På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0300 003 3601

Websted: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Vi bistår personer med bopæl i Det Forenede Kongerige, som er kommet til skade i et andet EU-land, med at søge erstatning fra det pågældende land.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Vi kan få oversat og betale for oversættelsen af eventuelle bilag.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Vi forlanger ikke gebyrer for vores tjenesteydelser, men vi betaler ikke omkostningerne ved at indgive en ansøgning, hvis dette gebyr opkræves af en anden EU-medlemsstat.

Sidste opdatering: 16/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.