If my claim is to be sent from this country to another EU country

Information on the procedure for sending a compensation application

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you can find information about the procedure you need to follow to have your application sent from your country of residence to the EU country where the crime was committed. According to EU law, the EU country in which the crime was committed is the one that is responsible for paying the compensation.

In order to find the procedure to follow you should look at information for your country of residence.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Belgie

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

a) Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů (La Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence) může asistovat belgickým obětem nebo obyvatelům Belgie v jejich úsilí o získání odškodnění v jiné země EU

Adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) U žádostí obětí terorismu je třeba v rámci komise kontaktovat oddělení „Division Terrorisme“.

Poštovní adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.terrorvictims@just.fgov.be

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Dle článku 40 zákona ze dne 1. srpna 1985 je komise coby orgán pomoci v přeshraniční věci pověřena následujícím:

1. podat žadateli nejdůležitější informace týkající se možnosti žádat o odškodnění v členském státě, kde k činu došlo, jakož i nezbytné formuláře žádosti, a to na základě manuálu vytvořeného Evropskou komisí;

2. podat žadateli na jeho žádost obecný návod a informace, jak formulář vyplnit a které podpůrné dokumenty po něm mohou být vyžadovány;

3. předat co nejdříve žádost a podpůrné dokumenty rozhodujícímu orgánu členského státu Unie, kde k činu došlo, a to prostřednictvím formuláře, který vytvořila Evropská komise;

4. je-li to nutné, podat žadateli obecné pokyny, které mu umožní vyhovět všem požadavkům rozhodujícímu orgánu týkajícím se doplňujících informací, a na žádost žadatele tyto informace následně co nejdříve předat přímo rozhodujícímu orgánu případně i s přiloženým seznamem předaných podpůrných dokumentů;

5. přijmout nezbytná opatření, rozhodne-li se rozhodujjící orgán vyslechnout žadatele nebo jinou osobu, například svědka nebo znalce.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Tato otázka dosud nebyla vznesena a je stále zkoumána.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 14/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Bulharsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI BULHARSKÉ REPUBLIKY

Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů

Adresa: 1 Slavyanska Street, Sofie 1040, Bulharská republika

Webové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.compensation.bg

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů si vyžádá součinnost příslušných orgánů jiných zemí v případech, kdy se bulharští státní příslušníci stali obětí trestného činu v zahraničí. Rada poskytuje pomoc i cizím státním příslušníkům s legálním pobytem v Bulharské republice a zajišťuje jim podpůrná opatření.

Národní rada pomáhá bulharským státním příslušníkům, kteří se stali obětí trestného činu v jiném členském státě EU, při vyplňování žádostí o odškodnění a předává vyplněné formuláře příslušnému orgánu dotyčného jiného členského státu.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano, obstará. Překlad podpůrných dokumentů v případě potřeby zajistí Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů. Oběti trestného činu za tento překlad neplatí.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne, takové poplatky neexistují.

Poslední aktualizace: 25/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Česká republika

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tel: (420) 221997966
Fax : (420) 221997967

Email : Odkaz se otevře v novém okně.odsk@msp.justice.cz

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Zprostředkovat kontakt a komunikaci s rozhodujícím orgánem.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Překlad provede asistenční orgán na své náklady.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Dánsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem (Erstatningsnævnet)

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Jakožto asistenční orgán poskytuje Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem žadatelům pomoc s překladem a s podáním jejich žádosti v jiné zemi EU a v průběhu řízení pomáhá s překladem dokumentů, které jsou obdrženy z jiné země EU nebo mají být do jiné země EU předány.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem se spojí s překladatelem a uhradí náklady na překlad všech požadovaných dokumentů.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem uhradí veškeré náklady spojené s podáním žádosti v zahraničí.

Poslední aktualizace: 04/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Německo

Který orgán mi pomůže předat žádost do jiné země EU?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí)
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Tel.: +49 228 99527 0
Fax: +49 228995274134

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.dub@bmas.bund.de

Podrobné informace naleznete zde:

Odkaz se otevře v novém okně.Anspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Odkaz se otevře v novém okně.Compensation for victims of violent crimes committed in another EU Member State

Jaká je úloha kontaktních míst?

