Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

Hvilken myndighed kan bistå mig med at fremsende en ansøgning til en anden EU-medlemsstat?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) – Landesstelle Wien
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Tlf.: 0043 158831
Fax: 0043010599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Hvilken rolle spiller kontaktpunkterne?

Den bistandsydende myndigheds opgaver er fastlagt i Rådets direktiv 2004/80/EF. De fremgår af §9a i Verbrechensopfergsetz (lov om ofre for forbrydelser).

Bliver de vedlagte dokumenter oversat af denne myndighed, hvis det er nødvendigt? I bekræftende fald, hvem bærer omkostningerne?

Der henvises til artikel 11 i Rådets direktiv 2004/80/EF – offeret skal ikke afholde nogen omkostninger.

Opkræves der administrationsgebyrer elle andre gebyrer, hvis ansøgningen fremsendes til udlandet?

Offeret skal ikke afholde nogen omkostninger.

Sidste opdatering: 19/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.