Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Ministerstvo spravedlnosti (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Záhřeb

Tel. +385 13714000
Fax +385 13714507

Internetové stránky: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

  • Asistenčním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) a žadatel může k tomuto orgánu podat v těchto případech žádost.
  • Podle chorvatského práva se označují za tzv. přeshraniční případy (prekogranični slučajevi).
  • Asistenční orgán co nejrychleji předá žádost a její přílohy příslušnému orgánu země, ve které žadatel požaduje odškodnění, a to v úředním jazyce dané země nebo v jiném jazyce, který tato země považuje za přijatelný.
  • Výše uvedená žádost se podává na formuláři předepsaném Evropskou komisí.
  • Pokud orgán odpovědný za rozhodování o žádosti v dotyčné zemi požádá, aby žadatel, svědci, soudní znalci nebo jiné osoby byli slyšeni v Chorvatské republice, provede slyšení Výbor pro odškodnění obětí trestných činů (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), který poté předloží zprávu ze slyšení orgánu druhé země, který odpovídá za vydání rozhodnutí o žádosti.
  • Jestliže orgán druhé země, který odpovídá za vydání rozhodnutí o žádosti, požádá, aby se slyšení uskutečnilo pomocí technických pomůcek, proběhne slyšení ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti Chorvatské republiky pod podmínkou, že osoba, která má být slyšena, s tímto postupem souhlasí.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky jako asistenční orgán přeloží žádost do jazyka země, od níž je odškodnění požadováno, nebo do jiného jazyka určeného jako komunikační jazyk dotyčné země.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

  • Při zaslání žádosti do zahraničí se nehradí žádné administrativní nebo jiné poplatky.
Poslední aktualizace: 09/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.