Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Hvilken myndighed kan hjælpe mig med at fremsende en ansøgning til en anden EU-medlemsstat?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Tlf. +49 228 99527 0
Fax: +49 228 99527 4134

E-mail: dub@bmas.bund.de

Du kan finde yderligere oplysninger her:

Anspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Compensation for victims of violent crimes committed in another EU Member State

Hvilken rolle spiller kontaktpunkterne?

Den tyske støttemyndighed, der henhører under arbejds- og socialministeriet, hjælper voldsofre, der bor i Tyskland, med at gøre erstatningskrav gældende i den europæiske stat, hvor de har lidt skade.

Deres opgaver omfatter navnlig:

  • at give ofre for voldshandlinger oplysninger om, hvilke muligheder de har for at søge om erstatning i udlandet (herunder oplysninger om den procedure, der dér skal følges, om ansøgningsfristen, om betingelserne for at kunne få erstatning, og om den dokumentation, der skal vedlægges ansøgningen)
  • at udlevere ansøgningsskemaer fra de berørte medlemsstater
  • at finde frem til den kompetente myndighed i den berørte stat, som behandler ansøgninger om erstatning
  • at fremsende ansøgningen og den vedlagte dokumentation til den kompetente myndighed
  • at oversætte dokumenter og korrespondance gratis til det relevante sprog
  • at følge op på erstatningssagen og informere de berørte personer om status.

EU-medlemsstaterne behandler ansøgningerne udelukkende i henhold til deres nationale lovgivning. Den tyske støttemyndighed kan ikke gribe ind i sagsbehandlingen eller påvirke afgørelsen.

Bliver de vedlagte dokumenter oversat af denne myndighed, hvis det er nødvendigt? Hvem betaler i givet fald herfor?

Du kan sende de nødvendige dokumenter på dit eget sprog. De vil blive oversat for dig gratis.

Opkræves der administrationsgebyrer elle andre gebyrer, når ansøgningen fremsendes til udlandet?

Der skal ikke betales gebyr til de tyske myndigheder. Det er muligt, at andre EU-medlemsstater kræver et gebyr for behandling af din ansøgning.

Sidste opdatering: 16/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.