Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Úkoly asistenčního orgánu jsou stanoveny ve směrnici Rady 2004/80/ES. Jsou uvedeny rovněž v zákoně ze dne 7. července 2005 o odškodnění státu pro oběti některých trestných činů (Sbírka zákonů 2016, položka 325).

V souladu s výše uvedeným zákonem je v Polské republice asistenčním orgánem příslušným ve věci odškodnění pro osobu s trvalým bydlištěm na území Polské republiky, jež se stala obětí trestného činu spáchaného na území jiného členského státu Evropské unie, krajský státní zástupce, v jehož kraji má oprávněná osoba trvalé bydliště.

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Asistenční orgán osobě žádající o odškodnění v jiném členském státě Evropské unie poskytne potřebné informace o tom, jak a jakých podmínek získat odškodnění od jiného členského státu Evropské unie v případě, že se trestný čin stal na jeho území, příslušný vzor formuláře žádosti a všeobecné pokyny a informace k vyplnění žádosti.

Asistenční orgán přijímá a neprodleně předává žádosti o odškodnění spolu s nezbytnou dokumentací příslušným orgánům v jiných členských státech Evropské unie, a to na formuláři vypracovaném Evropskou komisí.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Hlavním úkolem asistenčního orgánu je přijímat žádosti o odškodnění a předávat je příslušným orgánům v jednotlivých zemích EU.

Asistenční orgán v Polské republice předá asistenčnímu orgánu a příslušnému orgánu v jiném členském státě Evropské unie korespondenci týkající se odškodnění v úředním jazyce tohoto státu nebo v jiném jazyce, který tento stát určí, s tím, že zápisy z jednání asistenčního orgánu ve věci odškodnění se přijímají a předávají v úředním jazyce státu, v němž byly vyhotoveny.

Náklady na úkony, včetně překladů dokumentů předaných příslušným orgánům v jiných členských státech Evropské unie, které provádějí asistenční orgány v Polské republice, nese státní pokladna. Podle článku 11 směrnice Rady 2004/80/ES tyto náklady nenese oběť trestného činu.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Otázka je zodpovězena výše. Oběti nevznikají žádné náklady.

Poslední aktualizace: 04/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.