Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Justitsministeriet
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Tlf.: +385 1 371 40 00
Fax: +385 1 371 45 07

Websted: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

  • Den bistandsydende myndighed er Republikken Kroatiens justitsministerium, og ansøgeren kan indgive sin ansøgning til denne myndighed i disse situationer
  • (disse situationer er ifølge kroatisk lovgivning grænseoverskridende).
  • Den bistandsydende myndighed indgiver så hurtigt som muligt ansøgningen og bilagene til den kompetente myndighed i det land, hvor ansøgeren søger erstatning, på det pågældende lands officielle sprog eller på et andet sprog, som det pågældende land har besluttet at acceptere.
  • Ovennævnte ansøgning fremsættes ved hjælp af et ansøgningsskema, som Kommissionen pålægger at bruge.
  • Hvis den besluttende myndighed i det andet land anmoder om, at høringen af ansøgeren, et vidne, en sagkyndig eller en anden person skal foregå i Kroatien, afholdes høringen af udvalget for erstatning til ofre for kriminelle handlinger, som forelægger en rapport om høringen for den besluttende myndighed i det andet land.
  • Hvis den besluttende myndighed i det andet land anmoder om, at høringen foretages ved hjælp af teknisk udstyr, afholdes høringen i samarbejde med Republikken Kroatiens justitsministerium på betingelse af, at den pågældende person indvilliger i at deltage i en sådan høring.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Republikken Kroatiens justitsministerium oversætter som bistandsydende myndighed ansøgningen til det officielle sprog i det land, hvorfra der ansøges om erstatning, eller til et andet sprog, som det pågældende land har faslagt som kommunikationssproget.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

  • Der skal ikke betales noget administrativt eller andet gebyr for at sende forespørgslen til udlandet.
Sidste opdatering: 09/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.