Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Ministerstvo spravedlnosti Republiky Slovinsko)
Župančičeva 3
Ljubljana

Tel.: +386 13695338
Fax: +386 13695306

E-mail: gp.mp@gov.si
Internetová adresa: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Ministerstvo spravedlnosti (jako asistenční orgán) odpovídá za spolupráci a výměnu informací mezi komisí (která rozhoduje o odškodnění), policií a příslušnými orgány jiných zemí a přispívá k nalezení vhodných řešení v přeshraničních případech (pokud je obětí cizinec v Republice Slovinsko nebo slovinský občan v cizině).

Ministerstvo spravedlnosti poskytne žadatelům základní informace o možnostech a podmínkách podávání žádostí o odškodnění v jiných členských státech EU a rovněž si za tímto účelem vyžádá informace od orgánů jiných členských států. Ministerstvo spravedlnosti je odpovědné také za přijímání a předávání žádostí v přeshraničních případech.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano, náklady na překlad jsou hrazeny z rozpočtu Republiky Slovinsko.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne. Za žádosti, činnosti a rozhodnutí v řízeních o odškodnění podle zákona o odškodnění obětí trestných činů (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD) se neplatí žádné poplatky.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.