Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Který orgán mi pomůže předat žádost do jiné země EU?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí)
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Tel.: +49 228 99527 0
Fax: +49 228995274134

E-mail: dub@bmas.bund.de

Podrobné informace naleznete zde:

Anspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Compensation for victims of violent crimes committed in another EU Member State

Jaká je úloha kontaktních míst?

Německý asistenční orgán při Spolkovém ministerstvu práce a sociálních věcí pomáhá obětem násilných trestných činů, které mají bydliště v Německu, žádat o odškodnění v členském státě EU, v němž utrpěli újmu.

Plní zejména tyto úkoly:

  • poskytovat obětem násilných trestných činů informace o tom, jak požádat o odškodnění v zahraničí (včetně informací o tamním řízení, lhůtě pro podání žádosti, předpokladech způsobilosti, podkladech, které je třeba k žádosti připojit),
  • poskytovat formuláře žádostí států, kde došlo k újmě,
  • zjišťovat příslušný orgán který rozhoduje o žádosti o odškodnění ve státě, kde došlo k újmě,
  • předávat žádosti o odškodnění s předloženými podkladovými doklady orgánu, který o žádosti rozhoduje,
  • bezplatně překládat doklady a korespondenci do jazyka příslušné země,
  • sledovat průběh řízení o odškodnění a informovat dotčené osoby o aktuálním stavu.

O žádosti rozhodují členské státy EU výhradně podle svého vnitrostátního práva. Německý asistenční orgán nemůže zasahovat do tamějšího řízení ani ovlivnit rozhodnutí.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to nutné? Pokud ano, kdo tyto náklady uhradí?

Požadované dokumenty můžete zaslat v jazyce své země. Ty vám budou bezplatně přeloženy.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost předává do jiného státu?

Německá strana neúčtuje žádné poplatky. Je možné, že jiné členské státy EU před zpracováním vaší žádosti vyžadují poplatek.

Poslední aktualizace: 16/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.