Německý asistenční orgán při Spolkovém ministerstvu práce a sociálních věcí pomáhá obětem násilných trestných činů, které mají bydliště v Německu, žádat o odškodnění v členském státě EU, v němž utrpěli újmu.

Plní zejména tyto úkoly:

 • poskytovat obětem násilných trestných činů informace o tom, jak požádat o odškodnění v zahraničí (včetně informací o tamním řízení, lhůtě pro podání žádosti, předpokladech způsobilosti, podkladech, které je třeba k žádosti připojit),
 • poskytovat formuláře žádostí států, kde došlo k újmě,
 • zjišťovat příslušný orgán který rozhoduje o žádosti o odškodnění ve státě, kde došlo k újmě,
 • předávat žádosti o odškodnění s předloženými podkladovými doklady orgánu, který o žádosti rozhoduje,
 • bezplatně překládat doklady a korespondenci do jazyka příslušné země,
 • sledovat průběh řízení o odškodnění a informovat dotčené osoby o aktuálním stavu.

O žádosti rozhodují členské státy EU výhradně podle svého vnitrostátního práva. Německý asistenční orgán nemůže zasahovat do tamějšího řízení ani ovlivnit rozhodnutí.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to nutné? Pokud ano, kdo tyto náklady uhradí?

Požadované dokumenty můžete zaslat v jazyce své země. Ty vám budou bezplatně přeloženy.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost předává do jiného státu?

Německá strana neúčtuje žádné poplatky. Je možné, že jiné členské státy EU před zpracováním vaší žádosti vyžadují poplatek.

Poslední aktualizace: 16/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Estonsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Úřad sociálního zabezpečení

Endla 8
15092
TALLINN

Tel. +372 6121360
Fax: +372 6408155

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Webové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Poznámky:

Rozhodujícím orgánem je Úřad sociálního zabezpečení spolu se svými místními útvary důchodového zabezpečení.

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Poskytnout pomoc při vyplňování a podávání žádostí o odškodnění a podpůrných dokumentů příslušnému orgánu jiné země.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Jestliže se určitá osoba obrátí na příslušný orgán jiné země přímo, ponese náklady tato osoba. Jestliže budou dokumenty předloženy prostřednictvím Úřadu sociálního zabezpečení, budou vyplněny požadované formuláře a dle potřeby bude přiložen neoficiální překlad. Překladatelskou službu zaplatí Úřad sociálního zabezpečení.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne, není.

Poslední aktualizace: 28/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Řecko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Řecký asistenční orgán (Ellinikí Archí Syndromís)

96 Mesogeion
11527, Atény

Tel.: 0030 213 130 7056

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.assistingauthority@justice.gov.gr
Odkaz se otevře v novém okně.https://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Může vám zaslat formulář žádosti o odškodnění, který máte vyplnit, a poskytnout vám informace o procesních záležitostech a o právních předpisech druhého státu. Také může působit jako prostředník, pokud jde o jakékoli objasnění týkající se vaší žádosti.

Převezme vaši žádost a zašle ji příslušnému asistenčnímu orgánu v jiné zemi, aniž by sám vaši žádost posoudil, a bude vás informovat o vývoji případu.

Pomůže orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění dotčeného členského státu při slyšení žadatele nebo jiných stran, jako jsou svědci nebo znalci.

Na žádost orgánu příslušného k rozhodnutí odškodnění dotčeného členského státu: a) pomůže orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění, pokud jednání v souladu s řeckým právem vede přímo orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění, a to telefonicky nebo prostřednictvím videokonference, v takovém případě asistenční orgán poskytne a zajistí nezbytnou logistickou infrastrukturu, nebo b) povede jednání v souladu s řecký právem sám a orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění dotčeného členského státu zašle zprávu o jednání. V druhém případě bude zpráva o jednání, která je vyhotovena v řečtině, přeložena do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků druhého členského státu nebo do jakéhokoli jiného jazyka EU, o němž daný členský stát uvedl, že ho může přijmout.

Náklady vzniklé řeckému asistenčnímu orgánu za tímto účelem hradí řecký stát.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo tyto náklady uhradí?

