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.