Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Státní pokladna (Valtiokonttori)
P.O. Box 50
00054 State Treasury, Finsko

E-mail: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Pokud jste se stali obětí úmyslného, násilného trestného činu v jiném členském státě Evropské unie, můžete od státní pokladny získat informace o vašem právu požadovat odškodnění od orgánu pro trestní újmu v zemi, v níž byl trestný čin spáchán. Od státní pokladny můžete rovněž získat nezbytné formuláře žádosti, jakož i obecné pokyny a informace o tom, jak by měla být žádost vyplněna a jaké dokumenty může být nezbytné k žádosti přiložit.

Žádost můžete podat státní pokladně, která ji společně s přílohami zašle orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění podle místa, kde byl trestný čin spáchán.

Pokud vás orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění jiného členského státu požádá, abyste poskytli dodatečné informace, státní pokladna vám v případě potřeby poskytne obecné pokyny k tomu, jak na žádost reagovat a jak dodatečné informace orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění, který si je vyžádal, předat.

Státní pokladna také poskytne oficiální pomoc orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění jiného členského státu tím, že mu dá příležitost konzultovat žadatele, svědky, odborníky nebo jiné fyzické osoby, které se nacházejí ve Finsku. Alternativně může státní pokladna dané osoby také sama konzultovat a zaslat zprávu, kterou vypracuje v souvislosti s touto konzultací, orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Státní pokladna zajistí překlad žádosti a dokumentů přikládaných k žádosti do jazyka schváleného zemí, v níž byl trestný čin spáchán. Za překlad dokumentů vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Za odeslání žádosti o odškodnění vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.