Formulář žádosti a veškeré podpůrné dokumenty budou přeloženy na náklady a odpovědnost řeckého asistenčního orgánu do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků členského státu, v němž se nachází orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění, jemuž se dokumenty zasílají, nebo do jakéhokoli jiného jazyka EU, o němž daný členský stát uvedl, že ho může přijmout.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne, pokud země přijímající žádost neukládá žádné poplatky.

Poslední aktualizace: 18/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Španělsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Asistenčním orgánem pro násilné trestné činy a sexuálně motivované trestné činy jsou úřady pro podporu obětem trestných činů (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Adresy úřadů pro podporu obětem trestných činů najdete na následujícím Odkaz se otevře v novém okně.odkazu.

Pro trestné činy terorismu je asistenčním orgánem Ministerstvo vnitra.

Informace o asistenčním orgánu najdete na Odkaz se otevře v novém okně.webových stránkách Ministerstva vnitra.

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

násilných trestných činů a sexuálně motivovaných trestných činů jsou úřady pro podporu obětem trestných činů asistenčním orgánem pro oběti trestných činů v přeshraničních situacích v těch případech, kdy byl trestný čin spáchán v jiném členském státě EU než ve Španělsku a oběť má obvyklé bydliště ve Španělsku.

O odškodnění lze požádat v souladu se španělskými právními předpisy, kromě případů, kdy byl trestný čin spáchán ve Španělsku a žadatel o pomoc má obvyklé bydliště v jiném členském státě EU, jestliže byl trestný čin spáchán v jiném členském státě EU než ve Španělsku a žadatel má obvyklé bydliště ve Španělsku. V druhém uvedeném případě bude asistenční orgán, kterým je úřad pro podporu obětem trestných činů v provincii bydliště oběti, spolupracovat při zahajování a vyřizování postupů pro přiznání pomoci členským státem EU, v němž byl trestný čin spáchán, a poskytne žadateli o pomoc:

 • informace o možnostech podání žádosti o finanční pomoc nebo odškodnění, o požadovaných postupech a formulářích včetně způsobu, jakým musí být vyplněny, a o případně potřebné podpůrné dokumentaci,
 • obecné pokyny ohledně toho, jak vyhovět požadavkům na dodatečné informace.

Kromě toho musí úřady pro podporu obětem trestných činů jako asistenční orgán:

 • postoupit žádost a podpůrné dokumenty, jakož i veškeré dokumenty, které mohou být požadovány následně, rozhodujícímu orgánu určenému státem, na jehož území byl trestný čin spáchán,
 • spolupracovat s určeným rozhodujícím orgánem pro stát, na jehož území byl trestný čin spáchán, pokud tento stát v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy souhlasí se slyšením žadatele nebo kterékoli jiné osoby.

Na žádost rozhodujícího orgánu by tato spolupráce úřadů pro podporu obětem trestných činů mohla spočívat v zajištění všeho nezbytného k tomu, aby mohl rozhodující orgán uskutečnit slyšení se žadatelem přímo, zejména formou telefonického hovoru nebo videokonference, nebo by úřady mohly samy zajistit slyšení žadatele nebo kterékoli jiné osoby a odeslat zprávy o tomto slyšení rozhodujícímu orgánu. Jestliže osoba, která má být vyslechnuta, souhlasí, může rozhodující orgán uskutečnit slyšení přímo.

V případě teroristických trestných činů, pokud k teroristickému činu došlo mimo území Španělska, budou mít nárok na pomoc státní příslušníci Španělska, kteří se stali obětí skupin, které obvykle působí ve Španělsku, nebo teroristických činů proti španělskému státu nebo španělským zájmům. Podobně budou mít nárok na zákonem stanovenou pomoc účastníci mírových a bezpečnostních operací, kteří jsou součástí španělských vojenských kontingentů v zahraničí a stali se cílem teroristického útoku.

V případě teroristických trestných činů v přeshraničních situacích, je-li trestný čin spáchán v jiném členském státě EU než ve Španělsku a oběť má obvyklé bydliště ve Španělsku, je asistenčním orgánem pro výše uvedené účely Ministerstvo vnitra, konkrétně generální ředitelství pro podporu obětí terorismu (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), které bude plnit tytéž funkce asistenčního orgánu, jaké jsou popsány výše u úřadů pro podporu obětem trestných činů.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ne, neobstará.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne, není.

