Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

I Italien er det anklagemyndigheden (Procura della Repubblica) ved den ret, der har kompetence på ansøgerens bopæl, der yder denne bistand.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

I Italien er det anklagemyndigheden ved den ret, der har kompetence på ansøgerens bopæl, der yder bistand.

Som bistandsydende myndighed er kontoret ansvarligt for følgende opgaver:

  • at give ansøgeren alle væsentlige oplysninger om den erstatningsordning, der er indført af den EU-medlemsstat, hvor lovovertrædelsen blev begået
  • at give ansøgeren de formularer, der er nødvendige for at fremsætte kravet
  • på ansøgerens anmodning at give generel vejledning i og oplysninger om, hvordan ansøgningen skal udfyldes, og hvilken dokumentation der kræves
  • at modtage erstatningskrav og straks videresende disse med tilhørende dokumentation til den beslutningstagende myndighed i den EU-medlemsstat, hvor lovovertrædelsen blev begået
  • at bistå ansøgeren med at imødekomme eventuelle anmodninger om supplerende oplysninger fra den beslutningstagende myndighed i den EU-medlemsstat, hvor lovovertrædelsen blev begået
  • på ansøgerens anmodning fremsende eventuelle supplerende oplysninger og yderligere dokumentation til den beslutningstagende myndighed
  • Hvis den beslutningstagende myndighed i den EU-medlemsstat, hvor lovovertrædelsen blev begået, beslutter at afhøre ansøgeren eller en anden person, træffer anklagemyndigheden ved den relevante domstol i sin egenskab af bistandsydende myndighed de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den beslutningstagende myndighed kan afhøre den pågældende person direkte i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat. Hvis der afholdes en videokonference, finder bestemmelserne i lov nr. 11 af 7. januar 1998 anvendelse.
  • På anmodning af den beslutningstagende myndighed i den anden EU-medlemsstat vil anklagemyndigheden ved den relevante ret, i sin egenskab af bistandsydende myndighed, selv høre ansøgeren eller enhver anden person og sende en afhøringsrapport til den beslutningstagende myndighed.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

De opgaver, som anklagemyndigheden ved den relevante ret i sin egenskab af bistandsydende myndighed udfører, kan omfatte oversættelse af dokumenter, som ansøgeren ikke skal betale for.

Alle oplysninger sendes af anklagemyndigheden ved den relevante ret til den beslutningstagende myndighed i den anden EU-medlemsstat enten på det officielle sprog (eller et af de officielle sprog) i den pågældende medlemsstat, som dog skal være et af fællesskabsinstitutionernes sprog, eller alternativt på et andet af fællesskabsinstitutionernes sprog, som den pågældende medlemsstat har erklæret, at den kan acceptere.

Rapporter om afhøringer, der gennemføres af den bistandsydende myndighed, sendes på italiensk.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 03/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.