Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Ministerstvo spravedlnosti (Ministère de la Justice)

13, rue Erasme
L-2934
LUCEMBURK

Tel.: (352)2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: Info@mj.public.lu
Internetové stránky: http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Lucemburské Ministerstvo spravedlnosti Vám pomůže tím, že Vám poskytne základní informace týkající se možností požádat o odškodnění v tomto členském státě a předá spis s Vaší žádosti o odškodnění orgánu příslušnému v tomto členském státě, aby o této žádosti rozhodl.

Ministerstvo spravedlnosti Vám rovněž pomůže v případě, že rozhodující orgán tohoto členského státu vyžaduje dodatečné informace.

Ministerstvo spravedlnosti bude v případě potřeby spolupracovat na Vašem slyšení před rozhodujícím orgánem, zejména prostřednictvím telekonference. Může být rovněž rozhodujícím orgánem pověřeno zaznamenat Vaši ústní výpověď do protokolu, který bude poté zaslán rozhodujícímu orgánu.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Výchozí žádost lze podat v němčině, ve francouzštině nebo v angličtině tak, aby v zásadě žádný překlad nebyl nutný.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 24/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.