Poslední aktualizace: 29/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Francie

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Asistenčním orgánem, který Vám může pomoci předat Vaši žádost do jiného členského státu Evropské unie, je Odkaz se otevře v novém okně.Bureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative (BAVPA) francouzského ministerstva spravedlnosti.

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Asistenční orgán může žadateli poskytnout informace o možnostech uplatnění nároku na náhradu škody a potřebné formuláře. Žádost a podpůrné dokumenty pak následně předá asistenčnímu orgánu nebo přímo rozhodovacímu orgánu členského státu, v němž k trestnému činu došlo.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Asistenční orgán překlady dokumentů neposkytuje. Překlad potřebných dokumentů si musíte zajistit sami.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 01/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Chorvatsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Ministerstvo spravedlnosti (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Záhřeb

Tel. +385 13714000
Fax +385 13714507

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

 • Asistenčním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) a žadatel může k tomuto orgánu podat v těchto případech žádost.
 • Podle chorvatského práva se označují za tzv. přeshraniční případy (prekogranični slučajevi).
 • Asistenční orgán co nejrychleji předá žádost a její přílohy příslušnému orgánu země, ve které žadatel požaduje odškodnění, a to v úředním jazyce dané země nebo v jiném jazyce, který tato země považuje za přijatelný.
 • Výše uvedená žádost se podává na formuláři předepsaném Evropskou komisí.
 • Pokud orgán odpovědný za rozhodování o žádosti v dotyčné zemi požádá, aby žadatel, svědci, soudní znalci nebo jiné osoby byli slyšeni v Chorvatské republice, provede slyšení Výbor pro odškodnění obětí trestných činů (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), který poté předloží zprávu ze slyšení orgánu druhé země, který odpovídá za vydání rozhodnutí o žádosti.
 • Jestliže orgán druhé země, který odpovídá za vydání rozhodnutí o žádosti, požádá, aby se slyšení uskutečnilo pomocí technických pomůcek, proběhne slyšení ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti Chorvatské republiky pod podmínkou, že osoba, která má být slyšena, s tímto postupem souhlasí.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky jako asistenční orgán přeloží žádost do jazyka země, od níž je odškodnění požadováno, nebo do jiného jazyka určeného jako komunikační jazyk dotyčné země.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

 • Při zaslání žádosti do zahraničí se nehradí žádné administrativní nebo jiné poplatky.
Poslední aktualizace: 09/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Itálie

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

V Itálii je asistenčním orgánem státní zastupitelství (procura generale della Repubblica) při odvolacím soudu (corte d’appello) s příslušností podle místa bydliště žadatele.

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

V Itálii je asistenčním orgánem státní zastupitelství při odvolacím soudu s příslušností podle místa bydliště žadatele.

Jako asistenční orgán má úřad tyto úkoly:

 • poskytnout žadateli všechny podstatné informace týkající se systému odškodnění zavedeného členským státem EU, v němž byl trestný čin spáchán;
 • poskytnout žadateli formuláře potřebné k podání žádosti;
 • pokud o to žadatel požádá, poskytnout mu obecné pokyny a informace o tom, jak má být žádost vyplněna a jaká dokumentace může být požadována;
 • přijímat žádosti o odškodnění a neprodleně je postoupit spolu s podpůrnou dokumentací rozhodujícímu orgánu v členském státě EU, v němž byl trestný čin spáchán;
 • napomoci žadateli v plnění veškerých požadavků na doplňující informace vznesených rozhodujícím orgánem v členském státě EU, v němž byl trestný čin spáchán;
 • pokud o to žadatel požádá, předat rozhodujícímu orgánu veškeré doplňující informace a další dokumentaci;
 • pokud rozhodující orgán v členském státě EU, v němž byl spáchán trestný čin, rozhodne o provedení slyšení žadatele nebo jakékoli jiné osoby, úřad učiní opatření nezbytná k zajištění toho, aby rozhodující orgán mohl slyšení s dotyčnou osobu provést přímo v souladu s právními předpisy tohoto členského státu. Pokud se má konat videokonference, použijí se pravidla stanovená zákonem č. 11 ze dne 7. ledna 1998;
 • pokud o to požádá rozhodující orgán v jiném členském státě EU, úřad sám provede výslech žadatele nebo jakékoli jiné osoby a zašle rozhodujícímu orgánu zprávu o slyšení.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Úkoly vykonávané státním zastupitelstvím při odvolacím soudu ve funkci asistenčního orgánu mohou zahrnovat překlad dokumentů, za který žadatel nemusí platit.

