Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Asistenčním orgánem pro násilné trestné činy a sexuálně motivované trestné činy jsou úřady pro podporu obětem trestných činů (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Adresy úřadů pro podporu obětem trestných činů najdete na následujícím odkazu.

Pro trestné činy terorismu je asistenčním orgánem Ministerstvo vnitra.

Informace o asistenčním orgánu najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

násilných trestných činů a sexuálně motivovaných trestných činů jsou úřady pro podporu obětem trestných činů asistenčním orgánem pro oběti trestných činů v přeshraničních situacích v těch případech, kdy byl trestný čin spáchán v jiném členském státě EU než ve Španělsku a oběť má obvyklé bydliště ve Španělsku.

O odškodnění lze požádat v souladu se španělskými právními předpisy, kromě případů, kdy byl trestný čin spáchán ve Španělsku a žadatel o pomoc má obvyklé bydliště v jiném členském státě EU, jestliže byl trestný čin spáchán v jiném členském státě EU než ve Španělsku a žadatel má obvyklé bydliště ve Španělsku. V druhém uvedeném případě bude asistenční orgán, kterým je úřad pro podporu obětem trestných činů v provincii bydliště oběti, spolupracovat při zahajování a vyřizování postupů pro přiznání pomoci členským státem EU, v němž byl trestný čin spáchán, a poskytne žadateli o pomoc:

  • informace o možnostech podání žádosti o finanční pomoc nebo odškodnění, o požadovaných postupech a formulářích včetně způsobu, jakým musí být vyplněny, a o případně potřebné podpůrné dokumentaci,
  • obecné pokyny ohledně toho, jak vyhovět požadavkům na dodatečné informace.

Kromě toho musí úřady pro podporu obětem trestných činů jako asistenční orgán:

  • postoupit žádost a podpůrné dokumenty, jakož i veškeré dokumenty, které mohou být požadovány následně, rozhodujícímu orgánu určenému státem, na jehož území byl trestný čin spáchán,
  • spolupracovat s určeným rozhodujícím orgánem pro stát, na jehož území byl trestný čin spáchán, pokud tento stát v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy souhlasí se slyšením žadatele nebo kterékoli jiné osoby.

Na žádost rozhodujícího orgánu by tato spolupráce úřadů pro podporu obětem trestných činů mohla spočívat v zajištění všeho nezbytného k tomu, aby mohl rozhodující orgán uskutečnit slyšení se žadatelem přímo, zejména formou telefonického hovoru nebo videokonference, nebo by úřady mohly samy zajistit slyšení žadatele nebo kterékoli jiné osoby a odeslat zprávy o tomto slyšení rozhodujícímu orgánu. Jestliže osoba, která má být vyslechnuta, souhlasí, může rozhodující orgán uskutečnit slyšení přímo.

V případě teroristických trestných činů, pokud k teroristickému činu došlo mimo území Španělska, budou mít nárok na pomoc státní příslušníci Španělska, kteří se stali obětí skupin, které obvykle působí ve Španělsku, nebo teroristických činů proti španělskému státu nebo španělským zájmům. Podobně budou mít nárok na zákonem stanovenou pomoc účastníci mírových a bezpečnostních operací, kteří jsou součástí španělských vojenských kontingentů v zahraničí a stali se cílem teroristického útoku.

V případě teroristických trestných činů v přeshraničních situacích, je-li trestný čin spáchán v jiném členském státě EU než ve Španělsku a oběť má obvyklé bydliště ve Španělsku, je asistenčním orgánem pro výše uvedené účely Ministerstvo vnitra, konkrétně generální ředitelství pro podporu obětí terorismu (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), které bude plnit tytéž funkce asistenčního orgánu, jaké jsou popsány výše u úřadů pro podporu obětem trestných činů.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ne, neobstará.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne, není.

Poslední aktualizace: 17/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.