Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Den hellenske bistandsydende myndighed

Avenue Mesogeion, 96
11527 Athen

Tlf.: 0030 213 7056

E-mail: assistingauthority@justice.gov.gr
https://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den græske bistandsydende myndighed kan sende dig et ansøgningsskema, der skal udfyldes, og give dig oplysninger om procedurespørgsmål og om lovgivningen i den anden stat. Hvis det er relevant, kan den også fungere som mellemled, hvis der er behov for præciseringer vedrørende din ansøgning.

Den modtager din ansøgning og videregiver den til sin modpart uden at tage stilling til den, og den holder dig orienteret om sagens videre forløb.

Den yder bistand til den berørte medlemsstats erstatningsmyndighed under høringen af ansøgeren eller af tredjemand, herunder vidner eller sagkyndige.

Efter anmodning fra erstatningsmyndigheden i den berørte medlemsstat: a) bistår den denne ved den høring, som den gennemfører direkte pr. telefon eller telekonference i overensstemmelse med græsk ret, ved at tilbyde og garantere den nødvendige fysiske og tekniske infrastruktur, eller b) den gennemfører selv den mundtlige høring i overensstemmelse med græsk ret og sender derefter referatet til den pågældende medlemsstats erstatningsmyndighed. I sidstnævnte tilfælde oversættes referatet af den mundtlige høring, der er udfærdiget på græsk, til det eller et af de officielle sprog i medlemsstaten eller ethvert andet af Unionens sprog, som medlemsstaten har erklæret at ville acceptere.

Udgifterne til den græske bistandsmyndighed afholdes af den græske statskasse.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Ansøgningsskemaet og de bilag, der måtte være nødvendige, oversættes af den græske bistandsmyndighed, som afholder udgifterne hertil, på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor den relevante erstatningsmyndighed har sit hjemsted, eller på ethvert andet EU-sprog, som medlemsstaten har erklæret at ville acceptere.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej, medmindre der skal afregnes udgifter i det land, som ansøgningen rettes til.

Sidste opdatering: 25/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.