Úřad zasílá veškeré informace rozhodujícímu orgánu v jiném členském státě EU buď v úředním jazyce (nebo v jednom z úředních jazyků) tohoto členského státu, který však musí být jedním z jazyků orgánů Společenství, nebo alternativně v jiném jazyce orgánů Společenství, který tento členský stát označil za přijatelný.

Zprávy o slyšeních prováděných asistenčním orgánem jsou zasílány v italštině.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Kypr

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Žádné informace nejsou k dispozici.

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Úlohou asistenčního orgánu je pomoci vám najít informace potřebné pro podání žádosti a předložit žádost společně s příslušnými dokumenty, abyste získali odškodnění, a tím překonali praktické i lingvistické obtíže.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Služby sociálního pojištění jednají jako asistenční orgán, ale nejsou odpovědné za překlad podpůrných dokumentů.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Pokud se žádost posílá do jiného státu, není třeba zaplatit žádné správní nebo jiné poplatky.

Poslední aktualizace: 11/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Lotyšsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Správa právní pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Tel. +371 67514208
Bezplatná telefonní linka: +371 80001801
Fax +371 67514209

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Jpa@jpa.gov.lv
internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Oběť může předložit žádost o státní odškodnění příslušnému orgánu dotyčného členského státu Evropské unie s pomocí Odkaz se otevře v novém okně.Správy právní pomoci.

Správa právní pomoci poskytne oběti informace o podmínkách pro vyplacení státního odškodnění, postupu a dalších požadavcích stanovených pro státní odškodnění příslušnými orgány jiných členských států Evropské unie. Rovněž zajišťuje, aby osoby zapojené do trestního řízení mohly být vyslechnuty, pokud to vyžaduje příslušný orgán členského sátu Evropské unie, který žádost o státní odškodnění posuzuje.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Žádost o státní odškodnění byste měli podat v jazyce, který dotyčný členský stát Evropské unie uvedl jako jazyk, který akceptuje.

Správa právní pomoci zajistí překlad nezbytných dokumentů, které zašle příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie, a náklady na překlad jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Pokud se žádost o státní odškodnění posílá příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím Správy právní pomoci, oběť nemusí hradit žádné náklady spojené s odesláním žádosti.

Poslední aktualizace: 12/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Litva

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky je oprávněno podávat k příslušným orgánům ostatních členských států Evropské unie žádosti občanů Litevské republiky a dalších osob, které mají zákonný a obvyklý pobyt v Litevské republice, o náhradu škody vzniklé následkem násilného trestného činu spáchaného na území jiného členského státu Evropské unie. Ministerstvo spravedlnosti dále poskytuje informace o podmínkách a postupech náhrady škody vzniklé následkem násilných trestných činů, jak jsou stanoveny příslušnými orgány členských států Evropské unie.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano, Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky v případě potřeby poskytne pomoc s překladem předkládaných dokladů. Oběť trestného činu není povinna nést náklady na překlad.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne, žádné poplatky se neplatí.

Poslední aktualizace: 22/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Lucembursko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Ministerstvo spravedlnosti (Ministère de la Justice)

13, rue Erasme
L-2934
LUCEMBURK

Tel.: (352)2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Info@mj.public.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Lucemburské Ministerstvo spravedlnosti Vám pomůže tím, že Vám poskytne základní informace týkající se možností požádat o odškodnění v tomto členském státě a předá spis s Vaší žádosti o odškodnění orgánu příslušnému v tomto členském státě, aby o této žádosti rozhodl.

