Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Italským asistenčním orgánem je státní zastupitelství při soudu v místě, kde má žadatel bydliště.

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Italským asistenčním orgánem je státní zastupitelství při soudu v místě, kde má žadatel bydliště.

Jeho úkolem je:

  • poskytnout žadateli všechny podstatné informace týkající se systému odškodnění zavedeného členským státem EU, v němž byl trestný čin spáchán,
  • poskytnout žadateli formuláře potřebné k podání žádosti,
  • pokud o to žadatel požádá, poskytnout mu obecné pokyny a informace o tom, jak má být žádost vyplněna a jaká dokumentace může být požadována,
  • přijímat žádosti o odškodnění a neprodleně je postoupit spolu s podpůrnou dokumentací rozhodujícímu orgánu v členském státě EU, v němž byl trestný čin spáchán,
  • pomoci žadateli vyhovět veškerým požadavkům na doplňující informace vzneseným rozhodujícím orgánem v členském státě EU, v němž byl trestný čin spáchán,
  • pokud o to žadatel požádá, předat rozhodujícímu orgánu veškeré doplňující informace a případně další dokumentaci,
  • pokud rozhodující orgán v členském státě EU, v němž byl spáchán trestný čin, rozhodne o provedení slyšení žadatele nebo jakékoli jiné osoby, státní zastupitelství při soudu ve funkci asistenčního orgánu učiní opatření nezbytná k zajištění toho, aby rozhodující orgán mohl slyšení s dotyčnou osobu provést přímo v souladu s právními předpisy tohoto členského státu. Pokud se má konat videokonference, použijí se pravidla stanovená zákonem č. 11 ze dne 7. ledna 1998,
  • pokud o to požádá rozhodující orgán v členském státě EU, státní zastupitelství při soudu ve funkci asistenčního orgánu samo provede výslech žadatele nebo jakékoli jiné osoby a zašle rozhodujícímu orgánu zprávu o slyšení.

Obstará asistenční orgán také překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Úkoly vykonávané státním zastupitelstvím při soudu ve funkci asistenčního orgánu mohou zahrnovat překlad dokumentů, za který žadatel nemusí platit.

Státní zastupitelství při soudu zasílá informace rozhodujícímu orgánu v jiném členském státě EU buď v úředním jazyce (nebo v jednom z úředních jazyků) tohoto členského státu, který však musí být jedním z jazyků orgánů Společenství, nebo alternativně v jiném jazyce orgánů Společenství, který tento členský stát označil za přijatelný.

Zprávy o slyšeních prováděných asistenčním orgánem jsou zasílány v italštině.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 03/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.