Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Rumunským asistenčním orgánem určeným podle čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2004/80/ES je:

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerul Justiției)
Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
Útvar mezinárodní justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bukurešť, PSČ 050741
Tel. č.: +40 372041077
Fax: +40 372041079
E-mail: dreptinternational@just.roddit@just.ro

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Rumunští občané, osoby bez státní příslušnosti nebo cizí státní příslušníci oprávněně pobývající v Rumunsku, kteří jsou obětí úmyslného násilného trestného činu spáchaného na území jiného členského státu EU, mohou s pomocí asistenčního orgánu v Rumunsku požádat o finanční odškodnění stát, na jehož území k trestnému činu došlo, a to podle požadavků stanovených v právních předpisech tohoto státu.

Rumunští občané, osoby bez státní příslušnosti nebo cizí státní příslušníci oprávněně pobývající v Rumunsku, kteří jsou obětí úmyslného násilného trestného činu spáchaného na území jiného členského státu EU, mohou podat ministerstvu spravedlnosti žádost za účelem získání finančního odškodnění od státu, na jehož území k trestnému činu došlo, spolu s potřebnými podpůrnými doklady.

Ministerstvo spravedlnosti poskytne žadateli potřebné informace o možnosti požadovat finanční odškodnění od státu, na jehož území byl trestný čin spáchán, potřebné formuláře žádosti a informace a pokyny týkající se vyplnění formuláře žádosti a potřebných podpůrných dokladů.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo tyto náklady uhradí?

Náklady spojené s překladem dokumentů může ministerstvo spravedlnosti uhradit pouze tehdy, nemůže-li tak učinit oběť nebo rodina oběti.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Nikoli.

Poslední aktualizace: 28/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.