Ministerstvo spravedlnosti Vám rovněž pomůže v případě, že rozhodující orgán tohoto členského státu vyžaduje dodatečné informace.

Ministerstvo spravedlnosti bude v případě potřeby spolupracovat na Vašem slyšení před rozhodujícím orgánem, zejména prostřednictvím telekonference. Může být rovněž rozhodujícím orgánem pověřeno zaznamenat Vaši ústní výpověď do protokolu, který bude poté zaslán rozhodujícímu orgánu.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Výchozí žádost lze podat v němčině, ve francouzštině nebo v angličtině tak, aby v zásadě žádný překlad nebyl nutný.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 24/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí maďarština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Maďarsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Obvodní úřady v Budapešti nebo župní úřady (místní služby na podporu obětí) jakožto asistenční orgány.

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Asistenční orgán poskytuje formuláře žádostí a pomoc při jejich vyplňování a formuláře žádostí přeposílá.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano a náklady nese stát.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne, postoupení žádosti je bezplatné.

Poslední aktualizace: 11/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Malta

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Ministerstvo spravedlnosti, kultury a místní správy

30, Old Treasury Street
Valletta

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Jeho úlohou je žádost předběžně zpracovat a posoudit.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano, tento orgán zajistí překlad podpůrných dokumentů. Poplatky i související výdaje hradí Maltská agentura právní pomoci.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Žádné další poplatky se neplatí.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Nizozemsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy (Schadefonds Geweldmisdrijven)

Adresa:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag Nizozemsko

Telefon: 070 4142000
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@schadefonds.nl

Poštovní adresa:
Postbus 71
2501 CB Den Haag Nizozemsko

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Na požádání vám Odkaz se otevře v novém okně.Fond pro odškodnění za násilné trestné činy zašle formulář žádosti pro příslušný zahraniční fond. Jakmile od vás Fond pro odškodnění za násilné trestné činy obdrží vyplněný formulář žádosti a případné přílohy, nechá si jej v případě potřeby přeložit. Poté žádost postoupí žádost dotčenému orgánu.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy nechá v případě potřeby dokumenty přeložit na své vlastní náklady.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 28/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Rakousko

Který orgán mi může pomoci zaslat žádost do jiné země EU?

Spolkový úřad pro sociální věci a záležitosti postižených osob (Ministerstvo sociálních věcí) (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice)) pobočka ve Vídni
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.post.wien@sozialministeriumservice.at

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Úkoly asistenčního orgánu jsou jasně vymezeny ve směrnici Rady 2004/80/ES. Vyplývají také z § 9a zákona o obětech trestných činů (Verbrechensopfergesetz).

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Podle článku 11 směrnice 2004/80/ES nevznikají oběti žádné náklady.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Oběti nevznikají žádné náklady.

Poslední aktualizace: 19/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Polsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Tato informace není momentálně k dispozici.

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Asistenční orgán vám poskytne potřebné informace o tom, jak získat odškodnění, dá vám k dispozici vzor příslušného formuláře žádosti a pomůže vám s jeho vyplněním a poté jej bez prodlení zašle příslušnému rozhodujícímu orgánu v jiném členském státě EU.

Asistenční orgán spolupracuje s rozhodujícími orgány v ostatních členských státech EU, které prozkoumávají žádosti o odškodnění od osob, jejichž místo trvalého pobytu je v Polsku. V rámci spolupráce asistenční orgán na základě konzultace s osobami žádajícími o odškodnění poskytne další informace a dokumenty, vyslechne osoby uvedené asistenčními orgány a pomůže zorganizovat slyšení uvedených osob za využití technického vybavení, které umožňuje výslech na dálku.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Pokud je dokumenty zasílané rozhodujícím orgánům v jiných členských státech třeba přeložit, asistenční orgán rozhodne, zda se mají přeložit na náklady státní pokladny.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Za zaslání žádosti o odškodnění do zahraničí se neplatí žádný poplatek.

Poslední aktualizace: 11/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Portugalsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (CPVC).

