V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Úřad pro odškodnění za újmu způsobenou trestným činem (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tel.: +44 030 000 33601

Internetové stránky: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Osobám s bydlištěm ve Spojeném království, které utrpí újmu v jiné zemi EU, poskytneme pomoc se žádostí o odškodnění od dané země.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo tyto náklady uhradí?

Překlad podpůrných dokumentů můžeme obstarat a uhradit my.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Za své služby neúčtujeme poplatky, nebudeme však hradit náklady spojené s podáním žádosti, jestliže jiná země EU takové poplatky vybírá.

Poslední aktualizace: 01/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.