Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Hvilken myndighed kan hjælpe mig med at sende en ansøgning til et andet EU-land?

Det er anklagemyndigheden (procura generale della Republica) ved appelretten på det sted, hvor du har bopæl, der kan hjælpe.

Hvilken rolle spiller den bistandsydende myndighed?

Anklagemyndigheden (procura generale della Republica) ved appelretten på det sted, hvor du har bopæl, kan hjælpe dig.

Den har til opgave:

  • at give dig de vigtigste oplysninger om det erstatningssystem, der findes i det EU-land, hvor forbrydelsen er begået
  • at give dig de nødvendige ansøgningsformularer
  • på anmodning give dig vejledning i, hvordan ansøgningen skal udfyldes, og hvilken dokumentation der kan vise sig nødvendig
  • at modtage ansøgninger om erstatning og hurtigst muligt videresende dem sammen med den fornødne dokumentation til den kompetente besluttende myndighed i det EU-land, hvor forbrydelsen er begået
  • at yde bistand til ansøgeren om, hvordan vedkommende kan fremskaffe de supplerende oplysninger, den besluttende myndighed i det EU-land, hvor forbrydelsen er begået, måtte anmode om
  • på ansøgerens anmodning at fremsende de supplerende oplysninger og eventuelle bilag til den besluttende myndighed
  • at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for, at den besluttende myndighed kan foretage høringen i overensstemmelse med sin lovgivning, hvis den besluttende myndighed i det EU-land, hvor forbrydelsen er begået, beslutter at høre ansøgeren eller en anden person. Hvis dette foretages ved hjælp af en videokonference, finder bestemmelserne i lov nr. 11 af 7. januar 1998 anvendelse.
  • på anmodning af den besluttende myndighed i EU-landet at forestå høringen af ansøgeren eller af en anden person og videregive referatet af høringen til den besluttende myndighed.

Bliver de vedlagte dokumenter oversat af denne myndighed, hvis det er nødvendigt? Og hvem bærer i bekræftende fald omkostningerne?

Anklagemyndigheden kan ligeledes som bistandsydende myndighed have til opgave at sørge for oversættelse af dokumenter, uden at dette medfører udgifter for ansøgeren.

Anklagemyndigheden videresender oplysningerne til den besluttende myndighed i det andet EU-land enten på det eller de officielle sprog, der anvendes dér, forudsat at det pågældende sprog er et af EU's officielle sprog, eller på et andet af de officielle sprog i EU, som det pågældende EU-land har meddelt, at det kan acceptere.

Protokoller af høringen, som måtte være udarbejdet af den bistandsydende myndighed, sendes på italiensk.

Opkræves der administrationsgebyrer elle andre gebyrer, hvis ansøgningen sendes til et andet land?

Nej.

Sidste opdatering: 24/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.