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Asistenčním orgánem v Portugalsku je Komise pro ochranu obětí trestné činnosti, která plní následující funkce:

 • pomoc s poskytováním informací potřebných k vyplnění žádosti/nároku na náhradu škody,
 • postoupení žádosti rozhodujícímu orgánu členského státu, na jehož území byl trestný čin spáchán,
 • poradenství žadatelům, pokud jsou vyžadovány další dokumenty,
 • provedení výslechu, pokud to rozhodující orgán jiného členského státu EU považuje za nezbytné.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Dokumenty musí být podány v portugalštině a v angličtině. Pokud bude potřeba jejich překlad, náklady uhradí Komise pro ochranu obětí trestné činnosti.

Je třeba uhradit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 04/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Rumunsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Rumunským asistenčním orgánem určeným podle čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2004/80/ES je:

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerul Justiției)
Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
Útvar mezinárodní justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bukurešť, PSČ 050741
Tel. č.: +40 372041077
Fax: +40 372041079
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.dreptinternational@just.roOdkaz se otevře v novém okně.ddit@just.ro

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Rumunští občané, osoby bez státní příslušnosti nebo cizí státní příslušníci oprávněně pobývající v Rumunsku, kteří jsou obětí úmyslného násilného trestného činu spáchaného na území jiného členského státu EU, mohou s pomocí asistenčního orgánu v Rumunsku požádat o finanční odškodnění stát, na jehož území k trestnému činu došlo, a to podle požadavků stanovených v právních předpisech tohoto státu.

Rumunští občané, osoby bez státní příslušnosti nebo cizí státní příslušníci oprávněně pobývající v Rumunsku, kteří jsou obětí úmyslného násilného trestného činu spáchaného na území jiného členského státu EU, mohou podat ministerstvu spravedlnosti žádost za účelem získání finančního odškodnění od státu, na jehož území k trestnému činu došlo, spolu s potřebnými podpůrnými doklady.

Ministerstvo spravedlnosti poskytne žadateli potřebné informace o možnosti požadovat finanční odškodnění od státu, na jehož území byl trestný čin spáchán, potřebné formuláře žádosti a informace a pokyny týkající se vyplnění formuláře žádosti a potřebných podpůrných dokladů.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo tyto náklady uhradí?

Náklady spojené s překladem dokumentů může ministerstvo spravedlnosti uhradit pouze tehdy, nemůže-li tak učinit oběť nebo rodina oběti.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Nikoli.

Poslední aktualizace: 28/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Slovinsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Ministerstvo spravedlnosti Republiky Slovinsko)
Župančičeva 3
Ljubljana

Tel.: +386 13695338
Fax: +386 13695306

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.gp.mp@gov.si
Internetová adresa: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mp.gov.si

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Ministerstvo spravedlnosti (jako asistenční orgán) odpovídá za spolupráci a výměnu informací mezi komisí (která rozhoduje o odškodnění), policií a příslušnými orgány jiných zemí a přispívá k nalezení vhodných řešení v přeshraničních případech (pokud je obětí cizinec v Republice Slovinsko nebo slovinský občan v cizině).

Ministerstvo spravedlnosti poskytne žadatelům základní informace o možnostech a podmínkách podávání žádostí o odškodnění v jiných členských státech EU a rovněž si za tímto účelem vyžádá informace od orgánů jiných členských států. Ministerstvo spravedlnosti je odpovědné také za přijímání a předávání žádostí v přeshraničních případech.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano, náklady na překlad jsou hrazeny z rozpočtu Republiky Slovinsko.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne. Za žádosti, činnosti a rozhodnutí v řízeních o odškodnění podle zákona o odškodnění obětí trestných činů (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD) se neplatí žádné poplatky.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Slovensko

Který orgán mi pomůže se zasláním žádosti do jiné země EU?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky – Referát rehabilitací a odškodňování

Telefon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.victims@justice.sk
Internetová stránka: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice.gov.sk

Jakou roli hraje asistenční orgán?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky obětem poskytuje informace o podmínkách získání odškodnění platných v členském státě, ve kterém byl spáchán trestný čin, při němž došlo k ublížení na zdraví, a formuláře žádostí potřebné pro požádání o takové odškodnění a na základě žádosti pomoc s jejich vyplněním. Žádosti doručuje Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky.

Přeloží tento orgán podpůrné dokumenty, pokud to odesílaná žádost vyžaduje? Pokud ano, kdo překlad hradí?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky nezajišťuje překlad potřebných dokladů. Překlad a související náklady hradí oběť trestného činu.

Je při zasílání žádosti do zahraničí třeba uhradit správní či jiné poplatky?

Ne.

Poslední aktualizace: 09/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Finsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Státní pokladna (Valtiokonttori)
P.O. Box 50
00054 State Treasury, Finsko

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.rikosvahingot@valtiokonttori.fi

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Pokud jste se stali obětí úmyslného, násilného trestného činu v jiném členském státě Evropské unie, můžete od státní pokladny získat informace o vašem právu požadovat odškodnění od orgánu pro trestní újmu v zemi, v níž byl trestný čin spáchán. Od státní pokladny můžete rovněž získat nezbytné formuláře žádosti, jakož i obecné pokyny a informace o tom, jak by měla být žádost vyplněna a jaké dokumenty může být nezbytné k žádosti přiložit.

Žádost můžete podat státní pokladně, která ji společně s přílohami zašle orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění podle místa, kde byl trestný čin spáchán.

Pokud vás orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění jiného členského státu požádá, abyste poskytli dodatečné informace, státní pokladna vám v případě potřeby poskytne obecné pokyny k tomu, jak na žádost reagovat a jak dodatečné informace orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění, který si je vyžádal, předat.

Státní pokladna také poskytne oficiální pomoc orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění jiného členského státu tím, že mu dá příležitost konzultovat žadatele, svědky, odborníky nebo jiné fyzické osoby, které se nacházejí ve Finsku. Alternativně může státní pokladna dané osoby také sama konzultovat a zaslat zprávu, kterou vypracuje v souvislosti s touto konzultací, orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Státní pokladna zajistí překlad žádosti a dokumentů přikládaných k žádosti do jazyka schváleného zemí, v níž byl trestný čin spáchán. Za překlad dokumentů vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Za odeslání žádosti o odškodnění vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Švédsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Švédský Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority)

Storgatan 49
Umeå, Švédsko

Tel: +(46)90708200
Fax: +(46)90178353Fax:

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.registrator@brottsoffermyndigheten.se
Internetová stránka: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Poštovní adresa:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Švédsko

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Švédský Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů vám jakožto asistenční orgán může pomoci zajistit, že žádost podaná u rozhodujícího orgánu v jiné zemi EU je podána správně a že je zaslána rozhodujícímu orgánu. Švédský Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů rovněž předává informace a zprávy mezi žadatelem a rozhodujícím orgánem, například v případě, kdy jsou od žadatele požadovány dodatečné informace nebo důkazy, aby mohlo být přijato rozhodnutí.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano, překlady budou v případě potřeby obstarány. Náklady na překlady ponese švédský Orgán pro odškodnění a oběti trestných činů.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 26/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Anglie a Wales

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Úřad pro odškodnění za újmu způsobenou trestným činem (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tel.: +44 030 000 33601

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Osobám s bydlištěm ve Spojeném království, které utrpí újmu v jiné zemi EU, poskytneme pomoc se žádostí o odškodnění od dané země.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo tyto náklady uhradí?

Překlad podpůrných dokumentů můžeme obstarat a uhradit my.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Za své služby neúčtujeme poplatky, nebudeme však hradit náklady spojené s podáním žádosti, jestliže jiná země EU takové poplatky vybírá.

Poslední aktualizace: 01/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Severní Irsko

Následují otázky se netýkají systému Severního Irska.


Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

-

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

-

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

-

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

-

Poslední aktualizace: 02/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Skotsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Úřad pro odškodnění za újmu způsobenou trestným činem (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tel.: 0044 0300 003 3601

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Osobám s bydlištěm ve Spojeném království, které utrpí újmu v jiné země EU, poskytneme pomoc se žádostí o odškodnění od dané země.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo tyto náklady uhradí?

Překlad podpůrných dokumentů můžeme obstarat a uhradit my.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Za své služby neúčtujeme poplatky, nebudeme však hradit náklady spojené s podáním žádosti, jestliže jiná země EU takové poplatky vybírá.

Poslední aktualizace: 14/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.